Gerb osnovno jpeg             РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ

 

  168

 

гр. Пловдив, 17.01.  2014 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВХХІV състав в открито заседание на  осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав :

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

ЧЛЕНОВЕ :           ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

                               ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

                              

при секретаря К.Р.  и участието на прокурора РОСЕН КАМЕНОВ, като разгледа докладваното от Председателя к.н.а.х дело № 3490 по описа на съда за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбите и становищата на страните:

1.Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Производството е образувано по касационна жалба на „ТОНИ 2000Г.С.“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, ***, срещу Решение № 2620 от 17.10.2010 г., постановено по НАХД № 3333 по описа на Районен съд Пловдив, с което е потвърдено Наказателно постановление № І-1626 от 28.05.2013 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Пловдив, с което на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лв., на основание чл. 48, ал. 2, за извършено нарушение по чл. 15, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/.

Касационният жалбоподател оспорва извода на районния съд, че обжалваното наказателно постановление не е незаконосъобразно. Счита, че същото е постановено в нарушение на материалния закон – касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК вр. чл. 63 от ЗАНН. Изложените възражения са свързани с противоречие между описаното в АУАН и НП нарушение и дадената му правна квалификация, както и между показанията на актосъставителя и описаната в АУАН фактическа обстановка.

Иска се отмяна на обжалваното решение и съответно, отмяна на потвърденото с него НП.  

3. Ответника, Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Пловдив не взема становище по допустимостта и основателността на касационната жалба.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.

 

ІІ. За допустимостта :

5. Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите :

6. Пловдивски районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от търговското дружество срещу НП № І-1626/28.05.2013 г. на Директора на ОДБХ Пловдив.

НП е било издадено въз основа на АУАН № 0000275/18.03.2013 г., съставен от доктор С. Ч., на длъжност гл. инспектор „Контрол на храните“ при ОДБХ Пловдив.

Обективираните в акта и НП констатации се свеждат до следното:

При извършена на 11.03.2013 г. проверка във връзка с подаден сигнал от граждани на ресторант в гр. Пловдив, ул. „Кольо Фичето“ № 1, стопанисван от „Тони-2000-Г.С.“ ЕООД е констатирано: В момента на проверката в обекта се установи приготвяне на място на тесто за пици и предлагане на асортимент пици. В кухнята няма обособена и обозначена подготвителна за приготвяне на тестени храни, дейност подготовка на тестени храни не е описана и в предоставената система за самоконтрол на обекта. В представеното Удостоверение за регистрация по ЗХ № 04400/07.06.2012 г., не е вписано приготвяне на място на тесто за пици и други тестени храни, няма и разрешен асортимент пици. Дейностите по производство на пици, не са описани в удостоверението за регистрация по ЗХ за проверявания  обект, няма създадени условия за извършването им, нито е направена проверка от компетентния орган за това, отговаря ли обекта на необходимите условия за тази дейност. В този смисъл е настъпила промяна в дейността на обекта, за която търговецът не  е поискал нова регистрация по реда на чл. 12 от ЗХ, с което е нарушил чл. 15, ал. 2 от ЗХ.

Горната фактическа обстановка е изцяло възприета от административно наказващия орган, като с издаденото НП, отговорността на касатора е била ангажирана на осн. чл. 48, ал. 2 от ЗХ във връзка с чл. 15, ал. 2 от ЗХ.

7. С обжалваното решение, районният съд е потвърдил така издаденото наказателно постановление, приемайки, че същото е издадено от компетентен орган, в изискуемата от закона форма, при спазване на процесуалните правила затова и при доказаност на нарушението.  

 

V. За правото :

8. От показанията на актосъставителя, приложените по делото удостоверение за регистрация № 04400/07.06.2012 г. издадено от ОДБХ Пловдив и заявление на касатора от 13.03.2013 г., за допълване на асортимента на търговската дейност на обект за търговия на дребно с храни се установява, че в проверения обект, стопанисван от дружеството са предлагани и се е търгувало с асортимент пици, произвеждани на място. Същевременно към момента на проверката, в издаденото на дружеството за този обект удостоверение за търговия  на дребно с храни, не е отразена дейност по производство на такава група храни /приготвяне на място на пици/. С оглед на това лицето е било санкционирано за извършена промяна в дейността на обекта /от търговия с готови за консумация тестени храни в производство и търговия с такива храни/, за която не е поискал нова регистрация.

