РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 170

 

гр. Пловдив, 16.01.2014 година

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на  шестнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           Т. КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар   Т.К.  и  прокурор Георги Димитров като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД №  3435  по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                  Производството е образувано по жалба на ОД на МВР - Пловдив срещу Решение № 2503/ 07.10.2013 г. по НАХД № 4649 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив, с което е отменен атакуваният в първата инстанция електронен фиш,  и се моли съда да отмени атакуваното решение, вместо което да потвърди електронния фиш. В СЗ жалбодателят не се представлява и не взема становище по жалбата. Ответникът чрез процесуален представител оспорва жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата. 

Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна. Достатъчен за отмяната на електронния фиш е факта, че същият е издаден в нарушение на чл.188, ал.2 от ЗДвП. Собственик на МПС е ЮЛ, а ответникът по касация е бил санкциониран в качеството му на ползвател, каквато възможност към настоящия момент законодателството не предвижда, като в същото време липсват доказателства санкционираният  да е бил посочен като лице, на когото е било предоставено управлението на МПС от законния представител на ЮЛ, както предвижда цитираната разпоредба. Поради това като е отменил електронния фиш, първоинстанционният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила, а обсъждането на касационните оплаквания е безпредметно, тъй като не може да доведе до  промяна на крайното решение на съда.

Воден от изложеното, настоящият касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2503/ 07.10.2013 г. по НАХД № 4649 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив.

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

 

   

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                

 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

        

 

                             2.