Р Е Ш Е Н И Е

№ 182

Гр. Пловдив, 17.Януари. 2014 год.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на 14 януари, през две хиляди и четиринадесета година в състав:                      

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                                                             ТАТЯНА ПЕТРОВА

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора  БОРИС МИХОВ, като разгледа докладваното от Председателя к.н.а.х дело № 3588 по описа за 2013год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по касационна жалба на „ЕВРОПА 1“ООД, гр.Пловдив, ЕИК *** срещу Решение № 2597 от 15.10.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІ  н.с, постановено по НАХД № 3880 по описа на същия съд за 2013г., с което е потвърдено НП № 36-000363 от 18.04.2013г. на Началник сектор „КАНД“ в Областен отдел „КД-ДАИ“, гр.Пловдив .

Поддържат се касационни основания за процесуални нарушения поради ненадлежно представляване на дружеството жалбоподател- касационни основания по чл. 348, ал. 1, т.2 от НПК вр. чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Посочва се,че дружеството се представлява едновременно от четирима управители, а в производството по съставянето на обжалваното НП то е представлявано само от един от тях.

Ответникът по касационната жалба Областен отдел контролна дейност „ДАИ“ гр.Пловдив, редовно призован не се явява и не дава становище по жалбата.

Контролиращата страна Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна.

 

След като се запозна с обжалваното съдебно решение, обсъди наведеното касационно основание и доводите на страните, Административен съд Пловдив, след съвещание, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

По допустимостта на касационната жалба:

Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

По същество:

Пловдивски районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от „ЕВРОПА 1“ ООД, гр.Пловдив, представлявано от управителя м.г.к.

Видно от представеното удостоверение за актуално състояние и след справка в търговския регистър е, че жалбоподателят е дружество с ограничена отговорност. Съгласно чл. 141, ал. 2 от ТЗ, дружеството с ограничена отговорност се представлява от управителя. При няколко управители, всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако дружествения договор предвижда друго. В случая дружествения договор предвижда друго,а именно,че дружеството се представлява заедно от четиримата управители – М. Г. К., Х. Г. Г., И. А. Д. и С. А.Д.. При това положение и при липсата на доказателства управителите Х. Г., С. Д. и И. Д. да са упълномощили управителя М. К. да действа от тяхно име, жалбата против атакуваното наказателно постановление е следвало да бъде подписана и от четиримата управители. За тази цел жалбата пред първоинстационния съд е следвало да се остави без движение със съответни указания за отстраняване на нередовностите по процесуалното представителство.

Като не е изпълнил задълженията си, включително и с оглед разпоредбата на чл.23,ал.4 от Закона за търговския регистър, съдът е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което е основание за отмяната на постановения съдебен акт.

Ето защо решението ще следва да се отмени,а делото да се върне за ново разглеждане с указание за извършване на процесуални действия по отстраняване нередовностите на жалбата, касателно процесуалното представителство на жалбоподателя.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 2597 от 15.10.2013 г. на Районен съд гр. Пловдив, ХХІ  н.с, постановено по НАХД № 3880/ 2013г., с което е потвърдено НП № 36-000363 от 18.04.2013г. на Началник сектор „КАНД“ в Областен отдел „КД-ДАИ“, гр.Пловдив.

ВРЪЩА ДЕЛОТО за ново разглеждане от друг състав за извършване на процесуални действия по отстраняване нередовностите на жалбата.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

               ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          

ЧЛЕНОВЕ: 1.

                     2.