Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер     157         Година  2014, 16.01.            Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХ състав

 

   на 16.12.2013 година

 

в публично заседание в следния състав :

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

                              ЧЛЕНОВЕ:  Т. КОМСАЛОВА                                        

                                                   ЙОРДАН РУСЕВ

 

при секретаря: Т.К. и при присъствието на прокурора: Георги Димитров, като разгледа докладваното от СЪДИЯ Т. КОМ­СА­ЛО­ВА КНАХД дело номер 3494 по описа за 2013 година

 

Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН

Постъпила е касационна жалба от ОД на МВР – Пловдив, срещу Решение № 2484/04.10.2013г., постановено по НАХД № 4480/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ІІ н.състав, с което е отменен Елек­т­ро­­нен фиш за налагане на гло­ба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К с № 0501109 на ОД на МВР – Пловдив, с който на “Антики”ООД, ЕИК **, с управител Г.К.А., ***, на основание чл.189 ал.4 във вр. с чл.182 ал.1 т.3 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно нака­за­ние “глоба” в размер на 100 лева за извършено административно нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят счита, че така постановеното решение от състав на Рай-онния Съд за неправилно, като незаконосъобразно, като от изложените съображе­ния може да се направи извод, че се твърди касационно основание – не­правилно при­ложение на материалния закон, поради което и моли съ­що­то да бъ­де отмене­но, като вместо това се постанови потвърждаване на издадения елек­т­ронен фиш.

Ответникът по тази касационна жалба – “Антики”ООД, оспорва жалбата, по подробни съображения, изложени в отговора по нея. Настоява се за оставяне в сила на решението на Районния съд като правилно и законосъобразно.

Представителят на Окръжна Прокуратура – Пловдив застъпва становище за неоснователност на така подадената касационна жалба.

Пловдивският административен Съд – двадесети състав,след като разгле­да по отделно и съвкупност наведените с жалбата касационни основания, нами­ра за установено следното.

За да обоснове крайния си извод за незаконосъобразност на така наложе-на­­та санкция, състав на Районния Съд–Пловдив, приел че в хода на администра­тив­­но-наказателното производство са допуснати съществени нарушения на адми­ни­ст­ративно-производствените правила, доколкото неправилно е ангажирана ад­ми­ни­ст­ративно-наказателната отговорност на юридическото лице, при положение че субект на нарушението по чл.21 ал.1 от ЗДвП е единствено и само физическото лице, управлявало автомобила, като в унисон с това новелата на чл.188 ал.2 от ЗДвП предвижда санкциониране именно на управителя на юридическото лице, ко­гато последното е собственик на моторното превозно средство; релевирани са и други пороци на електронния фиш, а именно липса на ин­ди­видуализация на конт­рол­ния орган, който го е издал. Изложеното в неговата съв­купност е довело до из­вод за отмяна на електронния фиш на процесуално ос­но­вание, без да се разгледа спора по същество.

Настоящия състав споделя изводите, направени от първостепен­ния Съд за допуснати съществени нарушения на административно производствените прави­ла при изготвянето на Електронния фиш, които съставляват самостоятелно осно­ва­­ние за неговата отмяна, но по различни от изложените съображения.

С Ре­шение от 30.10.2013г. на Об­щото събрание на Административен съд - Пловдив, прието по реда на чл.92 ал.5 и на основание ал.2 т.3 ЗСВ, се обобщи прак­тиката на съда по някои въп­роси, касаещи издаваните по ЗДвП електронни фи­шове, като се прие, че не представлява съществено нару­шение по отношение на конкретното изявление липсата на подпис на длъж­ност­ното лице от състава на съответната ОД на МВР, наложила наказанието.

При това положение с оглед еднаквото прилагане на закона следва и тук да се приеме, че въпреки допуснатото нарушение на закона /ЗАНН/ това не е дос­та­тъч­но за отмяна на електронния фиш само на това отделно основание.

Обоснован е и изводът, че всъщност субекта, срещу който е издаден фиша, в конкретния случай е именно юридическото лице “Антики”ООД, индивидуализи­ра­­но по седалище и адрес на управление, ЕИК и представляващо го лице, като на­­ло­женото административно наказа­ние е “глоба”.

В тази насока следва да се посочи, че съгласно чл.188 ал.2 ЗДвП “Ко­га­то нарушението е извършено при управление на моторно превозно средст­­во, соб­ст­ве­ност на юридическо лице, предвиденото по този закон нака­зание се на­лага на не­говия законен представител или на лицето, посочено от него, на кое­то е пре­дос­тавил управлението на моторното превозно средство.

В този смисъл и при тази хипотеза следва недвусмислено админист­ра­тив­но­то наказание “Глоба” да се наложи на управителя на ООД-то, след като той в ус­­­та­новения за това срок не е посочил друго лице, управлявало превоз­ното сред­ство при извършване на нарушението.

В настоящият случай обаче, както правилно е приел и районния съд, всъщ­ност по начина по който е индивидуализиран санкционирания субект се следва ло­­гичния извод, че електронният фиш е издаден на ООД-то, а не неговия упра­ви­тел, което е абсолютно основание за отмяна на Електронния фиш като незаконо­съ­образен.

Не може да се приеме, тезата че всъщност санкционираното лице е упра­ви­те­ля на търговеца – такъв извод не следва от конкретното съдържание на Елект­рон­ния фиш. До извод за обратното не води и обстоятелството, че липсва декла­ра­ция по чл.198 ал.5 от ЗДвП, която по същество няма отношение към задълже­ние­то на администрацията правилно да посочи и еднозначно да индивидуализира  административно наказателно отговорното лице.

При това положение не е налице касационното основание по чл. 348 ал.1, т. 1 и т.2 НПК, а атакуваното решение на Районния Съд е валидно, допустимо и съ­от­ветстващо на материалния закон, макар и по аргументите, изложени от тази ин­с­танция, и във връзка с чл.221 ал.1 АПК следва да бъ­де оставено в сила.

Водим от горното, съдът:

Р      Е      Ш      И

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2484/04.10.2013г., постановено по НАХД № 4480/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ІІ н.състав.

 

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                            

 

       

               2.