РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

   Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 43

 

гр. Пловдив,  08 януари 2014 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. ПЛОВДИВ, ХХІ състав, в публично заседание на  дванадесети декември през две хиляди и тринадесетата година в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНКО АНГЕЛОВ

                             ЧЛЕНОВЕ :  МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                                                                                               ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                                                         

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА и участието на прокурора ДАНИЕЛА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдията Георгиева касационно НАХД № 3411 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:                       

Производството е по реда на Глава Дванадесета от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба предявена от Комисия за регулиране на съобщенията – гр.София, чрез процесуалния си представител С. Х., против решение № 2411 от 19.09.2013 г. постановено по ахд.№ 4182 по описа за 2013 г. на Районен съд – Пловдив, с което е отменено наказателно постановление № 0324 от 13.06.2013 г. на председателя на Комисия за регулиране на съобщенията, с което на „Космо България Мобайл“ ЕАД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.С., ж.к. ***, представлявано от изпълнителния директор З. К. е наложена ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 60 000лв. (шестдесе хиляди лева), за нарушение на чл.326а от Закона за електронните съобщения във вр. с чл.31, ал.2 от Функционалните спецификации и на основание чл.53, ал.1 във вр. с чл.83, ал.1 от ЗАНН във вр. с чл.326а от Закона за електронните съобщения, чл.31, ал.1 от Функционалните спецификации и във вр. с чл.336 от Закона за електронните съобщения.

Твърди се в жалбата, че постановеното решение е неправилно и незаконосъобразно, тъй като датата на нарушението е именно 03.10.2012 г., на която дата даряващият доставчик /“Космо Мобайл България“ ЕАД/ неоснователно е отказал преносимост, като по този начин не е осигурил правото на „Терма Експерт Плюс“ ООД да запази мобилните си номера; тъй като с постановяване на незаконосъобразния отказ на посочената дата “Космо Мобайл България“ ЕАД е лишило своя абонат от възможността да прехвърли номера в мрежата на друг мобилен оператор, съгласно заявеното. Относно датата на извършване на нарушението се посочва, че това е мястото, където е подадено заявлението за пренасяне – в магазин на „Мобилтел“ ЕАД в гр. Пловдив. Счита се, че описанието на нарушението в обстоятелствената част на НП е ясно и недвусмислено, а постановеното решение на районния съд в тази връзка е неправилно. Също така се посочва, че относно размера на санкцията са взети предвид тежестта и характера на нарушението, имотното състояние на нарушителя, както и обстоятелството, че се касае за деяние от категорията „продължени административни нарушения“, както и множество други влезли в сила наказателни постановления, които са изрично изброени в жалбата, представени към нея.

Ответникът – “Космо Мобайл България“ ЕАД в представени писмени бележки чрез процесуалния си представител намира жалбата за неоснователна.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив намира жалбата за неоснователна.

Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява допустима.

За да обоснове крайния си извод за незаконосъобразност на атакуваното НП, състав на Районен съд – Пловдив е приел, че са налице допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи неговата отмяна, изразяващи се в липса на посочване на датата на нарушението, както и на мястото на извършването му. Съдът е приел още, че липсва и индивидуализация на размера на наложената санкция, тъй като в мотивите било посочено в размер на средния, а от редакцията на санкционната норма е видно, че това е в размер на максимума за това наказание, което от своя страна било противоречие.

Настоящият касационен състав намира жалбата за основателна по изтъкнатите съображения.

На първо място не могат да бъдат споделени съжденията в решението на районния съд, че при издаване на АУАН и НП са допуснати съществени процесуални нарушения, които са накърнили правото му на защита относно липсата на конкретно посочено място на извършване на нарушението. Доколкото се касае за  характера на нарушението, безспорно установено в рамките на град Пловдив, което е посочено във връзка с подаването на заявлението на абоната на 01.10.2012 г. Следва да се посочи, че посочването на града е достатъчно, без да е необходимо точното посочване на улица и номер от същата. Липсата на последното в най-малка степен би ограничило правото на защита на соченото за нарушител лице.

На второ място не се споделят и съображенията за липса на дата на нарушението, тъй като такава е посочена, а именно това е датата, на която дружеството „Космо Мобайл България“ ЕАД е отказало преносимост на номера – 03.10.2012 г. С други думи това е датата, на която е започвало да се осъществява незаконосъобразното бездействие от страна на „Космо Мобайл България“ ЕАД, изрично посочена в обстоятелствената част на АУАН и НП.

Не се споделят и съображенията на съда относно липса на мотиви относно размера на санкцията, което прочее не е самостоятелно основание за отмяна на НП, тъй като същата може да бъде корегирана от съда съобразно данните по делото.

При постановяване на своето решение районният съд не се е  произнесъл по съществото на спора,  като не е обсъдил доказателствата по делото - писмени и гласни, отнасящи се до спорното право, не е посочил осъществили ли са се фактите, произтичащи от събраните по делото доказателства. Процесуално задължение на съда е  да вземе предвид всички данни по делото и да мотивира  съдебното решение.  Принципът на дирене на истината е средство да се постанови правилно решение. Затова неговото нарушаване е винаги съществено и е основание за отмяна на съдебното решение. Фактическата липса на мотиви по съществото на спора не може да бъде преодоляна в касационната инстанция. Правомощието й да осъществи контрол върху съдебния акт не означава да замести решаващия съд в работата по обсъждане на релевантните факти и доводи. Допуснатото нарушение налага отменяне на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на съда.

            При новото разглеждане Пловдивският районен съд следва да съобрази доказателствата по  делото и да изложи правни съображения /мотиви/ по жалбата срещу НП по съществото на правния спор.

Мотивиран  от изложеното и на основание чл.222 ал.1 от АПК във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, Административен  съд –гр.Пловдив, ХХІ състав,

 

                                                            Р  Е  Ш  И  :

           

ОТМЕНЯ решение № 2411 от 19.09.2013 г. постановено по ахд.№ 4182 по описа за 2013 г. на Районен съд – Пловдив.

ВРЪЩА делото на друг състав на съда за произнасяне по съществото на спора.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ :  1.

 

 

 

                                                                      

                                                                                          2.