Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 123

15.01.2014, гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

  Административен съд - Пловдив,  ХХІV касационен  състав в публично съдебно заседание на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година, в следния състав:

 

                                                                              Председател: Георги Петров

                        

                                        Членове: Велизар Русинов

                                  

                                                Любомира Несторова

 

при участието на секретаря К.Р.  и Прокурор Росен Каменов , като разгледа докладваното от член-съдията Русинов КНАХД № 3504/2013г. по описа на Административен съд- Пловдив, ХХІV състав, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

 Образувано е по касационна жалба предявена от ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЛОВДИВ, СЕКТОР ПЪТНА ПОЛИЦИЯ срещу Решение №2592/15.10.2013 г. на Районен съд-Пловдив/ПРС/,V н.с, постановено по НАХД №4834 по описа на същия съд за 2013 г., с което е отменен електронен фиш серия К №0620539 на ОД на МВР Пловдив, с който на ответника на осн. чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 за нарушение  по чл. 21, ал. 1 от Закон за движение по пътищата/ЗДвП/ е наложена глоба в размер на 200 лв.Поддържаните касационни основания се съдържат в твърдението, че атакуваният съдебен акт е постановен в нарушение на материалния  закон – касационно основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от НПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Оспорва се изводът на районният съд, че при издаване на електронния фиш не е спазена законоустановената процедура, и че не е установено по безспорен начин твърдяното от касатора описаното в елелектронния фиш нарушение. Претендира се отмяна на съдебното решение и потвъждаване на отменения  с него електронен фиш.

Ответникът по касационната жалба – И.П.И.  взема становище за неоснователност на касационната жалба. 

Участвалият по делото ПРОКУРОР, представител на Окръжна прокуратура -Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна.

Административен съд – Пловдив, в настоящия касационен състав, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на посочените от касатора касационни основания, намира за установено следното: Касационната жалба е подадена в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима. Разгледана по същество е  неоснователна.

ПРС е бил сезиран с жалба, предявена от ответника срещу електронен фиш серия К №0620539  на ОД на МВР Пловдив, с който на същия на осн. чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 за нарушение  по чл. 21, ал. 1 от Закон за движение по пътищата/ЗДвП/ е наложена глоба в размер на 200 лв. Твърдяното нарушение  е заснето  със автоматизирана радарна система.Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП като ел. фиш е бил издаден на основание чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т. 4 от ЗДвП.

         За да отмени така издадения ел. фиш районният съд/ПРС/ е приел, че същият  не е издаден в изискуемата форма и при спазване на законоустановената за това процедура, при установена годност на техническото средство и доказаност на нарушението. За да отмени атакуваният електронен фиш ПРС е приел, че фишът е издаден при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, водещи до неговата незаконосъобразност, изразяващи се в нарушаване на императивните изисквания  от ЗАНН. Като е стигнал до тези правни изводи, районният съд е постановил  правилен  съдебен акт. В решението са изложени  мотиви относно  развилото се административнонаказателното производство. Направени са обосновани изводи относно приложението, както на материалния, така и на процесуалния закон. Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд  се споделят от настоящата инстанция. За да предизвика ефекта на правораздавателен акт за налагане на административно наказание,електронния фиш следва да отговаря на установени от ЗАНН изисквания. В конкретния казус, електронния фиш за установяване на административно нарушение не отговаря на установените от ЗАНН изисквания. Не е посочен издател, липсава дата на издаване ,какво е конкретното нарушение, посредством което ответникът е нарушил твърдяната материална разпоредба от закона,не е установен и извършителя. Районният съд е постановил правилен съдебен акт. Същественото при административно-наказателното производство е да се установи има ли извършено деяние, което да представлява административно нарушение, дали това деяние е извършено от лицето, посочено за извършител  и дали е извършено от него виновно. Не по-малко важно е извършеното деяние да бъде описано пълно и обективно във фиша, както и да бъде правилно квалифицирано, така че да се осигури възможност на виновното лице да разбере в извършването на кое конкретно нарушение е обвинено, за да може да организира пълноценно своята защита.Следва да бъдат спазени и изискванията на ЗАНН за сроковете за реализиране на административно-наказателното преследване. Съдът следи служебно за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционното решение с материалния закон. В процесния случай е налице неяснота за параметрите на нарушението относно установена скорост и превишение на разрешената скорост, а от тук и недоказаност на нарушението.Недоказването по надлежния ред на факта на осъществяване на административното нарушение обуславя незаконосъобразност на електронния фиш и съответно неговата отмяна,което   е сторено от ПРС.

Въз основа на събраните по делото доказателства, районният съд е постановил правилен съдебен акт. В решението си съдебният състав е достигнал до обосновани изводи по прилагане на материалния закон. Фактическите констатации и правните изводи, формирани от районния съд, се споделят  от настоящата инстанция. Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения на материалния и процесуален закон ,поради което като правилно следва да бъде оставено в сила.                                       Мотивиран от изложеното,  Административен съд - Пловдив, ХХІV състав

РЕШИ:

         

           Оставя в сила Решение №2592/15.10.2013 г. на Районен съд-Пловдив/ПРС/,V н.с, постановено по НАХД №4834 по описа на същия съд за 2013 г.

Решението е окончателно.

        

 

         

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                              ЧЛЕНОВЕ :