РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                          Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 14

гр.Пловдив, 06 . 01 . 2014г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на тринадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав :

 

                                                                                Председател : Явор Колев

                                                                                      Членове : Недялко Бекиров

                                                                                                                Здравка Диева

     

при секретаря Д.Караиванова и с участието на прокурор Б.Тошев, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 3507/2013г., взе предвид следното:

Касационно производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

П.Д.М.,***, представляван от адв.М.Н. обжалва Решение № 2571/10.10.2013г., постановено по н.ах.д.№ 4241 по описа за 2013г. на Районен съд – Пловдив. Със съдебният акт е потвърдено Наказателно постановление № 557 от 20.06.2013г. на Началник РУП - Стамболийски, за наложени на М. административни наказания - глоба в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100 ал.1 т.1 от ЗДв.П на основание чл.183 ал.1 т.1 ЗДв.П; глоба в размер на 10 лв. за нарушение на чл.100 ал.1 т.2 ЗДв.П, на основание чл.183 ал.1 т.1 ЗДв.П; глоба в размер на 20 лв. за нарушение на чл.70 ал.3 от ЗДвП на осн. чл.185 от с.з.; глоба в размер на 50 лв. за нарушение на чл.137 ал.1 ЗДв.П, на основание чл.183 ал.4 т.7 с.з., както и отнемане на 6 к.т. и глоба в размер на 20 лв. за нарушение по чл.139 ал.2 т.2 ЗДв.П, на основание чл.185 т.1 ЗДв.П.

Решението се обжалва изцяло като незаконосъобразно. Касаторът отрича да е управлявал МПС с невключени светлини, както и без обезопасителен колан. Счита, че некредитиране показанията на родителят му, изложени пред съда под страх от наказателна отговорност е процесуално нарушение.

Изтъкнато е, че съмнението за употреба на алкохол е изцяло опровергано с резултатът от кръвна проба и този факт е свързан с другите нарушения, за които се твърди, че също не са извършени.

Поискано е решението да бъде отменено с отмяна на НП.

Ответникът не е процесуално представен пред АС – Пловдив.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Тошев предлага решението на РС – Пловдив да бъде оставено в сила поради липса на основания за отмяна.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, от страна с интерес да обжалва неблагоприятно съдебно решение и е процесуално допустима. Разгледана по същество е основателна.

1. ПРС приел, че механизмът на извършената проверка, изяснена чрез свидетелските показания на актосъставителя Ю., подкрепени и от събраните писмени доказателства – АУАН, в който жалбоподателят е посочил, че няма възражения, протокол за медицинско изследване, в който е посочил употреба на една бира, сочат на нейната достоверност и коректност.

РС - Пловдив цитира Заповед № Iз-1745/28.08.2012г., установяваща компетентност на органа-издател на НП; счел, че безспорно е установено виновното поведение на М. като водач на МПС и е изяснена причинно-следствената връзка между виновно поведение и настъпили общественоопасни последици.

2. При преглед на представената административно наказателна преписка се констатира, че оправомощителната заповед, цитирана в НП – не е приложена, както и не е представена и приета по делото. В съпроводителното преписката писмо тази заповед също не е посочена.

При насрочване на делото към ответника са отправени указания, редовно съобщени – за това, че не е представил упълномощителна Заповед № Iз-1745/28.08.2012г., както и доказателства за компетентност на актосъставителя /чл.165 ЗДв.П/.

Допълнителни писмени доказателства не са представени пред касационната инстанция.

3. В предмета на касационна проверка е включено задължение на съда да следи служебно за валидност, допустимост и съответствие на оспорения съдебен акт с материалния закон.

Посочената заповед не е приета по делото като допустимо и годно доказателство за административнонаказателната компетентност на издателя на НП, като установяването на този факт не попада в хипотезата на чл.222 ал.2 т.2 АПК, тъй като е от категорията факти, за установяване на които събиране на писмени доказателства е достатъчно.

Данните по делото не позволяват да се установи материално правната компетентност на административно наказващия орган, издал потвърденото НП, както и на актосъставителя.

В производствата по ЗАНН е необходимо да бъде приобщавана пълната административно-наказателна преписка. Задължението в тази насока е на административнонаказващия орган /чл. 60 ал.2 ЗАНН/, като съдът също е длъжен да стори необходимото за целта. Това в случая не е направено.

Констатираното по реда на чл.218 ал.2 АПК нарушение на съдопроизводствените правила – неизискване и неприлагане на пълната административна преписка по издаване на оспорения акт и произтичащите от него последици не може да бъде преодоляно в рамките на касационното производство, доколкото такъв подход би лишил страната от възможността за инстанционална защита. Това налага оспореният  съдебен акт да бъде отменен, а делото върнато на районен съд за разглеждането му от друг съдебен състав.

Мотивиран така и на основание чл.222 ал.2 т.1 от АПК , Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

            Отменя Решение № 2571/10.10.2013г., постановено по н.ах.д.№ 4241 по описа за 2013г. на Районен съд – Пловдив.

            Връща делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд - Пловдив.

            Решението е окончателно.

 

Председател :

 

 

        Членове : 1./п/

 

 

                            2./п/