Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 136

16.01.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

  Административен съд - Пловдив,  ХХІV касационен  състав в публично съдебно заседание на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година, в следния състав:

 

                                                                              Председател: Г. Петров

                        

                                        Членове: Велизар Русинов

                                  

                                               Любомира Несторова

 

при участието на секретаря К.Р.  и Прокурор Росен Каменов , като разгледа докладваното от член-съдията Русинов КНАХД № 3431/2013г. по описа на Административен съд- Пловдив, ХХІV състав, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба, подадена от ”Йони-93”ЕООД с ЕИК*** против  Решение №2607/16.10.2013 г., постановено по  НАХД № 4194/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив/ПРС/, ХІVн.с., с което е потвърдено НП № 391 от 25.06.2013 г. на Директора на Дирекция “МДТ” при Община-Пловдив.

В жалбата  се излагат съображения за незаконосъобразност на оспорения акт, поради което се иска неговата отмяна.Касационни основания се съдържат в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен.Иска се решението на Районен съд – Пловдив  да бъде отменено.                                                                                                        Ответникът по касационната жалба Дирекция “МДТ” при Община-Пловдив,Дирекция “МДТ”  излага доводи, за неоснователност на касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.                                                                               Административен съд – Пловдив, в настоящия касационен състав, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на посочените от касатора касационни основания, намира за установено следното: Касационната жалба е подадена в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима. Разгледана по същество е неоснователна. С процесното Наказателно постановление /НП/ № 391 от 25.06.2013 г. на Директора на Дирекция “МДТ” при Община-Пловдив,  на  касатора Йони-93”ЕООД с адрес на управление :*** на основание чл. 127, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 100 лева за нарушение по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ. 

За да потвърди атакуваното наказателното постановление /НП/ въз основа на събраните по делото  доказателства подробно описани и обсъдени в касираното решение, Районният съд правилно е приел от правна страна, че е осъществен състава на административното нарушение  описано в НП от страна на касатора. Въззивният съдът правилно е приел, че наказателното постановление е издадено без съществени нарушения на административнопроизводствените правила, водещи до неговата незаконосъобразност, изразяващи се в нарушаване на императивните изисквания  от ЗАНН. Като е стигнал до тези правни изводи, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. В решението са изложени мотиви относно  развилото се административнонаказателното производство. Направени са обосновани изводи относно приложението, както на материалния, така и на процесуалния закон. Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.За пълнота следва да се отбележи ,че  вписването в Търговския регистър/ТР/ има само оповестително, а не правопораждащо действие, съгласно  чл. 7, ал. 2 от Закона за търговския регистър (ЗТР) и в този смисъл е трайната съдебна практика на ВКС.За да предизвика ефекта на правораздавателен акт за налагане на административно наказание, НП следва да отговаря на установени от  ЗАНН. В конкретния казус, както процесното НП, така и акта за установяване на административно нарушение/АУАН/ отговарят на установените от закона изисквания. Районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт.                Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения на материалния и процесуален закон и следва да бъде оставено в сила.

 

Мотивиран от изложеното, Административен съд - Пловдив, ХХІV касационен състав

 

РЕШИ:

 

 

Оставя в сила Решение №2607/16.10.2013 г., постановено по  НАХД № 4194/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив/ПРС/,ХІVн. с.

 

Решението е окончателно.    

      

           

 

Председател:                                                        Членове: