Р Е Ш Е Н И Е

 

№. 134

 

16.01.2014 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

  Административен съд - Пловдив,  ХХІV касационен  състав в публично съдебно заседание на осемнадесети декември две хиляди и тринадесета година, в следния състав:

 

                                                                              Председател: Георги П.

                        

                                        Членове: Велизар Русинов

                                  

                                               Любомира Несторова

 

при участието на секретаря К.Р.  и Прокурор Росен Каменов , като разгледа докладваното от член-съдията Русинов КНАХД № 3579/2013г. по описа на Административен съд- Пловдив, ХХІV състав, за да се произнесе, взе предвид следното :

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН. Образувано е по касационна жалба, подадена от “Димана Билд”ООД  ЕИК*** със седалище и адрес на управление:*** против  Решение №2497/07.10.2013 г., постановено по  НАХД № 4292/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив/ПРС/, ХХVІ н. с., с което е изменено НП № К-0027295 от 5.03.2013 г. на Директора на Регионална дирекция към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите, с което на осн. чл.78 от ЗТ на касатора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение на чл.55 ал.2 от ЗТ/отм./,като ПРС е приложил по благоприятния закон и е намалил размера на наложеното административно наказание “имуществена санкция” от 500 /петстотин/ лева  на 200 /двеста/ лева.

В жалбата  се излагат съображения за незаконосъобразност на оспорения акт, поради което се иска неговата отмяна.Касационни основания се съдържат в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен.Иска се решението на Районен съд – Пловдив  да бъде отменено.                                                                                                        Ответникът по касационната жалба Регионална дирекция– Пловдив  към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите не излага доводи, относно касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.                                                                               Административен съд – Пловдив, в настоящия касационен състав, като прецени доводите на страните и събраните по делото доказателства, в рамките на посочените от касатора касационни основания, намира за установено следното: Касационната жалба е подадена в предвидения за това процесуален срок и при наличието на правен интерес, поради което се явява допустима. Разгледана по същество е неоснователна. С процесното Наказателно постановление /НП/ № К-0027295 от 5.03.2013 г. на Директора на Регионална дирекция към Главна дирекция “Контрол на пазара” в Комисия за защита на потребителите,  на осн. чл.78 от ЗТ на касатора е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 500 лева за нарушение на чл.55 ал.2 от ЗТ/отм./,като ПРС е приел че е осъществено процесното нарушение,като е съобразил и правилно е  приложил по благоприятния закон и е потвърдил процесното НП, като е изменил същото в частта на размера на наложената санкция ,като е намалил размера на наложеното административно наказание “имуществена санкция” от 500 /петстотин/ лева на 200 /двеста/ лева в предвидения от закона минимум.

За да потвърди атакуваното наказателното постановление /НП/ в неизменената му част  въз основа на събраните по делото  доказателства подробно описани и обсъдени в касираното решение, Районният съд правилно е приел от правна страна, че е осъществен състава на административното нарушение  описано в НП от страна на касатора. Въззивният съдът правилно е приел, че наказателното постановление е издадено без съществени нарушения на административнопроизводствените правила, водещи до неговата незаконосъобразност, изразяващи се в нарушаване на императивните изисквания  от ЗАНН. Като е стигнал до тези правни изводи, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. В решението са изложени мотиви относно  развилото се административнонаказателното производство. Направени са обосновани изводи относно приложението, както на материалния, така и на процесуалния закон. Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното преповтаряне. За да предизвика ефекта на правораздавателен акт за налагане на административно наказание, НП следва да отговаря на установени от  ЗАНН. В конкретния казус, както процесното НП, така и акта за установяване на административно нарушение/АУАН/ отговарят на установените от закона изисквания. Районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт.                                                                                 Изложеното до тук налага да се приеме, че обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно и допустимо. При постановяването му не се констатират нарушения на материалния и процесуален закон и следва да бъде оставено в сила.

 

Мотивиран от изложеното, Административен съд - Пловдив, ХХІV касационен състав

 

РЕШИ:

 

 

Оставя в сила Решение №2497/07.10.2013 г., постановено по  НАХД № 4292/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив/ПРС/,ХХVІ н. с.

 

Решението е окончателно.    

      

           

 

Председател:                                                          Членове: