РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

РЕШЕНИЕ

 

№ 176

 

гр. Пловдив, 16.01.2014 година

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХ състав, в открито заседание на  шестнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ДИЧО ДИЧЕВ  

ЧЛЕНОВЕ :           Т. КОМСАЛОВА  

                                ЙОРДАН РУСЕВ  

при секретар   Т.К.  и  прокурор Георги Димитров като разгледа докладваното от съдия Дичев  КНАД №  3485  по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                  Производството е образувано по жалба, подадена от представител на ТД на НАП - Пловдив срещу Решение № 2689/ 18.10.2013 г.  по НАХД № 4707 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив, с което е отменено атакуваното в първата инстанция НП,  и се моли съда да отмени атакуваното решение, вместо което да потвърди НП. В СЗ жалбодателят не се представлява и не взема становище по жалбата. Ответникът чрез процесуален представител оспорва жалбата. Представителят на ОП изразява становище за неоснователност на жалбата.    

              Жалбата е подадена в срок и е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна.  Като единствен мотив за отмяната на НП съдът е посочил, че от описаната в АУАН фактическа обстановка не се установявал момента на извършване на нарушението, както и мястото на извършване, а също така била посочена единствено законовата разпоредба, въз основа на която било определено административното наказание, без посочване на конкретна нарушена разпоредба, в нарушение според първоинстанционният съд на чл.42 и чл.57 от ЗАНН, и с което съществено било нарушено правото на защита на жалбоподателя в първата инстанция.

При извършената проверка във връзка с направените касационни оплаквания и при извършената служебна такава по чл.218, ал.2 от АПК съдът констатира, че в АУАН и в НП нарушението е описано ясно, конкретно и изключително детайлно, като са налице всички необходими реквизити, за да бъда ангажирана евентуално административнонаказателната отговорност на ЕТ, т.е. правата на същия с нищо не са били нарушени, противно на твърдяното в мотивите на първоинстанционното решение, а по отношение твърдението за непосочването на  конкретната нарушена законова разпоредба следва да се отбележи, че за нарушението, както е описано в чл.180, ал.2 във връзка с чл.180 от ЗДДС, не са необходими други посочвания освен тези във фактологичната част на АУАН и НП.  

В същото време мотивите на предходната инстанция не покриват критериите за съвкупна оценка на доказателствата и формиране на изводи въз основа на пълно всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като липсата на съображения в съдебния акт по въпроси, с които се решават обстоятелства от съществено значение за делото, в случая по всички въпроси от значение за административнонаказателната отговорност, винаги съставляват абсолютно процесуално нарушение по чл.348, ал.3, т.2 от НПК - липса на мотиви, което обуславя отмяна на атакуваното решение.  Допуснатите нарушения действително са съществени, но същите не могат да доведат до потвърждаване на НП, както иска касационният жалбодател, а водят като резултат до връщане на делото за изясняване на посочените обстоятелства с оглед правилното решаване на въпроса за отговорността на жалбодателя – аргумент от чл.222, ал.2, т.1 от АПК. Поради това първоинстанционното решение следва да бъде отменено, а делото върнато за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционният съд.

              Така мотивиран, и на основание чл.222, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 2689/ 18.10.2013 г.  по НАХД № 4707 по описа за 2013 г. на РС  -  Пловдив.

              ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                              

 

                                                                                2.