Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/0261d813/516a2413_image003.gif

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 15

 

гр. Пловдив, 06 януари 2014 год.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. ПЛОВДИВ, ХХІ състав, в публично заседание на  дванадесети декември през две хиляди и тринадесетата година в състав:

 

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЯНКО АНГЕЛОВ 

         ЧЛЕНОВЕ :  МИЛЕНА ДИЧЕВА 

                                                                                     ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                                                             

при секретаря ПОЛИНА ЦВЕТКОВА и участието на прокурора ДАНИЕЛА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдията Георгиева касационно НАХД № 3425 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:                       

Производството е по реда на Глава Дванадесета от АПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба предявена от ОД на МВР - Пловдив, чрез юрк.Е. Г. против Решение № 2564 от 11.10.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, V н.с., постановено по н.а.х.д. № 4476 по описа на същия съд за 2013 г., с което е отменен електронен фиш серия К № 0535104, издаден от ОД на МВР – Пловдив, с който на М.А.Н. ***, ЕГН **********, на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.1 т.3 от ЗДв е наложена глоба в размер на 100 /сто/ лева за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП.

Касационният жалбоподател излага съображения по същество във връзка с приложението на материалния закон и прави възражение за липса на допуснати процесуални пропуски. Не се споделят и изводите на съда в насока определянето на правния субект, чиято отговорност следва да бъде ангажирана в конкретния случай, тъй като са събрани достатъчно доказателства, които да водят до извода за безспорно извършено нарушение от страна на Н.. Иска да бъде отменено решението на районен съд и да се постанови ново, с което да се потвърди издаденият електронен фиш.

Ответникът по касацията – М.А.Н. не изразява становище по основателността на жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив намира жалбата за неоснователна.

Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява допустима.

За да обоснове крайния си извод за незаконосъобразност на атакува­ния електронен фиш, състав на Районен съд – Пловдив е приел, че  са налице допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи неговата отмяна. Първоинстанционният съд е установил, че електронният фиш и снимковият материал не съдържат данни за имената и длъжността на лицето, което ги е изготвило, а така също не съдържа данни за датата и часът на издаването му.

         Настоящият касационен състав намира, че постановеното като краен резултата решение на районния съд е правилно.

Съгласно определението, дадено в § 6 т.62 от ДР на ЗДвП, електронният фиш представлява електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства.

Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.

Видно от доказателствата по преписката, няма спор, че извършеното нарушение е установено и заснето с техническо средство в присъствието на контролни органи, които е необходимо да включат системата в работен режим. В този смисъл следва да се отбележи, че в хипотезата на установяване на нарушението в присъствието на контролен орган правна регламентация дават разпоредбите на Глава Трета, раздел ІІ от ЗАНН, като в съответствие с нормата на чл. 40 от ЗАНН, следва да бъде съставен АУАН в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. След съставянето на АУАН и разглеждане на административно -наказателната преписка по реда на Глава Трета, раздел ІV от ЗАНН, следва да бъде наложено административно наказание „глоба”, с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление.

Приложението на чл.189 от ЗДвП в процесния случай следва да бъде преценявано и при съобразяване с нормата на чл.85а от ЗАНН, съгласно която разпоредбите на ЗДвП се прилагат доколкото в ЗАНН няма особени правила, касателно административнонаказателния процес при подобни нарушения.

Настоящият състав на съда не споделя останалите развити в решението на районния съд съображения.

С оглед на изложеното не е налице касационното основание по чл.348 ал.1 т.1 НПК, а атакуваното решение на Районния съд е валидно, допусти­мо и съответстващо на материалния закон и следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран  от изложеното и на основание чл.221 ал.2 от АПК във връзка с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН, Административен  съд –гр.Пловдив, ХХІ състав,

 

                                                            Р  Е  Ш  И  :

           

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2564 от 11.10.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, V н.с., постановено по н.а.х.д. № 4476 по описа на същия съд за 2013 г.,

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ :  1.

 

 

                                                          

                                                                                          2.