РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

           130

 

 

гр. Пловдив, 16.01.2014 год.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав в открито заседание на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

                   

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ : ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

 

                                                                               ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

               

при секретаря К.Р. и с участието на прокурора Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдията Л. Несторова КАХНД № 3460 по описа на съда за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

              Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

              Образувано е по касационна жалба, предявена от ОД на МВР-Пловдив против Решение № 252 от 16.09.2013г. на Районен съд-Карлово, постановено по НАХД № 466 по описа на същия съд за 2013г., с което е отменен Електронен фиш серия К № 0544296 на ОДМВР гр. Пловдив, с който на основание чл. 189 ал.4 вр. с чл. 182 ал.1 т.5 от ЗДВП, на И.И.К. с ЕГН ********** ***, е наложена глоба в размер на 300лв. за нарушение на чл. 21 ал.1 от ЗДвП.

    Касационният жалбоподател твърди, че съдебният акт на първоинстанционния съд е неправилен и незаконосъобразен. Излага подробни съображения относно принципа на работа на TFR1-M. Твърди се, че неправилно е тълкувана разпоредбата на чл. 189 ал.4 от ЗДвП.

Претендира се отмяната на решението на КРС и потвърждаване на електронен фиш серия серия К № 0544296 на ОДМВР гр. Пловдив.

              Ответникът по касационната жалба – И.И.К. не изразява становище по касационните оплаквания.

      Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е основателна.

      Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

               Карловският районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от И.И.К. против против Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 0544296 на ОДМВР гр. Пловдив.

               Първоинстанционният съд е установил следната фактическа обстановка: на 11.04.2013 г., в гр.Карлово, на ул. "Т.Райнов" до № 53 бил паркиран служебен автомобил на РУП-Карлово, в който имало монтирано  мобилно автоматизирано техническо средство №TFR1-М- 612. Контролните органи- полицаите И. К. и Л. П. настроили техническото средство, съобразно разрешената за участъка скорост и го привели в работен режим.  В 08.34 часа системата  заснела автомобил "Фолксваген Пасат" с рег. №РВ6346МА да се движи със скорост от 101 км/ч. при разрешената за участъка  50 км/ч. Последвало издаване на процесния електронен фиш срещу собственика на автомобила - К.  за нарушение на чл.21  ал.1 от ЗДвП и с който на основание чл.182 ал. 1 т. 5 от  ЗДвП  е наложена глоба в размер на 300 лв.

         КРС е приел, че при издаването на ел. фиш са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Според съда издаването на електронния фиш е подчинено на строго определени условия, изчерпателно посочени в чл.189 ал.4 от ЗДвП- нарушението да е установено и заснето с техническо средство и в отсъствие на контролен орган. Посочено е, че издаването на електронен фиш е строго регламентирано и възможно само в случаите, при които средството за видеонаблюдение е стационарно, със съответни предварителни обозначения за съществуването му, участъкът на контрол е оповестен с пътни знаци и които средства работят на автоматичен режим, които не налагат непосредствено обслужване от съответен контролен орган.

            Касационната съдебна инстанция намира изводите на първоинстанционния съд за правилни и законосъобразни. Необходимо е да се изясни и следното:  в Електронен фиш серия К № 0544296 на ОДМВР гр. Пловдив липсва описание на нарушението и издател на фиша. Действително, нито в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, нито в утвърдения образец, се съдържа реквизит, изискващ посочване имената и длъжността на издателя на електронния фиш, но доколкото последният се приравнява на наказателно постановление (арг. чл. 189, ал. 11 от ЗДвП) и с него се налага административно наказание, несъмнено приложение следва да намери разпоредбата на чл. 47 от ЗАНН, която определя органите, които могат да налагат административни наказания. Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал.4 от ЗАНН, за случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум по ал. 2, за което се издава електронен фиш. Оттук, следва извода, че административното наказание глоба, се налага от овластените контролни органи. Кои са тези органи, които налагат посоченото наказание и притежават ли те материалната и териториална компетентност да ангажират административнонаказателната отговорност на субекта на административно нарушение, би могло да бъде преценено само и единствено ако процесния електронен фиш съдържаше такова изявление на конкретен автор. Изискванията относно съдържанието на електронния фиш са посочени в чл. 189, ал.4 от ЗДвП и те са: данни за териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Тези изисквания не включват посочването на автор на изявление в съдържанието на елекронния фиш. Липсва законова забрана обаче, нещо повече, Съдът намира че съществува законово изискване, в съдържанието на електронния фиш да има изявление, с което се налага административното наказание и то да изхожда от конкретен автор - физическо лице, който е и овластен за това контролен орган по смисъла на закона. В подкрепа на този извод е и разпоредбата на ал.11 от чл. 189 от ЗДвП, според която влезлите в сила електронни фишове се смятат за влязло в сила наказателно постановление. Касационният съд намира, че липсата на дата на издаване на електронния фиш възпрепятства проверката на въпроси, свързани с изчисляването на давностни и преклузивни срокове. Не без значение в случая е разминаването на установената скорост на движение на лекия автомобил: така в електронния фиш е посочена скорост от 98 км.ч, а в разпечатката и снимковия материал е посочена измерена скорост на движение от 101км.ч., което нарушава правото на защита на нарушителя. 

            С оглед на горепосоченото касационната инстанция намира, че  решението на първоинстанционния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.  

              По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІV  състав

 

Р Е Ш И:

             ОСТАВЯ в сила Решение № 252 от 16.09.2013г. на Районен съд-Карлово, постановено по НАХД № 466 по описа на същия съд за 2013г.

 

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                   2.