РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 90

град Пловдив, 13 януари  2014 год.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ к.с., в открито заседание на  единадесети декември през две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

                      Председател: Милена Несторова - Дичева 

                             Членове:  Мариана Михайлова

                                               Татяна Петрова 

 

при секретаря М.Ч.  и прокурора Дилян Пинчев, като разгледа   докладваното от председателя Дичева КНАД № 3418  по описа за  2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава XII от АПК във връзка с чл.63, ал.1, предл.второ от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на А.Б.В. *** против Решение № 2665/18.10.2013 г. на ПРС по НАХД № 3893/2013 г., с което е потвърдено обжалваното в първата инстанция НП  и се иска да бъде отменено решението на ПРС и да бъде отменено НП.

В СЗ жалбодателят се явява лично и поддържа жалбата.

Ответникът по касационната жалба не се явява и не се представлява по делото.

Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение за основателност на жалбата, като предлага на съда да отмени първоинстанционното решение.

 Пловдивският административен съд, в настоящия касационен състав, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с на­ве­дените от касатора оплаквания и извърши служебна проверка на съдебното ре­шение, с оглед обхвата на касационния контрол по чл.218, ал.2 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН, намира следното:

Жалбата е подадена в рамките на преклузивния срок по чл.211, ал.1 АПК и от лице имащо правен интерес - страна в първоинстанционното произ­вод­ство, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално ДО­ПУС­ТИМА.

Разгледана по същество е ОСНОВАТЕЛНА.

Предмет на процесното касационно оспорване е Решение № 2665/18.10.2013 г. на ПРС по НАХД № 3893/2013 г., с което е потвърдено обжалваното в първата инстанция НП. Както се сочи и в касационната жалба налице е противоречие в мотивите на първоинстанционното решение, което не може да бъде отстранено в касационната инстанция. Съдът след като изрично е посочил, че жалбата е основателна е развил пространни мотиви в обратна насока  и като резултат е потвърдил НП. Поради това се  налага отмяна на решението и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционният съд.

Мотивиран от горното и на основание чл.221 ал.2 пр.2 от АПК, във връзка с чл.63 ал.1 пр.2 от ЗАНН, Пловдивският административен съд, ХIХ  – ти касационен състав

 

                                                      Р   Е   Ш   И:

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 2665/18.10.2013 г. на ПРС по НАХД № 3893/2013 г.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционният съд.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ :  1.

 

                                                                                             2.