РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 98

 

гр. Пловдив, 13.01.2014 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на единадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МИЛЕНА ДИЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ :          МАРИАНА МИХАЙЛОВА  

                             ТАТЯНА ПЕТРОВА  

                              

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора ДИЛЯН ПИНЧЕВ, като разгледа докладваното от съдия ТАТЯНА ПЕТРОВА к.н.а.х.дело № 3450 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните:

 

1. Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

2. Образувано е по касационна жалба предявена от Д.Г.Р.,***, против Решение № 273 от 11.10.2013 г. на Районен съд гр. Карлово, ІV н.с., постановено по н.а.х.д. № 448 по описа на същия съд за 2013 г., в ЧАСТТА, с която е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление (НП) № 324 от 11.05.2013 г. на Началника на РУП гр. Карлово, с което на жалбоподателя за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. “В”, предл. 1 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 лв. и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.  

Поддържаните касационни основания се субсумират в твърдението, че атакуваният съдебен акт е постановен в нарушение на материалния  закон. Твърди се, че районният съд неправилно е приел, че от събраните доказателства се установява, извършването на вмененото с НП административно нарушение.

3. Ответникът по касационната жалба  - РУП гр. Карлово не взема конкретно становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена. 

ІІ. За допустимостта :

 

5. Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА. 

 

ІІІ. За фактите и за правото:

 

6. Карловският районен съд е бил сезиран с жалба предявена от Д.Г.Р., срещу НП № 324 от 11.05.2013 г. на Началника на РУП гр. Карлово, с което на жалбоподателя са наложени следните административни наказания: на основание чл. 180, ал. 1, т. 1, предл. 4 от ЗДвП - ГЛОБА в размер на 100 лв. за нарушение на чл. 40, ал. 1, предл. 1 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал.1, т. 5  от ЗДвП - ГЛОБА в размер на 100 лв. за нарушение по чл. 123, ал. 1, т. 3, б. “В”, предл. 1 от ЗДвП.

Предмет на настоящото производство е решението на РС само в ЧАСТТА, с която е ПОТВЪРДЕНО НП № 324 от 11.05.2013 г. на Началника на РУП гр. Карлово, с което на жалбоподателя за нарушение по чл. 123, ал. 1, т.3, б. “В”, предл. 1 от ЗДвП и на основание чл. 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП, е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 100 лв. и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца.  

НП е издадено въз основа на АУАН № 324 от 04.05.2013 г., съставен от И.П.К. – мл. автоконкрольор към РУП гр. Карлово. Обективираните в акта констатации за фактите, касаещи извършеното административно нарушение, разглеждано в обжалваната част на решението на РС, се свеждат до следното:

На 04.05.2013 г., около 17,00 часа в гр. Сопот, ул. “Иван Вазов” Р. е управлявал товарен автомобил Мерцедес “Спринтер”, рег. № ***** – собственост на “ГАЛАКСИ 2005”, след като е реализирал ПТП е напуснал същото без да има разбирателство между водачите и без да уведоми отговорните органи.

Процесното административно наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която е възприета и възпроизведена в спорното НП.

7. С обжалваното пред настоящата инстанция решение, Районен съд – Карлово е приел, че констатираната в АУАН фактическа обстановка се доказва от събраните по делото доказателства и че при издаване на АУАН и НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, а от събраните доказателства се установява извършването от жалбоподателя нарушение по чл. 123, ал. 1, т.3, б. “В”, предл. 1,  вр. с чл. 175, ал.1, т. 5  от ЗДвП.

8. Като е стигнал до тези правни изводи, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. В решението са изложени подробни мотиви относно законосъобразността на оспорения административен акт. Фактите по делото са обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност. Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени обосновани изводи относно приложението, както на материалния, така и на процесуалния закон.

Доводите наведени в касационните жалби, са идентични с тези наведени и пред районния съд, който в мотивите на решението си ги е обсъдил подробно. Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне.

9. Съставеният АУАН е съобразен с изискванията на закона, нарушението е установено по несъмнен начин, индивидуализиран е нарушителят и му е дадена възможност да направи възражение във връзка с констатираното нарушение съгласно чл. 42-44 от ЗАНН. Въз основа на акта е издадено и процесното наказателно постановление против Р., което е изцяло съобразено с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН.

10. Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения нито на материални, нито на процесуалния закон. То ще следва да бъде оставено в сила в обжалваната част.   

Мотивиран от изложеното, Пловдивският административен съд, ХІХ състав,

 

Р  Е  Ш  И :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 273 от 11.10.2013 г. на Районен съд гр. Карлово, ІV н.с., постановено по н.а.х.д. № 448 по описа на същия съд за 2013 г., в ЧАСТТА, с която е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление № 324 от 11.05.2013 г. на Началника на РУП гр. Карлово, издадено на Д.Г.Р.,***, относно наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лв. и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 3 месеца, за нарушение на чл. на чл. 123, ал. 1, т. 3, б. “В”, предл. 1 от ЗДвП, във връзка с 175, ал. 1, т. 5 от ЗДвП.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                 ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                            2.