Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер   160             Година  2014, 16.01.            Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХ състав

 

   на 16.12.2013 година

 

в публично заседание в следния състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

         ЧЛЕНОВЕ: Т. КОМСАЛОВА

                              ЙОРДАН РУСЕВ         

 

при секретаря: Т.К. и при присъствието на прокурора: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, като разгледа докладваното от СЪДИЯ Т. КОМСАЛО­ВА КНАХД дело номер 3434 по описа за 2013 година

 

Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН

Постъпила е касационна жалба от Община Пловдив, против Решение № 2526 от 09.10.2013г., по­с­та­новено по НАХД № 3864 от 2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ н. състав, с което  е отменено На­­ка­зателно постановление /НП/ КТ № 171 от 14.06.2013г. на Заместник Кмета ОИЗЕУО в Община Пловдив, с което на “Култ Кафе”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, обл.Пловдив, кв.Коматево, Околовръстен път, Бензиностанция “Транс Кикьов”, за нарушение по чл.50 вр. с чл.15 ал.1 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на град­ското обзавеждане на територията на Община Пловдив е наложено админи­ст­ративно наказание “Имуществена санкция” в размер на 100 /сто/ лева.

Жалбоподателят счита,че Решението на Районния съд е неправилно пора­ди нарушение на материалния, процесуалния закон и необосновано, поради което и моли да бъде отменено, като се потвърди издаденото НП.

Ответникът по касационната жалба – “Култ Кафе”ЕООД, чрез процесуалния си представител адв.С., оспорва жалбата, счита същата за неоснователна и на­­с­тоява за оставяне в сила на атакува­ния съдебен акт.

Представителят на Окръжна Прокуратура – Пловдив застъпва становище за неоснователност на така подадената касационна жалба.

Пловдивският административен Съд – двадесети състав, след като разг­ле­да по отделно и съвкупност наведените с жалбата касационни основания, на­ми­ра за установено следното.

За да обоснове крайния си извод за незаконосъобразност на атакуваното НП състав на Районния Съд е приел, че при съставянето на НП са допуснати съ­ще­ствени нарушения на административно производствените пра­ви­ла, довели до ог­раничаване на правото на защита на санкционираното лице, въпреки че от до­ка­за­телст­вата по делото по категоричен начин е установен фактът на самото нару­ше­ние и неговия автор.

Настоящият състав установи, че с НП КТ № 171 от 14.06.2013г. на Замест­ник Кмета ОИЗЕУО в Община Пловдив, с което на “Култ Кафе”ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, обл.Пловдив, кв. Ко­ма­тево, Околовръстен път, Бензиностанция “Транс Кикьов”, за нарушение по чл. 50 вр. с чл.15 ал.1 от Наредбата за разполагане на преместваеми обекти за тър­гов­ски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив е наложено административно наказание “Иму­ще­ст­вена санкция” в размер на 100 /сто/ лева.

Този съдебен състав намира, че правилно Районния Съд е преценил вся­ко до­казателство поотделно, събрано в хода на съдебното производство, а ос­вен то­ва и всички в съвкупност, като е достигнал до единствения правилен из­вод, а име­н­но, че при съставянето на АУАН е допуснато особено съществено нарушение на ад­министративно производствените правила, а именно липсата на ясно и точно опи­сание на нарушението и обстоятелствата при които е извършено то, предвид не­по­сочването че именно санкционираното лице е извършило конкретната проти­во­п­равна дейност, което е пренесено и в съдържанието на издаденото въз основа на него НП.

Изискването на чл.42 т.4 респ. чл.57 ал.1 т. 5 от ЗАНН е императивно и не­го­вото неспазване съставлява всякога особено съществено нарушение на адми­ни­ст­ративно-производствените правила, ограничаващо правото на защита на сан­к­ционираното лице, като в конкретния случай на практика го поставя в невъзмож­ност да установи защо именно неговата отговорност е ангажирана за конкретното нарушение.

Недопустимо е отстраняването на тези пропуски посредством разпита на актосъставителя в съдебно заседание, респ. ангажиране на други доказателства  в хода на съдебното оспорване на НП.

Не може да се сподели тезата, че изречението “фирмата няма издадено раз­решение за ползване на имот общинска собственост”, предвид факта че АУАН е издаден на “Култ Кафе”ЕООД, покрива изискването на посочените правни нор­ми, нито такъв извод следва от факта, че с НП е наложено административно нака­за­ние “имуществена санкция”

След като администрацията цели да санкционира дадено лице за опреде­ле­но противоправно поведение, следва ясно и точно да опише обстоятелствата при които е осъществено то, което в случая не е сто­ре­но и по този начин същест­ве­но е ограничено правото на защита на адресата на акта.

С оглед на изложеното не са налице касационните основания по чл.348 ал.1, т.1, т.2 и т.3 НПК, а атакуваното решение на Районния Съд е валидно, до­пустимо и съответстващо на материалния закон и във връзка с чл.221 ал.1 АПК следва да бъде оставено в сила.

Ето защо и поради мотивите, изложени по горе ПЛОВДИВСКИЯТ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХХ състав :

 

Р      Е      Ш      И

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2526 от 09.10.2013г., по­с­та­новено по НАХД № 3864 от 2013г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІІ н. състав.

 

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

                                                                               ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                               

 

                                                                                                     2.