Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 


Р Е Ш Е Н И Е

№ 79

 

Град Пловдив, 13 януари 2014 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІ касационен състав, в публично заседание на тринадесети декември две хиляди и тринадесета година в състав:

Председател: Анелия Харитева

       Членове: Стоил Ботев

Георги Пасков

при секретар Р.П. и с участието на прокурора Борис Мендев, като разгледа докладваното от съдия Харитева к.а.н.д. № 3562 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

             

Касационно производство по чл. 63, ал.2 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Венис – 2005“ ЕООД против решение № 2621 от 17.10.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1852 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, с което е потвърдено наказателно постановление № Х-Б-78 от 14.03.2013 г. на директора на РЗИ Пловдив, с което на основание чл.218, ал.1 ЗЗ на „Венис – 2005“ ЕООД, с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: **** , представлявано от управителя К. Й. Г.е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение по чл.56, ал.1 ЗЗ.

Твърди се, че решението е неправилно и необосновано, тъй като съдът не е обсъдил всички доказателства, не е преценил, че в заведението има табели, указващи забраната за тютюнопушене, а поставянето на пепелници по масите не е забранено от закона. Иска се отмяна на обжалваното решение и на наложената санкция.

Ответникът не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Пловдив дава заключение да се отхвърли жалбата.

Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав, намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от страна по делото, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, е неоснователна поради следните съображения:

За да потвърди наказателното постановление, районния съд е приел, че доказателствата по делото (като свидетелските показания са обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност) категорично установяват извършването на административно нарушение по чл.56, ал.1 ЗЗ, осъществено чрез бездействие и правилно квалифицирано, а наложената имуществена санкция в нейния минимум с оглед фактите, че нарушението е за първи път и се касае за малък обект, съответства на целите на административното наказание.

Решението е правилно. Въз основа на правилно установени факти районният съд е направил законосъобразни изводи, които се споделят от настоящата инстанция. Правилен и законосъобразен е изводът на районния съд за безспорно установяване на извършеното нарушение. Неоснователно е възражението на касатора, че районният съд не е обсъдил всички доказателства по делото. Напротив, именно с оглед на цялостната преценка на доказателствата и некредитирането на част от свидетелските показания, районният съд е направил извод, че е налице нарушение по чл.56, ал.1 ЗЗ. За яснота на касатора следва да бъде отбелязано, че обстоятелството, дали съдът ще кредитира или няма да кредитира определени доказателства, не подлежи на касационен контрол. Без правно значение за ангажиране на административнонаказателната отговорност на касатора е също и обстоятелството, дали е наказан прекият извършител, който е пушил. Доколкото законът определя като извършител на нарушението всяко лице – физическо и юридическо, съответно всяко лице носи административно-наказателна отговорност за нарушаване на чл.56, ал.1 ЗЗ.

Предвид гореизложеното, касационната инстанция намира, че решението като правилно, обосновано и допустимо следва да бъде оставено в сила. Затова  и на основание чл.63, ал.1, изр. 2 ЗАНН във връзка с чл.221, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  решение № 2621 от 17.10.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 1852 по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                                                  Председател:

 

                                                                  Членове: 1.

 

                                                                                   2.