Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 28

 

град Пловдив, 06.01.2014 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХХІ к.с., в открито заседание на дванадесети декември през две хиляди и тринадесета година,  в състав:

                     

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО АНГЕЛОВ

                              ЧЛЕНОВЕ: МИЛЕНА ДИЧЕВА

                                             ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА

                                                       

при секретаря Полина Цветкова и участието на прокурора Даниела Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Ангелов касационно НАХД № 3449 по описа за 2013 година  и за да се произнесе, взе предвид следното :

 

Производството е по реда на глава XII от АПК.

Делото е образувано по касационната жалба на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” - София, срещу Решение № 265 от 27.09.2013 година, постановено по НАХД № 377 от 2013 година по описа на Районен съд – Карлово, ІІ наказателен състав, с което е отменено НП № 2445 от 23.04.2013 г. на Председателя на Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” – София, с което на “Електростомана 2004” АД – Карлово на основание чл. 31, ал. 2 от ЗДРВВЗ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 за нарушение на чл. 32, ал. 1 от ЗДРВВЗ.

В жалбата, подадена чрез пълномощника – старши юрисконсулт В. Г., се посочва, че решението е неправилно, поради нарушение на материалния закон. Иска се неговата отмяна и потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.

В съдебното заседание – юрисконсулт Г. поддържа касационната жалба.

Ответникът – “Електростомана 2004” АД – Карлово, се представлява в съдебно заседание от пълномощника на дружеството адв. Б., който оспорва жалбата. Моли решението на първоинстанционния съд да се остави в сила по съображения подробно изложени в писмени бележки и в писмения отговор.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив, намира жалбата за неоснователна и предлага да се остави в сила постановения съдебен акт, поради допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административно-наказателното производство.

Пред районния съд била установена следната фактическа обстановка:

Със заповед № РД-10-2-43/22.03.2013г. на Директора на ТД „Държавен резерв” Пловдив била назначена оперативна инвентаризационна комисия, която да извърши инвентаризация на материали, подлежащи на преместване в складова база Долна Махала, на съхранявани в  дружеството  „Електростомана 2004”АД ВВЗ - графитни електроди с нипели. Проверката започнала на 25.03.2013г. и тя се осъществила по начина, по който били извършвани до този момент проверките на съхраняваните на основание договор за съхранение на ВВЗ № 88/10.10.2008г. между ДА „ДРВВЗ” и дружеството „Електростомана 2004”АД, количества военновременни запаси – чрез преброяване и изчисляване по средно тегло, съобразно поставени фабрични маркировки на етикета. Първоначално по време на проверката притеглянето се извършило съобразно установените бройки, като се изчислили общите килограми и те съвпаднали със съхраняваното количество. При последващите действия, при натоварването на електродите, проверяващите установили между тях такива с фабрична маркировка за тегло, по- ниско от средно приетото, както и различен брой от намерените при предходна проверка, а така се проявила първата индиция за наличие на липса.  При постъпването на материалите в складовата база в с. Долна Махала те били претеглени и се установило тегло, като се съставили приемателни актове – приемателен акт № 13/25.03.2013г., в който било отразено тегло на 192 броя графитни електроди ф200 – 14034.5кг и приемателен акт № 14/26.03.2013г., в който било отразено тегло на 63 бр. графитни електроди ф200 – 4542 кг, 265 броя цилиндрични нипели – 927.5кг и 129 бр. конусни нипели - 322.5кг.

На 27.03.2013г. бил съставен АУАН № 70-11-1-784/27.03.2013г., против дружеството “Електростомана 2004” АД – Карлово в качеството му на съхранител на материали от военновременен запас, за това, че  в периода от 05.10.2012г. до 25.03.2013г. на територията на дружеството, съхраняващо графитни електроди ф 200 с нипели е допуснал липса на 1841.5кг. – графитни електроди ф 200 с нипели за военновременен запас, с което е осъществил състава на чл. 31, ал. 2 от ЗДРВВЗ.

Посочено е, че нарушението е констатирано при извършване на инвентаризация на 25.03.2013 и 26.03.2013г. в седалището и адреса на управление на наказаното дружество с констативен протокол № 70-11-784/26.03.2013г. и е извършено на територията му.

На 23.04.2013г. било издадено атакуваното наказателно постановление, с което на дружеството “Електростомана 2004” АД – Карлово била наложена имуществена санкция в размер на 1000лв. От наказващия орган нарушението било квалифицирано като такова, осъществяващо състава на чл. 32, ал. 1 от ЗДРВВЗ.

Съдебното решение е правилно.

Описаната фактическа обстановка е безспорно установена, а при точен анализ на събраните доказателства районния съд е извел извод и изложил мотиви, които се споделят от настоящата инстанция.

Обуславяща извода за съществени нарушения на процесулните правила е констатацията за липсва на идентичност между посочената цифрова квалификация на нарушението в АУАН и приетата от административно-наказващия орган в наказателното постановление.

В процесния случай нарушението е квалифицирано като такова по чл. 31, ал. 2 от ЗДРВВЗ в АУАН, а от наказващият орган е прието, че извършеното от дружеството осъществява състава на чл. 32, ал. 1 от ЗДРВВЗ.

В обстоятелствената част на НП  е посочено, че в определения период на територията на дружеството съхранител е допусната липса на 1841.5кг. – графитни електроди ф 200 с нипели за военновременен запас.

В НП и от доказателствата по делото не се установява по несъмнен начин каква наличност графитни електроди е следвало да се съхраняват в санкционираното дружество, колко са открити като килограми и бройки, колко от търсеното и намерено количество е на графитните електроди и колко от нипелите, които са теглени отделно. Подобна неопределеност в производството по реализиране на административнонаказателната отговорност е недопустима.

Съдът, като прецени доказателствата по делото, доводите и възраженията на страните и извърши служебна проверка за валидността, допустимостта и съответствието с материалния закон на обжалваното решение /чл. 218, ал. 2 от АПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН/, намира следното: първоинстанционният съд е установил правилно и подробно изложил в мотивите фактическата обстановка, като въз основа на нея е направил правилни правни изводи относно твърдяното нарушение по чл. 31, ал. 2 от ЗДРВВЗ /допусната липса на ВВЗ материали/. За да бъде търсена административнонаказателна отговорност от ответника  в настоящото производство в качеството му на външен съхранител на материали, представляващи военновременни запаси /ВВЗ/, то следва да бъде установен фактът на предаването и приемането на материалите. Касае се за договор за влог, който е неформален и реален. Дали отношенията са едностранни или двустранни е факт, извън релевантните за спора. Като неформален договор, условието за действителността му не е свързано със сключването му в писмена форма, последната е за доказване, но не и за валидност. Като реален, договорът за влог, за да се счита за сключен, освен съгласието на страните, е необходимо и ефективното предаване и приемане на индивидуално определените движими вещи. В случая описаните като липсващи в АУАН и НП материали не се установява да са предадени и респ. приети от ответника по касация за съхранение. Представените пред първоинстанционния съд доказателства: ведомости, справки, приемо-предавателни протоколи не са доказателство, че материалите действително са предадени и са приети именно  от „Електростомана 2004”АД за съхранение.

В съдебната фаза на административнонаказателното производство фактическите констатации в АУАН и издаденото въз основа на него НП, съгласно чл. 13, ал. 1 и чл. 14, ал. 2 от НПК, във връзка с чл. 84 от ЗАНН, нямат обвързваща доказателствена сила, каквато имат за административно-наказващия орган в производството по налагане на административно наказание, поради което в тежест на този орган е да докаже извършването на нарушението, участието на извършителя и неговата вина /в случая вина не следва да бъде доказвана, тъй като нарушителят е юридическо лице, чиято отговорност е обективна и безвиновна/.

АУАН и НП не се ползват с презумптивна доказателствена сила в съдебната фаза на производството, поради което обстоятелствата, изложени в тях, подлежат на доказване пред съда и на проверка от последния. Недоказването, както е в процесния случай, винаги има за своя последица отмяната на НП.

 С оглед на изложеното не са налице касационните основания по чл. 348 ал. 1 от НПК, а атакуваното решение на районния съд е валидно, допустимо и съответстващо на материалния закон и във връзка с чл. 221 ал. 1 АПК следва да бъде оставено в сила.

 Ето защо и на основание чл.221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІ състав

                                               Р Е Ш И:

ОСТАВЯ в сила  Решение № 265 от 27.09.2013 година, постановено по НАХД № 377 от 2013 година по описа на Районен съд – Карлово, ІІ наказателен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           ЧЛЕНОВЕ: