Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 


Р Е Ш Е Н И Е

№ 85

 

Град Пловдив, 13 януари 2014 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІ касационен състав, в открито заседание на тринадесети декември две хиляди и тринадесета  година, в състав:

                     Председател: Анелия Харитева

                           Членове: Стоил Ботев        Георги Пасков

при секретар Р.П. и с участието на прокурор Борис Мендев, като разгледа докладваното от съдия Харитева к.н.а.д. № 3488 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Касационно производство по чл. 63, ал.2 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по жалба на ОДМВР Пловдив против решение № 2587 от 14.10.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 4624 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, с което е отменен електронен фиш серия К № 0472891 на ОДМВР Пловдив, с който на Ж.Н.Б.-Н., ЕГН **********,***, на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.1 т.4 ЗДвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение по чл.21, ал.1 ЗДвП.

Според касатора решението е неправилно поради нарушение на материалния закон и необосновано. Неоснователни са изводите на районния съд за наличие на съществени процесуални нарушения, изразяващи се в липса на дата и издател, разлики в посочване на скоростта на движение. Иска се отмяна на обжалваното решение и потвърждаване на електронния фиш.

Ответникът в писмено становище моли да се отхвърли жалбата. Правилни и законосъобразни са изводите районния съд, че процесният електронен фиш не отговаря на изискванията на чл.39, ал.4 ЗАНН.

Представителят на Окръжна прокуратура Пловдив дава заключение да се уважи жалбата.

Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав, намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от страна по делото, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, е основателна поради следните съображения:

За да отмени обжалвания електронен фиш, районният съд е приел, че събраните доказателства установяват по безспорен начин извършването на административно нарушение по чл.21, ал.1 ЗДвП, но в хода на производството са допуснати съществени процесуални нарушения, опорочаващи електронния фиш и налагащи неговата отмяна, които се състоят в липса на дата на издаване, който реквизит макар да не е предвиден в чл.189, ал.4 ЗДвП е задължителен за решаване на въпроси от съществено значение – наличие на компетентност на издателя, приложим закон и изчисляване на давностни и преклузивни срокове. Другото съществено процесуално нарушение се състои в липса на издател и в този смисъл не е спазено изискването на чл.39, ал.4 ЗАНН. Налице е и несъответствие между посочената в електронния фиш скорост на движение на процесния автомобил и заснетата от техническото средство скорост.

Решението е правилно като краен резултат, като мотивите на районния съд не се споделят от касационната инстанция. В този смисъл правнорелевантните факти са установени, но въз основа на тях са направени неправилни и необосновани изводи за липса на дата и издател. Законът е въвел една правна фикция, към която не може и не следва да се прилагат общите правила на ЗАНН. След като специалният закон е предвидил определени реквизити, различни от общите по смисъла на чл.57 ЗАНН, и след като тези специални правила са спазени, посочена е териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, неправилен е изводът на районния съд за наличие на съществени процесуални нарушения при издаване на електронния фиш поради непосочване на лицето, издало фиша, и датата на издаване. Разликата от 3 км/ч по-ниска скорост, посочена в електронния фиш, е установена в полза на нарушителя, поради което не може да бъде тълкувана като съществено процесуално нарушение, тъй като не води до нарушаване на правата на нарушителя.

Въпреки това обжалваният електронен фиш следва да бъде отменен, тъй като извършеното нарушение е установено и заснето с техническо средство в присъствието на контролни органи, които е необходимо да включат системата в работен режим. В хипотезата на установяване на нарушението в присъствието на контролен орган правната регламентация е дадена в глава трета, раздел ІІ от ЗАНН, като в съответствие с нормата на чл.40 ЗАНН следва да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение в присъствието на нарушителя и свидетелите, присъствали при извършване или установяване на нарушението. След съставянето на акта и разглеждане на административнонаказателната преписка, следва да бъде наложено административно наказание с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление.

Предвид изложеното, касационната инстанция намира, че не е налице касационно основание по чл.348, ал.1, т.1 НПК, решението като валидно, обосновано и непротиворечащо на материалния закон следва да бъде оставено в сила. Затова и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.221, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав,

 

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2587 от 14.10.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 4624 по описа на Пловдивския районен съд за 2013.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Председател:                           

 

Членове: 1.                               

 

2.

 

Особено мнение на съдия Анелия Харитева:

Не споделям становището на мнозинството на състава, като считам, че е налице нарушение на материалния закон и в този смисъл напълно споделям възраженията на касатора, изложени по-горе.

Не считам, че предвид установяването и заснемането на процесното нарушение с мобилно техническо средство в присъствието на контролни органи, които  включват системата в работен режим, е необходимо и задължително да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение в присъствието на нарушителя и свидетелите, след което да бъде наложено административно наказание с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление. Режимът на работа на мобилните и стационарните камери не се различава по никакъв начин, поради което издаденият електронен фиш има същата правна стойност.

 

                                                                                  Председател: