РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

           62

 

 

        гр. Пловдив, 10.01.2014 год.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХХІV състав в открито заседание на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                   

                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ПЕТРОВ

 

                                                                     ЧЛЕНОВЕ : ВЕЛИЗАР РУСИНОВ

 

                                                                               ЛЮБОМИРА НЕСТОРОВА

               

при секретаря К.Р. и с участието на прокурора Росен Каменов, като разгледа докладваното от съдията Л. Несторова КАХНД № 3620 по описа на съда за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

               Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно-процесуалния кодекс във връзка с чл.63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

               Образувано е по касационна жалба, предявена от ТД на НАП-Пловдив против Решение № 242 от 22.10.2013г. на Районен съд Асеновград, постановено по НАХД № 415 по описа на същия съд за 2013г., с което е отменено Наказателно постановление № 59795-S015374 от 09.01.2012г. на  Директора на ТД на НАП Пловдив, с което на „ЯВОР-ИД” АД, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 33 ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. с чл. 118 ал.4 от ЗДДС.

      Касационният жалбоподател твърди, че съдебният акт на първоинстанционния съд е неправилен и незаконосъобразен. Констатираното нарушение е описано както в протокола за извършена проверка, така и в АУАН и в НП, квалификацията на нарушението е правилна. Не е възможно едновременно да бъдат извършени нарушенията по чл. 33 ал.1 и ал.2, тъй като извършването на едното предполага невъзможност да се извърши другото.

       Претендира се отмяната на решението на АРС и респективно потвърждаване на Наказателното постановление.

               Ответникът по касационната жалба – „ЯВОР-ИД” АД, в писмено становище с вх. № 24416 от 11.12.2013г., намира касационните оплаквания за неоснователни. Претендира потвърждаването на съдебния акт на АРС.

       Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е основателна.

       Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

               Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба, предявена от„ЯВОР-ИД” АД срещу Наказателно постановление № 59795-S015374 от 09.01.2012г. на  Директора на ТД на НАП Пловдив, с което на „ЯВОР-ИД” АД, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 33 ал.2 от Наредба №Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. с чл. 118 ал.4 от ЗДДС.

        ПРС е установил следната фактическа обстановка: на 24.08.2011г. е извършена проверка от длъжностни лица при ТД на НАП Пловдив в обект, стопанисван от„ЯВОР-ИД” АД.

        Проверката е извършена във връзка със спазване на данъчното и осигурителното законодателство и  в хода на същата е установено, че към момента на проверката има положителна разлика в размер  на  2 964,10 лв. между фактическата наличност от 3 050,50 лв. и разчетената касова наличност от ЕСФП в размер на 86,40 лв. , съгласно дневен отчет от ЕСФП, сума на парични средства в началото на деня - 0.00 лв., изведени пари от касата – 0.00 лв. и въведени пари в касата – 0.00 лв. В  представената книга за дневни финансови отчети и в ЕСФП няма отразена промяна в касовата наличност /начална сума, въвеждане или извеждане на пари в и извън касата/. Въз основа на тези констатации е съставен протокол за извършена проверка сер. АА № 0119383 от 24.08.2011г. Издаден е АУАН от 03.11.2011г. В срок е постановено НП № 59795-S015374 от 09.01.2012г. на  Директора на ТД на НАП Пловдив.

       АРС е обсъдил събраните писмени и гласни доказателства в тяхната хронология и логическа последователност и е приел, че между събраните по делото писмени и гласни доказателства не са налице противоречия.

        АРС е приел за установено, че в търговския обект е налице положителна разлика в размер на 2 964,10 лв. между фактическата наличност и разчетената касова наличност. Касовата наличност се формира от средствата, които са постъпили от продажби за съответния ден, средствата, с които е започната работа в началото на деня, както и средствата, които постъпват или излизат от касата във връзка с извършени разплащания. В началото на деня в касовата книга следва да се отбелязва сумата, с която се започва работа в обекта за деня, без значение как тя е формирана и за какво ще се използва през работния ден. Според съда с АУАН и НП са вменени във вина практически извършването на две нарушения – по чл.33 ал.1 и по чл.33 ал.2 от Наредбата, изразяващи се в неотбелязване в книгата за дневните финансови отчети на всяка промяна на касовата наличност в момента на извършването й с точност до минута, както и неотразяване на промяната в касовата наличност във ЕСФП. Според съда в случая е на лице извършване на две отделни  административни нарушения, за които по аргумент на чл. 18 от ЗАНН следва да бъдат наложени и отделни административни наказания.

      Касационната съдебна инстанция намира за нужно да изясни, че следва да бъдат спазвави изискванията на ЗАНН за съставянето на акта и издаването на Наказателното постановление, както и сроковете за реализиране на административнонаказателното преследване. В тази насока е налице различие в понятията "неправилно" и "незаконосъобразно" наказателно постановление. Когато АУАН или НП не са издадени от надлежен орган или не са издадени в установените законови срокове или не съдържат изискуемите от закона реквизити, или са нарушени съществени процесуални правила при съставянето на акта и издаването на НП, то последното ще следва да бъде отменено като незаконосъобразно. Тук следва да се посочи, че критерият за определяне на съществените нарушения на процесуалните правила е този, че нарушението е съществено, когато ако не е било допуснато, би могло да се стигне и до друго решение по въпроса, или когато е довело до ограничаване на правата на страните, в която и да е фаза на процеса. Когато, обаче, са спазени всички процесуални правила и срокове, то НП е законосъобразно издадено и именно тогава съдът следва да провери дали то е правилно, т. е. дали има извършено административно нарушение. Административнонаказващият орган е този, който следва да установи пред съда, че има извършено административно нарушение /такова, каквото е описано в акта/ и че същото е извършено от лицето, посочено като нарушител. Ако това не бъде доказано пред съда, то НП следва да бъде отменено като неправилно, тъй като не е доказано извършването на нарушението.

      В случая при издаването на АУАН и НП не са допуснати нарушения на изискванията на ЗАНН

      Касационният съд намира изводите на първоинстанционния съд за неправилни и незаконосъоблразни, тъй като установеното с АУАН и описаното в НП нарушение е такова по чл. 33 ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, както правилно е приел административнонаказващият орган. Според цитираната разпоредба  фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.

       В конкретния случай е установено, че това изискване не е изпълнено, тъй като за „ЯВОР-ИД” АД еднозначно е установено, че към датата на проверката, фискалното устройство не притежава операциите по чл. 33 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ и следователно в книгата за дневните финансови отчети е трябвало де се отбележи всяка промяна на касовата наличност, съгласно чл. 33 ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ.     

      С оглед на горепосоченото, решението на първоинстанционния съд  е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а НП № 59795-S015374 от 09.01.2012г. на  Директора на ТД на НАП Пловдив-потвърдено.

               По изложените съображения и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІV  състав

Р Е Ш И:

               ОТМЕНЯ Решение № 242 от 22.10.2013г. на Районен съд Асеновград, постановено по НАХД № 415 по описа на същия съд за 2013г. и вместо него постанови:

 

              ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 59795-S015374 от 09.01.2012г. на  Директора на ТД на НАП Пловдив, с което на „ЯВОР-ИД” АД, е наложена имуществена санкция в размер на 500лв., за нарушение на чл. 33 ал.2 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ вр. с чл. 118 ал.4 от ЗДДС.

 

                РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

        

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                       2.