Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 294

 

гр. Пловдив, 30 януари 2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

              ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, І отд., ХVІІІ състав в открито заседание на седми януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЙОРДАН РУСЕВ

 

 при секретаря Т.К. като разгледа докладваното от Председателя административно дело № 3388 по описа за 2013год., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производство по реда на чл.145 и следващите от АПК във връзка с чл. 186, ал.4 от ЗДДС.         

            Образувано е по повод жалба от “Звезда Ком” ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, **, чрез адв. Ст.С. против Заповед № 72227-F069768/03.09.2013 г. на Зам. Директор на ТД на НАП- Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка “Запечатване” по отношение на търговски обект- офис-склад, находящ се в гр. П., ул. „***“ № **, стопанисван от “Звезда Ком” ЕООД за срок от един месец.  

            Навеждат се доводи за незаконосъобразност на административния акт и се иска неговата отмяна от Съда. Твърденията са, че обжалваният акт е  незаконосъобразен, защото е издаден в нарушение на материалноправните разпоредби. Искането е административният акт да бъде отменен изцяло.Претендира се присъждане на разноски.

            Ответникът - Директор на ТД на НАП- Пловдив чрез процесуалния си представител моли съда да отхвърли жалбата като неоснователна. Претендира разноски.

            Пловдивски административен съд, осемнадесети състав след като обсъди оплакванията в жалбата, писмените доказателства по преписката, становищата на страните и при направената служебна проверка за законосъобразност на актовете съгласно чл. 168, ал. 1 АПК,  намира следното:

            Жалбата е подадена от лице с правен интерес в преклузивния 14-дневен срок, което налага извод за нейната допустимост. Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения :

           Административното производство по издаване на обжалвания акт е започнало по повод извършена оперативна проверка на 04.07.2013г. на обект- офис-склад, находящ се в гр. П., ул. „***“ № **, стопанисван от жалбоподателя. При нея се установило, че на 25.04.2013г. при закупуване на три продукта на обща стойност от 67 лева, платени в брой, не е издаден фискален касов бон от наличното в обекта фискално устройство тип „Датекс DP 15 KL“ с ИН на ФУ ДТ 442962 и ИН на ФП 02442962, нито касова бележка от кочан, отговарящ на изискванията на Наредба Н-18 от 13.12.2006г. на МФ. За проверката бил съставен протокол серия АА № 0056207/04.07.2013г./л.61/. Била е извършена и проверка на 09.07.2013г., документирана с ПИП № сер. АА № 0056275/л.128/. Била е проверена и КЛЕН за периода от 20.04.2013г. до 30.04.2013г. на ФП на ФУ в обекта и се установило, че на дата 25.04.2013г. има отчетени приходи по три фискални касови бона, но такъв за сума от 67 лв. няма.

            Така установеното административният орган е квалифицирал като нарушение на чл.3, ал.1, чл. 25, ал.3 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на Министерство на финансите, във връзка с чл. 118, ал. 1 от ЗДДС и на основание чл. 186, ал. 3 от ЗДДС, във връзка с чл. 186, ал. 1, т. 1, б. „а” от същия закон на дружеството-жалбоподател е наложена принудителна административна мярка – запечатване по отношение на търговски обект- офис-склад, находящ се в гр. П., ул. „***“ № **, стопанисван от “Звезда Ком” ЕООД за срок от един месец. 

            При така установената фактическа обстановка, съдът от правна страна приема следното :

            Правното основание за налагане на принудителната административна мярка е чл.186, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗДДС. Съгласно цитираната разпоредба, тя се налага независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, когато лице не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба /фискален бон, касова бележка от кочан или удостоверителен знак за продажба/, отпечатан и издаден по установения ред за доставка/продажба. Това означава, че при констатиране изпълнението на фактическия състав на административното нарушение, съответният административен орган налага принудителната административна мярка, като действа при условията на обвързана компетентност и по никакъв начин не е обвързан от административно-наказателното производство по издаване на наказателно постановление и съответно по обжалването му. Съдът намира, че не е нарушена процедурата по налагане на принудителна административна мярка. Законодателят не е предвидил като основание за налагане на мярката нарушението да е повторно, т.е. , за да се наложи ПАМ не е задължително това да се прави след като нарушението е констатирано в хипотеза на повторност. Каза се по-горе в изложението, че административният орган действа в обвързана компетентност и е достатъчно да се установят по безспорен начин фактите и обстоятелствата, които законът е предвидил, за да бъде наложена обсъжданата административна принуда. Безспорно в случая от данните при проверката е установено, че не се издават фискални касови бележки от наличния в обекта фискален апарат, както и касови бележки от кочан, отговарящ на изискванията на Наредба Н-18/13.12.2006г. на Министерство на финансите.

Наред с изложеното по-горе, следва да се има предвид и правилото на чл. 188 от ЗДДС, съгласно което принудителната административна мярка подлежи на предварително изпълнение при условията на Административно процесуалния кодекс. Това означава, че обжалването на мярката не спира нейното изпълнение. Същата се прекратява от органа, който я е наложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от  него, че глобата или имуществената санкция, наложена с наказателно постановление, е заплатена изцяло.

            Предвид гореизложеното, както и след допълнителна проверка относно компетентността на административния орган, наложил обжалваната принудителна мярка, се установи, че последната законосъобразно, в съответствие с разпоредбата на чл. 186, ал. 3 от ЗДДС, е наложена със заповед, издадена от Заместник директор на Териториална дирекция на Национална агенция за приходите – гр. Пловдив, съгласно Заповед № ЗЦУ-28/06.01.2010г./л.25/, заповед № ЗЦУ-1274/28.09.2010г., заповед № ЗЦУ-401/27.04.2011г. и заповед № ЗЦУ-692/25.06.2012г. всичките на Изпълнителния директор на НАП, по предвидените в ЗДСл. и Закона за данък върху добавената стойност ред и форма

            Изложеното дотук от фактическа и правна страна налага извода, че  административният орган е действал законосъобразно при предприемане на действията, предоставени му от ЗДДС.

Следователно атакуваният административен акт  следва да се потвърди, а жалбата срещу му да се отхвърли като неоснователна.

          Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

Р    Е    Ш    И    :

 

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  жалбата на “Звезда Ком” ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление- гр.Пловдив, ** против Заповед № 72227-F069768/03.09.2013 г. на Зам. Директор на ТД на НАП- Пловдив, с която е наложена принудителна административна мярка “Запечатване” по отношение на търговски обект- офис-склад, находящ се в гр. П., ул. „***“ № **, стопанисван от “Звезда Ком” ЕООД за срок от един месец, като неоснователна.

           Решението подлежи на обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :       /п/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Top of Form