9. Съобразно чл. 15, ал. 2 от ЗХ - В случаите на промяна на групите храни, които обектът ще произвежда или търгува, както и при промяна в дейността на обекта, се извършва нова регистрация по реда на чл. 12.

Съответно, според чл. 12, ал. 1 от ЗХ - Производство и търговия с храни в страната се извършва само в обекти, регистрирани по реда на закона, които отговарят на посочените в закона изисквания. В чл. 12, ал. 2 от ЗХ е предвидено, че регистрацията на обект за производство или за търговия с храни, с изключение на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, се извършва от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението на обекта.

Следователно закона прави разграничение на първо място между дейността по производство на храни и тази по търговия с храни, като за всяка от тях се изисква нарочна регистрация. На следващо място, в рамките на осъществяваната дейност, регистрираното лице в съответния обект, може да произвежда и/или търгува само с тези групи храни по смисъла на § 1, т. 12 от ДР на ЗХ, за които има издадено удостоверение.

10. Очевидно, в случай, че е налице търговия с храни невключени в издаденото разрешение или се извършва и дейност по производство на храни, за които е налице само издадено разрешение за търговия, както е в процесния случай, ще е налице нарушение на чл. 12, ал. 1 от ЗХ. Именно последно посочената разпоредба забранява производство и/или търговия с/на храни без разрешение.

За разлика от това, в нормата на чл. 15, ал. 2  от ЗХ, не се съдържа определено правило за поведение свързано с производството и/или търговията на храни, а единствено установява реда/процедурата, по която следва да бъде извършена промяна в обстоятелствата при наличието на издадено вече разрешение – а именно посредством извършване на нова регистрация. В този смисъл нормата на чл. 15, ал. 2 от ЗХ, не може да бъде нарушена от лицето извършващо дейност с определена група храни, а евентуално от компетентния административен орган – който например впише само промяна в обстоятелствата във вече издадено разрешение, а не извърши нова регистрация, при която да се изпълни цялостно, установената  за това процедура.

Посоченото в НП - „…не е поискал нова регистрация по реда на чл. 12 от ЗХ…“, явно не е деяние, което е обявено за административно нарушение.

Противоправното поведение каза се е производство на храни в нерегистриран по реда на ЗХ обект. В този случай е налице и нарочно предвидена, административно наказателна разпоредба, възведена в чл. 42 от ЗХ.

12. От изложеното до тук следва, че при квалифициране на описаното от фактическа страна нарушение от актосъставителя и наказващия административен орган е допуснато съществено процесуално нарушение. Посочена е като нарушена погрешна правна норма, тоест е налице противоречие между описаното от фактическа страна нарушение и дадената му квалификация. Това винаги води до незаконосъобразност на НП и налага неговата отмяна. Като не е сторил това, а е потвърдил наказателното постановление, районния съд е постановил неправилен съдебен акт, който следва да бъде отменен.

Мотивиран от горното и на основание чл.222, ал.1 от АПК, Административен съд Пловдив, ХХІV състав

 

 

 

Р Е Ш И :

 

 

 

ОТМЕНЯ Решение № 2620/17.10.2010 г., постановено по НАХД № 3333/2013 г. по описа на РС – Пловдив, като вместо това ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ Наказателно постановление № І-1626 от 28.05.2013 г. на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните, гр. Пловдив, с което на „ТОНИ 2000Г.С.“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление, *** е наложена имуществена санкция в размер на 1000.00 лв., на основание чл. 48, ал. 2, за извършено нарушение по чл. 15, ал.2 от Закона за храните

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ :          1.

                                      

                           

                               2.