Gerb osnovno jpegРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

№ 83

 

Град Пловдив, 13 януари 2014 година

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ХХІІ касационен състав, в открито заседание на тринадесети декември две хиляди и тринадесета  година, в състав:

                     Председател: Анелия Харитева

                           Членове: Стоил Ботев        Георги Пасков

при секретар Р.П. и с участието на прокурор Борис Мендев, като разгледа докладваното от съдия Харитева к.н.а.д. № 3581 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Касационно производство по чл. 63, ал.2 ЗАНН във връзка с чл.208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Община Пловдив против решение № 2713 от 22.10.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 4732  по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година, с което е отменено наказателно постановление КТ № 243 от 23.07.2013 г. на зам.-кмета на Община Пловдив, с което на „Култ кафе – 15“ ЕООД, с ЕИК ***  със седалище и адрес на управление: **** , на основание чл.44, ал.1, т.3 от Наредбата за разполагане на преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на Община Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 100 лева за нарушение на чл.50 вр. чл.15, ал.1 от същата наредба.

Твърди се, че решението неправилно и необосновано, от страна на районния съд не е обсъдил събираните в съдебното производство доказателства. Иска се отмяна на обжалваното решение.

Ответното дружество не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура Пловдив дава заключение да се отхвърли жалбата и да се потвърди решението на Пловдивския районен съд.

Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав, намира, че касационната жалба е подадена в срока по чл.211, ал.1 АПК, от страна по делото, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество и в пределите на касационната проверка по чл.218 АПК във връзка с чл.63, ал.1 ЗАНН, е неоснователна поради следните съображения:

За да отмени наказателното постановление, районният съд е приел, че както в акта за установяване на административно нарушение, така и в наказателното постановление липсва яснота относно обстоятелствата при извършване на процесното нарушение, като описаното нарушение е подведено под конкретната правна норма и е посочена санкцията. Недопустимо е според районния съд едва с разпита на актосъставителя в съдебното производство да се изяснява кой е извършителят на нарушението и да се санират допуснатите пороци относно описанието на нарушението и какво е участието на дружеството в извършването или допускането му. Районният съд е приел, че са налице нарушения на чл.42, т.5 и чл.57, л.1, т.5 и 6 ЗАНН, които са съществени и обосновават незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление.

Решението е правилно. Фактите са установени правилно и въз основа на тях са направени законосъобразни и обосновани изводи, които се споделят от настоящата инстанция и няма да бъдат преповтаряни. Районният съд е обосновал подробно извода си за наличие на съществено процесуално нарушение, което не може да бъде санирано в съдебното производство и което поради това влече като последица отмяна на наказателното постановление. Няма правен способ, чрез който непълнотата на акта за установяване на административно нарушение и на наказателното постановление да бъде запълнена в този етап от производството.

Предвид изложеното, касационната инстанция намира, че не са налице касационните основания по чл.348 НПК, обжалваното решение е валидно, допустимо и съответстващо на материалния закон и следва да бъде ос­тавено в сила. Затова и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл.221, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, ХХІІ касационен състав,

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 2713 от 22.10.2013 г., постановено по н.а.х.д. № 4732  по описа на Пловдивския районен съд за 2013 година.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

Председател:                           

 

Членове: 1.                               

 

2.