РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

РЕШЕНИЕ

 

 

№ 69

 

град Пловдив, 10 януари  2014 год.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ к.с., в открито заседание на  единадесети декември   през две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

                     Председател: Милена Несторова - Дичева 

                             Членове: Мариана Михайлова

                                               Татяна Петрова 

 

при секретаря М.Ч. и прокурора Дилян Пинчев, като разгледа   докладваното от председателя Дичева КНАД № 3419  по описа за  2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава XII от АПК във връзка с чл.63, ал.1, предл.второ от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба, предявена от И.Н.Б. ***, против Решение, постановено по НАХД № 2555/2013 г. на РС-Пловдив.

Твърди се неправилност на обжалваното решение като постановено в нарушение на материалния закон. Като основен довод се сочи константната съдебна практика, наложила се в посока на отмяна на  електронни фишове и това, че жалбоподателят не е управлявал заснетия автомобил.

В крайна сметка се иска да бъде отменено решението на ПРС и да бъде отменен електронния фиш.

В съдебно заседание жалбоподателят не се явява и не се представлява.

Ответникът по касационната жалба – ОД на МВР сектор ПП  не се представлява по делото, съответно не се взема и становище по касационната жалба.

Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение за неоснователност на жалбата, като предлага на съда да остави в сила първоинстанционното решение, като правилно и законосъоб­раз­но.

 Пловдивският административен съд, в настоящия касационен състав, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с на­ве­дените от касатора оплаквания и извърши служебна проверка на съдебното ре­шение, с оглед обхвата на касационния контрол по чл.218, ал.2 от АПК, във вр. с чл.63, ал.1 от ЗАНН, намери за установено следното:

Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл.211, ал.1 АПК и от лице имащо правен интерес - страна в първоинстанционното произ­вод­ство, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално ДО­ПУС­ТИМА.

Разгледана по същество е НЕОСНОВАТЕЛНА.           

Предмет на процесното касационно оспорване е Решение № 2458/27.09.2013 г. по НАХД № 2555/2013 г. по описа на ПРС, с което е потвърден електронен фиш,  серия К 0444407 на ОДМВР Пловдив,  който на И.Н.Б. е наложена глоба от 150 лева на  чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП.

За да достигне до този извод, ПРС е приел за установено на база събраните пред него доказателства, че на 27.11.2012 г. жалбоподателят се е движел с лек автомобил марка „Опел Астра“ с ДК№**** по Републикански път II-86, км.19+200 в посока гр.Пловдив като скоростта му е била 91 км/ч. Тя  е засечена, а  автомобилът е заснет със стационарна радарна система, съответно на Б. е издаден електронен фиш. При тези фактически установявания, ПРС е приел, че правилно деянието на жалбоподателя е квалифицирано като нарушение по чл.21, ал.2 от  ЗДвП, наказуемо по формулата на чл.189, ал.4 вр.чл.182, ал.2, т.4 от ЗДвП. Прието е, че издаденият в тази връзка електронен фиш съдържа всички изискуеми от закона реквизити , индивидуализирано е  и мястото на нарушението. В крайна сметка е изведен извода, че описаните в ЕФ факти са доказани, той е изряден от формална страна и в санкционната си част, съответно следва да се потвърди.

Решението е правилно.

Настоящият касационен състав изцяло споделя крайните изводи на първоинстанционния съд макар и мотивите по обжалваното решение да са лаконични, като намира за нужно да допълни следното:

 Според разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Тоест, издаването на електронен фиш е мислимо само при отсъствие на контролен орган и,съответно при заснемане на нарушението посредством стационарен тип система за видеоконтрол. Този извод следва именно от това, че се касае за  специфични по своя характер нарушения, при които отговорността на лицето, което ги е извършило се ангажира по специален ред. В конкретния случай се касае именно за стационарна радарна система тип „Multa Radar SD 580“.

Неоснователни са изложените в касационната жалба доводи, че не е установен по безспорен начин водача на автомобила. Изрично е посочено в атакувания електронен фиш, че наказаното лице има възможност в 14-дневен срок да представи декларация с данни за лицето, извършило нарушението, съгласно разпоредбата на чл.189,ал.5 от ЗДвП. Оспорващият не се е възползвал от това си право. Следователно, по силата на самия закон, за нарушител се приема  собственикът на заснетото МПС – съгласно чл.188, ал.1 от ЗДвП собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение като собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

              С оглед изложеното до тук, настоящият съдебен състав намира оспорения електронен фиш за законосъобразен – същият правилно е издаден по отношение на лицето, чиято собственост е МПС, доколкото същият не се е възползвал от възможността по чл. 189, ал. 5 от ЗДвП.

              Предвид гореизложеното, и като е потвърдил издадения електронен фиш, първоинстанционният съд е постановил законосъобразен съдебен акт, който следва да се остави в сила от настоящата инстанция, а жалбата срещу му се отхвърли като неоснователна на сочените в нея касационни основания.

              Мотивиран от изложеното, Пловдивският административен съд, ХІХ к.с.

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2458/27.09.2013 г. по НАХД № 2555/2013 г. по описа на ПРС, с което е потвърден електронен фиш,  серия К 0444407 на ОДМВР Пловдив,  който на И.Н.Б. е наложена глоба от 150 лева на  основание чл.189 ал.4 вр.чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП.

Решението е окончателно.

 

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                            

 

 

   ЧЛЕНОВЕ: