РЕШЕНИЕ

№ 142

гр. Пловдив, 16.01.2014год.

В ИМЕТО НА НАРОДА

Административен съд – Пловдив, ХХІІ състав, в открито съдебно заседание на тринадесети декември , две хиляди и тринадесета  година,

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНЕЛИЯ  ХАРИТЕВА

                                                        ЧЛЕНОВЕ: СТОИЛ БОТЕВ  

                                                                             ГЕОРГИ ПАСКОВ

при секретаря Р.П. и с участието на прокурор Борис Мендев като разгледа докладваното от съдия Ботев кнахд № 3429 по описа на Административен съд – Пловдив за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

С Решение № 2603/15.10.2013г., постановено по нахд № 3982 от 2013г., по описа на Районен съд - Пловдив,  ХХІV - и наказателен състав е отменил  наказателно постановление № 55391 – F050 772/04.06.2013г. на Директора на Дирекция „Обслужване” в ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “Ем Пи Ем Дивелъпмънт” ООД  представлявано  М.С.К. с ЕГН ********** е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500лв. за извършено административно нарушение по чл.125 ал.3 във връзка с ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност.

Жалбоподателят - ТД на НАП Пловдив, не се явява, не се представлява.

Ответникът по касационната жалба – “Ем Пи Ем Дивелъпмънт” ООД, не се явява, не се представлява. 

Окръжна Прокуратура – Пловдив застъпва становище за неоснователност на така подадената касационна жалба.

Касационната инстанция, след като провери правилността на постановеното решение, предвид наведените в жалбата касационни основания и въз основа на доказателствата по делото, счита жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество за основателна.

От ПРС е било установено, че атакуваното Наказателно постановление е издадено против “Ем Пи Ем Дивелъпмънт” представляваното от  М.К. дружество за това, че като регистрирано по ЗДДС лице, не е спазило законоустановения срок за подаване на отчетните регистри по чл.124 ЗДДС в ТД на НАП Пловдив за данъчен период  от 01.01.2013 г.-31.01.2013г.- до 14.02.2012г. включително. С това е нарушен съставът на чл.125 ал.3, във връзка с ал.5 от ЗДДС.

Видно от приложения по делото АУАН F050 772 от 15.03.2013г., същият е съставен против жалбоподателя за посоченото нарушение, а разпитан в хода на съдебното производство пред ПРС  актосъставителя  Б.е заявила, че поддържа отразеното в Акта. Същата изцяло потвърждава гореописаните констатации, установени при извършената служебна  проверка в ТД на НАП Пловдив.

При така изложените обстоятелства ПРС е приел от една страна,  че по делото са налице безспорни и категорични доказателства за извършено от страна на “Ем Пи Ем Дивелъпмънт” ООД  нарушение по чл. 125 от ЗДДС, а от друга че в конкретния казус може да намери приложение чл. 28 от ЗАНН.

Настоящия касационен състав не споделя правните изводи на районния съдия относно приложението на чл. 28 от ЗАНН по следните съображения:

Дружеството е било санкционирано с минималната по размер имуществена санкция на основание чл. 179, предл.1 от ЗДДС, за нарушение на чл. 125, ал.1 от ЗДДС вр. чл. 125, ал.5 от ЗДДС. Няма спор, че отчетните регистри по чл.124 ЗДДС в ТД на НАП Пловдив за данъчен период  от 01.01.2013 г.-31.01.2013г.- до 14.02.2012г. включително не са били подадени своевременно, а чак на 15.03.2013г.

В конкретния случай се касае за формално нарушение и извършването на същото влече административнонаказателна отговорност. Най-накрая – санкцията е съответна на извършеното нарушение, в минималния размер, определен от законодателя. Да се приеме, че случаят е маловажен, означава да се игнорира въобще задължението за подаване на декларация по ДДС в такива случаи, което ако беше така законодателят щеше да предвиди изрично.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав  счита, че са налице касационни основания за отмяна на оспореното решение, поради което същото следва да се отмени и потвърди оспореното НП.

Поради изложените съображения и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И:

 ОТМЕНЯ  Решение № 2603/15.10.2013г., постановено по нахд № 3982 от 2013г., по описа на Районен съд - Пловдив,  ХХІV - и наказателен състав, като вместо това постановява:

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 55391 – F050 772/04.06.2013г. на Директора на Дирекция „Обслужване” в ТД на НАП гр. Пловдив, с което на “Ем Пи Ем Дивелъпмънт” ООД  представлявано  М.С.К. , ЕГН **********  е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 500лв. за извършено административно нарушение по чл.125 ал.3 във връзка с ал.5 от Закона за данък върху добавената стойност.

Решението е окончателно.

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                              ЧЛЕНОВЕ: