РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 173

 

гр. Пловдив, 16.01.2014 година

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на  шестнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           Т. КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар   Т.К.  и  прокурор Георги Димитров като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД №  3421  по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                  Производството е образувано по жалба на ОД на МВР - Пловдив срещу Решение № 2442/ 26.09.2013 г. по НАХД № 4219 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив, с което е отменен атакуваният в първата инстанция електронен фиш,  и се моли съда да отмени атакуваното решение, вместо което да потвърди електронния фиш. В СЗ жалбодателят не се представлява и не взема становище по жалбата. Ответникът не се представлява и не взема становище по жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Достатъчно за отмяната на електронния фиш е това, че в същият липсва описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено, както и доказателствата, които го потвърждават. При положение, че измерването на скоростта е станало в извънградски условия, където е общоизвестно, че ограничението за леки автомобили е 90 км/ч, ако няма други ограничения на скоростта, за целите на административното наказване е абсолютно недостатъчно единствено посочването във фиша, че ограничението е 60 км/ч. без никакво друго описание на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават. Поради това като е отменил електронния фиш първоинстанционният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила, а обсъждането на касационните оплаквания е безпредметно, тъй като не може да доведе до промяна на крайното решение на съда.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2442/ 26.09.2013 г. по НАХД № 4219 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив.

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

        

 

                             2.