РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№. 265

 

 

гр. Пловдив, .28.01.2014 год.

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито съдебно заседание на четиринадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав :

                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ :  МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

         ЧЛЕНОВЕ :  МИЛЕНА ДИЧЕВА

                              МАРИАНА МИХАЙЛОВА  

                            

                              

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора БОРИС МИХОВ, като разгледа докладваното от чл. съдията МАРИАНА МИХАЙЛОВА к.н.а.х дело № 3569 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

1. Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба предявена от ОД на МВР Пловдив, сектор “Пътна полиция”, чрез упълномощен представител главен юрисконсулт Е.Д.Г., против Решение № 2761 от 25.10.2013 год. на Пловдивски районен съд, ХVІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 5297 по описа на същия съд за 2013 год., отменящо Електронен фиш серия К № 0462362 на ОД на МВР гр. Пловдив, с който на С.В.П.,***, на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП, е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 150 лв., за нарушение на чл. 21, ал. 2 от същия закон.

Поддържаните касационни основания се субсумират в изводите, че атакуваното решение е постановено в нарушение на закона. Касационният жалбоподател счита, че електронният фиш е издаден в съответствие със ЗДвП и при спазване на процедурата по установяване на нарушението.

Иска се обжалваното решение на Пловдивски районен съд да бъде отменено, а електронният фиш съответно да бъде потвърден.  

3. Ответникът по касационната жалба – С.В.П., чрез процесуалния си представител адв.Попова счита, че жалбата е неоснователна.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че  решението е правилно и следва да се остави в сила.

ІІ. За допустимостта :

5. Касационната жалба е подадена в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок  и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява процесуално ДОПУСТИМА.

ІІІ. За фактите :

6. Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от С.В.П. срещу Електронен фиш (ЕФ) серия К № 0462362  на ОД на МВР гр. Пловдив, с който на основание чл. 189, ал. 4, вр. чл. 182, ал. 2, т. 4 от ЗДвП, му е наложено административно наказание – ГЛОБА в размер на 150 лв., за нарушение на чл. 21, ал. 2 от същия закон.

На 20.01.2013 г., в 09.54 ч. на Републикански път ІІ-86, км. 19+200 в посока гр. Пловдив със стационарна радарна система тип “Мulta Radar SD 580, при въведено ограничение на скоростта 60 км/ч с пътен знак “В26”, е заснето движението на МПС ТОЙОТА ЛАНД КРУИЗЕР, с рег. № ****, със скорост от 93 км/ч  при разрешена 60 км/ч, т.е. било налице превишение на скоростта с 33 км/ч. Въз основа на заснемането бил издаден електронен фиш, в който като нарушител бил вписан С.В.П., като име на собственика, на който било регистрирано МПС-то. В обстоятелствената част на фиша било вписано движение от 93 км/ч. при разрешена скорост 60 км./ч., както и превишаване на същата с 33 км/ч.

Процесното административно наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка. Към доказателствения материал по делото са приобщени снимков материал № 205, Радар № 00209D32АСЕ1, удостоверение за одобрен тип средство за измерване № 10.12.4888 от 08.12.2010г.

7. С обжалваното пред настоящата инстанция решение, Пловдивският районен съд е отменил изцяло атакувания пред него електронен фиш. За да постанови посочения резултат първоинстанционния съд е приел, че нарушението е установено по безспорен начин, но при издаване на електронния фиш е допуснато съществено нарушение на административно - производствените правила, съставляващо самостоятелно основание за неговата отмяна. В тази връзка съдът е приел, че електронния фиш е издаден в нарушение на разпоредбата на чл.39, ал.4 от ЗАНН, като същият не съдържа волеизявление на „овластен контролен орган“.

IV.За правото :

8. Така постановеното решение е правилно по резултата си, и като такова  следва да остане в сила, но по съображения, различни от възприетите от първоинстанционния съд.

Настоящият състав на съда не възприема изводите на първоинстанционния съд относно допуснати съществени нарушения на административно- производствените правила, обуславящи незаконосъобразността на издадения електронен фиш.

