Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 151/16.01.2014 г.

 

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХХІІІ състав, в открито заседание на четиринадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:              1. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

2. ЗДРАВКА ДИЕВА

 

при секретаря Д.Караиванова и при участието на прокурора Михов, като разгледа КНАХД № 3590 по описа на съда за 2013 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационната жалба на ОДМВР-Пловдив срещу Решение № 2663/18.10.2013 г., постановено по НАХД № 2557/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, с което е отменен Електронен фиш Серия К № 0483762 на ОДМВР – Пловдив.

С посочения електронен фиш, на основание чл. 189, ал. 4, във вр. с чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движение по пътищата, за извършено нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, на Е.Б.К. ***, ЕГН ********** е наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение за скорост, извършено на 08.02.2013 г.

В жалбата се навеждат касационни основания за постановяването на атакуваното решение при неправилно приложение на материалния закон. Иска се отмяна на решението и постановяването на друго, с което да се потвърди обжалвания електронен фиш.

Ответникът по касационната жалба взема становище за нейната неоснователност.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Предлага решението на Районния съд да бъде оставено в сила.

 

Настоящият съдебен състав приема, че  разглежданата касационна жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

 

Процесният електронен фиш е издаден на К. за това, че на 08.02.2013 г. в 08.59 часа в гр. Пловдив, на ул. Васил Левски се е движел със скорост от 77 км/ч – т.е. превишение на максимално допустимата скорост за населено място с 27 км/ч.

При постановяване на контролираното решение не е допуснато нарушение на материалноправните разпоредби на закона, като същото се явява правилно и законосъобразно.

Касационният състав счита, че обстоятелствата по делото са изяснени с оглед събраните доказателства и налагат обоснован извод, до който е достигнал и въззивният съд, че при налагане на административната санкция е допуснато съществено нарушение на производствените правила, водещо до ограничаване на правото на защита на нарушителя.

Електронният фиш, според определението, дадено в § 6, т. 62 от ДР на ЗДвП, представлява електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства. Съгласно разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Идентична е и разпоредбата на чл. 39, ал. 4 от ЗАНН, която позволява за случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум по ал. 2, за което се издава електронен фиш.

Видно от доказателствата по преписката, извършеното нарушение е установено и заснето с техническо средство в присъствието на контролни органи, които е необходимо да включат системата в работен режим. Следва да се отбележи, че в хипотезата на установяване на нарушението в присъствието на контролен орган правна регламентация дават разпоредбите на Глава Трета, раздел ІІ от ЗАНН, като в съответствие с нормата на чл. 40 от ЗАНН, следва да бъде съставен АУАН в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението. След съставянето на АУАН и разглеждане на административнонаказателната преписка по реда на Глава Трета, раздел ІV от ЗАНН, следва да бъде наложено административно наказание „глоба”, с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление.

С оглед на изложеното, съдът счита жалбата за неоснователна, а обжалваното решение на Районен съд – Пловдив – за правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

 

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2663/18.10.2013 г., постановено по НАХД № 2557/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1./п/

 

 

 2./п/

 

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

АМ