РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

60

 

 

гр. Пловдив, 10.01.2014 год.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав в открито заседание на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав :

                     

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ : ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

 

                                                                               ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

               

при секретаря К.Р. и с участието на прокурора Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдията Л. Несторова КАХНД № 3554 по описа на съда за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

         Образувано е по касационна жалба, предявена от Община Пловдив против Решение № 2561 от 10.10.2013 г. на Пловдивския районен  съд, постановено по НАХД № 3866 по описа на същия съд за 2013г., с което е отменено Наказателно постановление № 173 от 17.06.2013г., издадено от Заместник-кмета в Община Пловдив, с което на „КУЛТ КАФЕ” ЕООД с ЕИК ***, представлявано от Я.П.С., е наложена имуществена санкция в размер на 100лв., за нарушение на чл. 50 вр. чл. 15 ал.1 от Наредба за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив /НРПОТДОДЕГОТОП/.

Касационният жалбоподател сочи, че атакуваният съдебен акт е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. Излагат се подробни съображения в посока, че административнонаказващият орган е направил правилна правна квалификация на административното нарушение и ясен нарушителят. В АУАН е посочено, че фирмата няма издадено разрешение за ползване на имот общинска собственост. Иска се отмяната на съдебния акт, респективно потвърждаване на НП.

 Ответникът по касационната жалба  - „КУЛТ КАФЕ” ЕООД, чрез пълномощника адвокат С., намира касационните оплаквания за неоснователни, а постановеният съдебен акт за правилен и законосъобразен.

 Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е основателна.

  Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

          Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от „КУЛТ КАФЕ” ЕООД срещу Наказателно постановление № 173 от 17.06.2013г., издадено от Заместник-кмета в Община Пловдив.

  ПРС е установил, че на 31.05.2013 г. служители към Пловдивски общински инспекторат при Община Пловдив са извършили проверка относно ползване на търговски преместваеми обекти на терен общинска собственост без разрешение. Такъв преместваем обект – кафе – автомат, констатирали да е поставен пред магазин на ул. „Славееви гори” № 41А в гр. Пловдив. Кафе – автоматът заемал площ от 0.5 кв. м. от тротоара. Този преместваем обект, ползван за търговски цели, бил собственост и се стопанисвал от „КУЛТ КАФЕ” ЕООД, представлявано от Я.П.С.. По време на проверката присъствало лицето Е.Д.Б. – пълномощник на „КУЛТ КАФЕ” ЕООД, тъй като представляващият търговското дружество бил извън страната. Установено е, че за този обект нямало издадено от кмета на общината разрешение за ползване на имот общинска собственост. Съставен е АУАН № 0100034/31.05.2013 г., за  административно нарушение по см. на чл.чл.50 вр. чл.15 ал.1 от НРПОТДОДЕГОТОП, което е осъществено от „КУЛТ КАФЕ” ЕООД. Актът бил връчен на пълномощника Балканска, която вписала в него, че няма възражения. Възражения против констатациите в акта не били депозирани и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. На същото дружество имало и преди това съставени актове за същото нарушение, но по отношение на други преместваеми обекти.Последвало издаването на спорното НП.

 

ПРС е обсъдил събраните гласни и писмени доказателства в тяхната хронология и логическа последователност и е направил адекватни на установените факти изводи.  Обсъдил е съдържанието а НП и правирно е установил, че административната отговорност в настоящия случай за нарушението по чл.50 вр. чл.15 ал.1 от НРПОТДОДЕГОТОП е насочена към юридическото лице „КУЛТ КАФЕ” ЕООД, но в НП липсват  каквито и да било обстоятелства в описателната част на постановлението, които да обвързват „КУЛТ КАФЕ” ЕООД със соченото административно нарушение. Изложено е времето на извършената проверка, мястото, проверяван обект, липсата на разрешение за обекта, присъствието при установяването на нарушението на лицето Е.Б., както и че същата е пълномощник на собственика Синапов. Никъде при излагане обстоятелствата на нарушението по чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН административнонаказващият орган не е посочил и такива, които да сочат ЮЛ „КУЛТ КАФЕ” ЕООД като извършител на нарушението по чл.50 вр. чл.15 ал.1 от НРПОТДОДЕГОТОП.

          Касационната съдебна инстанция намира, че изводите на първоинстанционния съд са правилни и законосъобразни.

  Касационната съдебна инстанция намира за нужно да изясни, че следва да бъдат спазвави изискванията на ЗАНН за съставянето на акта и издаването на Наказателното постановление, както и сроковете за реализиране на административнонаказателното преследване. В тази насока е налице различие в понятията "неправилно" и "незаконосъобразно" наказателно постановление. Когато АУАН или НП не са издадени от надлежен орган или не са издадени в установените законови срокове или не съдържат изискуемите от закона реквизити, или са нарушени съществени процесуални правила при съставянето на акта и издаването на НП, то последното ще следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Тук следва да се посочи, че критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е този, че нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение по въпроса, или когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Когато, обаче, са спазени всички процесуални правила и срокове, то НП е законосъобразно издадено и именно тогава съдът следва да провери дали то е правилно, т. е. дали има извършено административно нарушение. Административнонаказващият орган е този, който следва да установи пред съда, че има извършено административно нарушение /такова, каквото е описано в акта/ и че същото е извършено от лицето, посочено като нарушител. Ако това не бъде доказано пред съда, то НП следва да бъде отменено като неправилно, тъй като не е доказано извършването на нарушението.

 В случая при издаването на НП не са спазени изискванията на чл. 57 ал.1 от ЗАНН в пълнота. Това, че АУАН е издаден при спазване на изискванията на чл. 40 и чл. 42 от ЗАНН, не води автоматично до извода, че и НП отговаря на законовите изисквания, още повече като се има предвид, че административнонаказателното производство е строго формално.

         С оглед на горепосоченото касационната инстанция намира, че  решението на първоинстанционния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.  

           По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІV  състав

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ в сила Решение № 2561 от 10.10.2013 г. на Пловдивския районен  съд, постановено по НАХД № 3866 по описа на същия съд за 2013г.

 

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                       2.