РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Административен съд  Пловдив

РЕШЕНИЕ

 

№ 90

 

гр. Пловдив,  19 януари 2015 год.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ПЛОВДИВ, І отделение, ХІ с., в открито заседание на деветнадесети декември през две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

Председател:  Милена Несторова - Дичева

 

при секретаря А. Христева и участието на прокурора …, като разгледа   докладваното от съдията административно  дело № 3535 по описа за 2013 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.215 от ЗУТ.  

Образувано е по жалби на И. ***, А.Г.И. и А.И.И. /като правоприемници - наследници на жалбоподателя И.А.И./ и двете с адрес ***, против Заповед №13ОА1495/13.06.2013 г. на Кмета на Община Пловдив.

Твърди се незаконосъобразност на заповедта като издадена при допуснати СПН и неправилно приложение на материалния закон. Като конкретни съображения се сочат липсата на фактически основания за издаването на заповедта, несъответствието на одобрения ПУП-ПР с изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, нарушение на чл.22 и сл. от ЗУТ.

Иска се отмяна на заповедта.

В СЗ жалбата се поддържа по изложените съображения.

         Ответникът по делото – Кметът на Община Пловдив, чрез надлежен процесуален представител, заема становище за неоснователност на жалбата.

         Съдът, след като обсъди събраните  по делото доказателства  и наведените от страните доводи, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Жалбите са подадени в законоустановения срок от заинтересовани лица по смисъла на чл.131, ал.2, т.1 от ЗУТ собственици на недвижими имоти – жилища в ***, в УПИ I-комплексно жилищно и обществено застрояване, кв.6а /нов/, по регулационния план на кв.Артерия Аерогара гр.Пловдив.

         Подаването й в законоустановения срок и от лица, притежаващи правен интерес от оспорването, прави жалбата допустима.

         Разгледана по същество същата е неоснователна по следните съображения:

         Предмет на настоящото оспорване е Заповед № 13 ОА1495 от 13.06.2013 г. на Кмета на Община Пловдив, с която е одобрено изменение на ПУП – План за Регулация за част от кв.6 и кв.6а по плана на „артерия Аерогара“ гр.Пловдив като : 1. От кв.6 се образуват нови кв.6 и кв.6б; 2. Отваря се нова улица от о.т.190 до о.т.95 г – нова с широчина 18.00 м. и се променя широчината на съществуваща улица от о.т. 91 до о.т. 182 и част от улица „И. Д.“ от о.т.182 до о.т.184, съгласно представеното геодезическо заснемане; 3.в кв.6 се променя северната и източната регулационни линии по геодезическо заснемане на съществуващи бордюри по ул.“Васил Левски“, ул.“Филипово“, ул. между о.т.190-о.т.95г и се образуват УПИ I-505.1006, общ.застрояване и зеленина и УПИ IV-505.181, общ.застрояване; 4. В кв.6б се образува УПИ I-комплексно жилищно и обществено застрояване; 5. В кв.6а се променя североизточната и югозападната регулационни линии по геодезическото на съществуващи бордюри по ул.“И. *** и се образуват УПИ I-комплексно жил. и общ.застрояване и УПИ III-общ. И жилищно застрояване по корекцията на регулацията със зелени и кафяви линии, щрихи и надписи на плана и служебно нанесена корекция с виолетов цвят на новообразуваните УПИ в кв.6а.

         Поради допусната ОФГ в тази заповед е направена поправка на съща с впоследствие издадена втора заповед № 13ОА1912/24.07.2013 г. на Кмета на Община Пловдив, която се явява неразделна част от първоначалната заповед.

          Целта на процесното изменение е регулационните граници на УПИ I- комплексно жил. и общ.застрояване кв.6а и УПИ I – комплексно жил. и общ. застрояване от кв.6 да бъдат съобразени с изградената на място улица – пътно платно и тротоар по ул.“Филипово“, на ул.“Райна Княгиня“ и част от ул.“И. Д.“. Променя се и северната регулационна граница на УПИ IV-505.181, жил.застрояване, кв.6, като се регламентира тротоар към ул.“И. Д.“.  Необходимостта от въпросното изменение възниква в резултат на изготвено геодезическо заснемане на част от ул.“Филипово“, тъй като габарита на улицата на място е по-голям от тази на плана. Тези фактически основания за процедиране на процесното изменение са изложени в протоколи на ЕСУТ на Община Пловдив в хода на различните етапи от административното производство, съответно следва да се приемат същите и като мотиви за издаването на процесната заповед. Същите са най-подробно и пълно посочени в обяснителната записка към проекта за изменение на ПУП-ПР – л.80 б по делото. В тази връзка, съдът не споделя изложените доводи за нарушение на чл.59, ал.2, т.4 от АПК при постановяването на оспорения ИАА.

         На следващо този състав на съда намира, че са неоснователни и останалите  оплаквания по двете  жалби.

         По повод твърдяно нарушение на чл.22 и сл. от ЗУТ следва да се има предвид, че в конкретния случай се касае единствено за изменение на регулацията, която се привежда в съответствие с действителното фактическото положение на място съобразно представено като част от административната преписка геодезическо заснемане. Промяна в режима на застрояването на процесните територии не е осъществена с процесното изменение, съответно не може да се приеме, че има нарушение на чл.22 и сл. от ЗУТ. В тази връзка съдът не кредитира и заключението на ВЛ в тази му част, тьй като същото касае устройствени показатели именно относно режим на застрояване, а процесния ПУП-ПР няма такъв предмет. Относно създадените регулационните граници, видно от допълнителното заключение на ВЛ между новите регулационни граници на новообразуваните УПИ I и УПИ III и съществуващите сгради са спазени отстоянията.

         Съдът не споделя и изложените доводи по жалбите, че одобреният ПУП-ПР не отговаря за изискванията на Наредба № 8/106.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове – видно от заключението на ВЛ в конкретния случай се касае за привеждане в съответствие на ПУП с действителното фактическо положение на изградените на място улици като техническата инфраструктура е също  напълно изградена.

         При това положение, съдът намира, че не са налице основания за отмяна на процесния ПУП – ПР.

                  Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

Отхвърля жалбите на И. ***, А.Г.И. и А.И.И.  и двете с адрес ***, против Заповед №13ОА1495/13.06.2013 г. на Кмета на Община Пловдив.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС.     

 

Председател: