РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

61

 

 

 

гр. Пловдив, 10.01.2014 год.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав в открито заседание на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

                     

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ : ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

 

                                                                               ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

 

               

при секретаря К.Р. и с участието на прокурора Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдията Л. Несторова КАХНД № 3555 по описа на съда за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

           Образувано е по касационна жалба, предявена от Н.Х.К., ЕГН **********,*** против Решение № 2416 от 18.09.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3326 по описа на същия съд за 2013г., с което е изменено Наказателно постановление № 1888 от 06.03.2013г., издадено от ВРИД Началник сектор ПП към ОДМВР Пловдив, упълномощен с МЗ №Iз-1745 от 28.08.2012г, с което на Н.Х.К. е наложено административно наказание глоба в размер на 20лв. за нарушение на чл. 70 и на основание чл. 185, предл.1 от ЗДвП, административно наказание глоба в размер на 50лв. за нарушение на чл. 137А ал.1 предл.1 от ЗДвП и на основание чл. 183 ал.4 т.7 предл.1 от ЗДвП, административно наказание-глоба в размер на 10лв за нарушение на чл. 100 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП и на основание чл. 183 ал.1 т.1 предл.2 от ЗДвП административно наказание-глоба в размер на 20лв. за нарушение на разпоредбите на чл. 139 ал.2 т.2 от ЗДвП и на основание чл. 185 предл.1 от ЗДвП, както и са отнети общо 6 контролни точки на основание Наредба № Iз-2539 на МВР, като съдът е отменил НП в частта, с която се отнемат 6 контролни точки на основание Наредба № Iз-2539 на МВР и е потвърдил Нп в останалата част.

 

   Касационният жалбоподател сочи, че атакуваният съдебен акт е незаконосъобразен и следва да бъде отменен. Твърди се, че първоинстанционният съд не е съобразил, че липсва конкретизация относно категорията на управляваното МПС като излага подробни съображения в тази посока. Твърди, че е носил АУАН, който замества контролния талон. Претендира отмяната на съдебния акт в обжалваната част.

   Ответникът по касационната жалба  - ОД на МВР-сектор ПП Пловдив не изразява становище по касационните оплаквания.

   Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна и  първоинстанционното решение следва да се потвърди.

  Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

             Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от Н.Х.К. против Наказателно постановление № 1888 от 06.03.2013г., издадено от ВРИД Началник сектор ПП към ОДМВР Пловдив, упълномощен с МЗ №Iз-1745 от 28.08.2012г.

            ПРС е установил следната фактическа обстановка: при извършена на 24.02.2013г. около 15:40 часа проверка в гр. Пловдив, бул. „ Санкт Петербург” №25 е констатирано, че Н.Х.К. управлява лек автомобил „ Рено”  с Рег. № РВ4892 АК, като е без включени светлини по време на движение, без поставен обезопасителен колан, не представя контролен талон към СУМПС и автомобилът не е оборудван с аптечка и пожарогасител. Нарушени са разпоредбите на чл.70, ал.3, чл.137А, ал.1,  чл.100, ал.1, т.1 и чл.139, ал.2, т.2, т.3 от ЗДвП. Съставен е АУАН, подписан от К.. Не са депозирани в срока по чл. 44 ал.1 от ЗАНН възражения.

Последвало е издаването на Наказателно постановление № 1888 от 06.03.2013г., издадено от ВРИД Началник сектор ПП към ОДМВР Пловдив. ПРС е установил, че не са ангажирани никакви доказателства от К. в хода на съдебното производство.

Първоинстанционният съд е анализирал събраните писмени и гласни доказателства и е приел, че действително са извършени сочените в НП нарушения, но относно отнемането на 6 контролни точки административнонаказващият орган не е посочил в НП законовият текст, който регламентира определянето максималния размер на контролните точки  както и отнемането и възстановяването им, а именно чл.157 ал.3 от ЗДвП.

Касационната съдебна инстанция намира за нужно да изясни, че следва да бъдат спазвани изискванията на ЗАНН за съставянето на акта и издаването на Наказателното постановление, както и сроковете за реализиране на административнонаказателното преследване. В тази насока е налице различие в понятията "неправилно" и "незаконосъобразно" наказателно постановление. Когато АУАН или НП не са издадени от надлежен орган или не са издадени в установените законови срокове или не съдържат изискуемите от закона реквизити, или са нарушени съществени процесуални правила при съставянето на акта и издаването на НП, то последното ще следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Тук следва да се посочи, че критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е този, че нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение по въпроса, или когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Когато, обаче, са спазени всички процесуални правила и срокове, то НП е законосъобразно издадено и именно тогава съдът следва да провери дали то е правилно, т. е. дали има извършено административно нарушение. Административнонаказващият орган е този, който следва да установи пред съда, че има извършено административно нарушение /такова, каквото е описано в акта/ и че същото е извършено от лицето, посочено като нарушител. Ако това не бъде доказано пред съда, то НП следва да бъде отменено като неправилно, тъй като не е доказано извършването на нарушението.

Касационната инстанция намира, че са изпълнени изискванията на чл.42 и чл. 57 от ЗАНН, като в случая относно отнемането на контролните точки  действително не е конкретизирана правната норма.Изводите на ПРС са правилни и законосъобразни. Действително, нито в хода на първоинстанционното  съдебно производство, нито в хода на касационното такова, Н.Х.К. ангажира писмени доказателства в подкрепа на своите възражения. Това, че към момента на проверката е носил АУАН не означава, че го е представил пред проверяващите, освен това такъв АУАН не беше представен пред касационния съд.

          С оглед на горепосоченото Съдът намира, че  решението на първоинстанционния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.  

           По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІV  състав

Р Е Ш И:

            ОСТАВЯ в сила Решение № 2416 от 18.09.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 3326 по описа на същия съд за 2013г.

 

            РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                       2.