Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

Номер     156          Година  2014, 16.01.            Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХ състав

 

   на 16.12.2013 година

 

в публично заседание в следния състав :

 

                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

                              ЧЛЕНОВЕ:  Т. КОМСАЛОВА                                        

                                                   ЙОРДАН РУСЕВ

 

при секретаря: Т.К. и при присъствието на прокурора: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ, като разгледа докладваното от СЪДИЯ Т. КОМ­СА­ЛО­ВА КНАХД дело номер 3577 по описа за 2013 година

 

Производство по чл.208 и сл. от АПК във връзка с чл.63 ал.1 ЗАНН

Постъпила е касационна жалба от Д.Х.М.,***, срещу Решение № 2833/01.11.2013г., постановено по НАХД № 4543/2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІІІ н.състав, с кое­то е потвърден Елек­т­ро­­нен фиш за налагане на гло­ба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К с № 05005444 на ОД на МВР – Плов­див, с който на касационния жалбоподател, на основание чл.182 ал.1 т.4 от За­кона за движението по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно нака­за­ние “глоба” в размер на 200 лева за извършено административно нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП.

Жалбоподателят счита, че така постановеното решение от състав на Рай-онния Съд за неправилно, като незаконосъобразно, като от изложените съображе­ния може да се направи извод, че се твърди касационно основание – не­правилно при­ложение на материалния закон, поради което и моли съ­що­то да бъ­де отмене­но, като вместо това се постанови отмяна на издадения елек­т­ронен фиш.

Ответникът по тази касационна жалба – ОД на МВР – Пловдив, не взема становище по нея.

Представителят на Окръжна Прокуратура – Пловдив застъпва становище за неоснователност на така подадената касационна жалба.

Пловдивският административен Съд – двадесети състав,след като разгле­да по отделно и съвкупност наведените с жалбата касационни основания, нами­ра за установено следното.

За да обоснове крайния си извод за законосъобразност на така наложена­­та санкция, състав на Районния Съд–Пловдив, приел че в хода на администра­тив­­но-наказателното производство не са допуснати съществени нарушения на адми­ни­ст­ративно-производствените правила, както и че правилно е приложен материал­ния закон.

Настоящия състав не споделя изводите, направени от първостепен­ния Съд за допуснати съществени нарушения на административно производствените пра­ви­ла при изготвянето на Електронния фиш.

Съобразно импе­ра­тив­но­то правило на чл.189 ал.4 от ЗДвП единствената мислима хипотеза на ангажи­ра­не на адми­ни­ст­ративно-наказателната отговорност на лицата за извършени ад­ми­ни­стратив­ни нарушения по този закон, посредством издаването на електронен фиш, а не по об­щите за това правила на ЗАНН, е в слу­чаи­те когато нарушението е “установено и заснето с техническо средство, в от­със­твието на контролен орган и на на­ру­шител.

Касае се за изключение от общите правила на закона, поради което и ка­то та­­кова безспорно следва да бъде при­лагано един­ст­вено и само дотолкова, докол­ко­то е необходимо за преследва­на­та от него цел, и един­ст­ве­но и само в предви­де­­­ни­те в правната норма хипотези.

Т.е. съдът намира, че ед­но разширително тълкуване на ре­жи­ма, в сми­съл на приложението му и спря­­­мо случаите, в които нарушението е установено и зас­не­то в присъствието на контролен орган, които всъщност не отговарят на изчер­па­тел­но и ку­му­ла­тив­но уре­де­ни в правната норма условия, е недопустимо.

Или иначе казано в хипотезите, в които нарушението е установено и засне­то в присъствието на контролен орган и нарушител, тази специална разпоредба е не­приложима и административно-наказателната отговорност на лицето следва да бъде ангажирана по общите правила на закона – съставяне на АУАН, последван от съответното НП.

Това в случая не е сторено, като не се спори че установяването и засне­ма­не­то на нарушението е станала в присъствието на контролните органи.

Неправилни са изводите за противното, сторени от районния съд, доколко­то правната норма е пределно ясна и каза се не подлежи на разширително тъл­ку­ва­не, каквото отделно от това в областта на администра­тив­но-наказателното про­из­водство е и недопустимо.

Или в обобщение се достига до извода, че в случая е допуснато особено съ­ществено нарушение на административно-производствените правила при анга­жиране отговорността на дееца – на практика липсата на проведено производство по ЗАНН, при наличието на задължение за това, и издаването на електронен фиш извън нормативно уредените случаи за това, което е самостоятелно основание за неговата отмяна като незаконосъобразен, без да се обсъжда въпросът по същест­во.

При това положение е налице касационното основание по чл. 348 ал.1, т.1 НПК, и атакуваното решение на Районния Съд което е валидно и допустимо, но не­съответно на материалния закон, следва да бъде отменено.

Доколкото спорът е напълно изяснен от фактическа и правна страна, на ос­но­вание чл.222 ал.1 от АПК касацион­ната инстанция следва да постанови друго та­кова по същество, с което се отмени изцяло Електронния фиш, като неправилен и незаконосъобразен по изложените по-горе аргументи.

Водим от горното, съдът:

 

Р      Е      Ш      И

 

ОТМЕНЯ Решение № 2833/01.11.2013г., постановено по НАХД № 4543/ 2013г. по описа на Районен Съд – Пловдив, ХVІІІ н.състав, с което е потвърден Еле­к­­т­ро­­нен фиш за налагане на гло­ба за нарушение, установено с автомати­зи­ра­но техническо средство Серия К с № 05005444 на ОД на МВР – Пловдив, с който на Д.Х.М.,***, на ос­но­вание чл.182 ал.1 т.4 от Закона за движението по пътищата е наложено адми­ни­стративно нака­за­ние “глоба” в размер на 200 лева за извършено админист­ра­тив­но нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП, като ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ Елек­т­ро­­нен фиш за налагане на гло­ба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство Серия К с № 05005444 на ОД на МВР – Плов­див, с който на Д.Х.М.,***, на основание чл.182 ал.1 т.4 от Закона за движението по пътищата е наложено административно нака­за­ние “глоба” в размер на 200 лева за извършено ад­министративно нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП.

 

РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                     ЧЛЕНОВЕ : 1.

             

 

 

 

 

                                                                                          2.