В тази насока е необходимо да се посочи, че съобразно, правилото на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

9. Както е приел и първоинстанционния съд, съгласно § 1 от ДР на ЗАНН, по смисъла на този закон “електронен фиш” е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

Налага се извод, че законодателят, с нормата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП е определил изчерпателно реквизитите, които следва да съдържа електронния фиш и сред тях не фигурира нито дата на издаване(както точно е приел първоинстанционния съд), нито издател. Посочената норма е специална спрямо нормите в ЗАНН, касаещи реквизитите на наказателното постановление. Така, изисквайки в съдържанието на електронния фиш да са налице реквизити извън тези, посочени от законодателя, първоинстанционния съд е излязъл извън правораздавателната си дейност и е влезнал в сферата на нормотворчеството.

10. От цитираната разпоредба на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, съотнесена с легалната дефиниция възведена в § 1 от  ДР на ЗАНН, следва явния извод, че с въвеждане на института на електронния фиш, законодателят регламентира изцяло нов и качествено различен от общия по ЗАНН ред за ангажиране административно-наказателната отговорност на едно лице, за точно определени административни нарушения  /само за посочените в закон/. Касае се за специфични по своя характер нарушения, при които с въвеждане възможността, отговорността на лицето, което ги е извършило, да се ангажира по специалнен ред, законодателя цели да се осъществи защита на особено важни обществени отношения, в случая – живота и здравето на участниците в движението по пътищата. Наред с това се избягва в максимална степен субективизма от страна на контролните органи.

От съдържанието на § 1 от ДР на ЗАНН следва, че електронния фиш е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи. Следователно, електронният фиш, по силата на закона, представлява не изявление на определен орган, за да се изисква изписването в акта на името на издателя, а запис върху съответния носител, за формалната законосъобразност на което е достатъчно да е изготвено чрез въведени по съответния ред автоматизирани технически средства или системи.

Електронния фиш представлява не волеизявление на конкретен административен орган, а електронен запис върху съответния носител, който се извършва на база административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

Ето защо, указанието на закона относно  „... нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител....“, следва да се разбира в смисъла, че самата информационно-техническа система установява нарушението без намесата на контролен орган. Затова и посочването на издател не е необходимо, а за дата на издаване на акта, доколкото електронния фиш инкорпорира и акта за установяване на административното нарушение и наказателното постановление в едно, следва да се приема датата на заснемането-на извършване на нарушението, което в пълен смисъл е съответно на нормата на закона.

Ето защо и по изложените съображения, изводите на първоинстанционния съд за незаконосъобразност на електронния фиш поради липса на реквизити, в случая издател, са неправилни.

11. При извършената служебна проверка на законосъобразността на издадения електронен фиш, съставът на съда обаче констатира незаконосъобразност на същия, която неправилно не е била съобразена от първоинстанционния съд. В тази насока следва да се посочи, че в случая електронният фиш не е издаден в съответствие с всички изисквания на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, тъй като неправилно е посочена като нарушена разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП. В цитираната в електронния фиш законова разпоредба, не е предвидено конкретно задължение за водача на пътното превозно средство, чието неизпълнение да осъществява състав на административно нарушение, респ. не предвижда въздържане от определено поведение, чието осъществяване да съставлява административно нарушение. Забраната за водач на пътно превозно средство за движение със скорост над максимално разрешената, е предвидена в друг законов текст – този на ал. 1 на чл. 21 от ЗДвП, като ал. 2 на чл. 21 само въвежда изключение от принципната забрана по основния текст на чл. 21, ал. 1 от ЗДВП. Липсата на препращане обаче към основния текст от закона, в който се съдържа и изпълнителното деяние на административното нарушение, в процесния електронен фиш, съставлява съществено процесуално нарушение, което накърнява правото на защита на привлеченото към отговорност лице и съставлява основание за неговата отмяна. Тези именно съображения обуславят незаконосъобразността на електронния фиш, съставляваща основание за неговата отмяна.

12. Това е именно резултатът, постановен от първоинстанционния съд. Той ще следва да бъде оставен в сила от настоящата инстанция, макар и по различни от възприетите съображения от съда.

Така мотивиран и на осн. чл. 222, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, Пловдивският административен съд, ХІХ касационен състав,

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

                                                                                                                          

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №  2761 от 25.10.2013 год. на Пловдивски районен съд, ХVІ наказателен състав, постановено по н.а.х. дело № 5297 по описа на същия съд за 2013 год.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

                 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                                             ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

 

 

 

 

                                                                                             2.