Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 152

 

гр. Пловдив, 16 януари 2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в открито заседание на четиринадесети януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

ЧЛЕНОВЕ:                                                                          АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ,

ЗДРАВКА ДИЕВА,

при секретаря Д.Караиванова и с участието на прокурора Борис Михов, като разгледа докладваното от председателя Н. Бекиров административно, касационно дело №3658 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.105, ал.1 от Закона за автомобилните превози (ЗАвП) и чл.23, ал.6 от Наредба №35 от 3.11.1999г. за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет (Наредба №35).

“Хера Транс 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление: *****, ЕИК ******, представлявано от А.М.- управител, обжалва Решение №2739 от 23.10.2013г. по Н.А.Х дело №3584 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) №36-0000451 от 08.05.2013г., издадено от началник сектор “Контрол и АНД” в Областен отдел “Контролна дейност- ДАИ” (ОО”КД-ДАИ”), гр. Пловдив при Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” (ИА”АА”), с което на “Хера Транс 1” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер от 200,00 лева.

Претендира се отмяна на решението поради неправилност и като постановено при допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и постановяване на решение по същество, с което да се отмени изцяло процесното НП.

Ответникът по делото- ОО”КД-ДАИ”- Пловдив при ИА”АА”, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Борис Михов, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със сочените касационни основания, констатира следното:

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което същата е допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна, макар и по съображения, различни от изложените.

Съдът приема за установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и събраните по делото доказателства, че в периода 07.03.2013г. - 27.03.2013г. е извършена комплексна проверка на дружеството жалбоподател, в качеството му на лице, извършващо таксиметров превоз на пътници, за което е издадено Удостоверение за регистрация №10460 от 13.12.2011г. В рамките на проверката е установено, че за таксиметрови превози се ползва лек автомобил “Дачия Логан”, с Рег.№***, собственост на “РЕС-М” ЕООД, с водач П.И.Д.. На посочения автомобил е монтиран електронен таксиметров апарат с фискална памет (ЕТАФП) с №ЕС020257 и номер на фискалната памет №46045257. Също така, е установено, че книгата по смисъла на чл.17 от Наредба №35 за ЕТАФП, с №ЕС020257 не е съхранена за 5-годишния период, предвиден с разпоредбата на чл.23, ал.6 от Наредба №35. За резултатите от проверката е съставен Констативен протокол от 07.03.2013г. Освен това, на 27.03.2013г. е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН) с №163603, с който несъхраняването на специалната книга по чл.17 от Наредба №35 за период от 5 години се квалифицира като административно нарушение по смисъла на чл.23, ал.6 от Наредба №35. Съставеният АУАН е връчен на 22.04.2013г. на Васил Атанасов Петлешков- упълномощено от “Хера Транс 1” ЕООД лице, според представено по преписката нотариално заверено пълномощно от 12.04.2013г. По делото не са ангажирани доказателства за направено възражение против съставения АУАН, след което е издадено процесното НП.

Според разпоредбата на чл.17 от Наредба №35, в един таксиметров автомобил може да бъде регистриран повече от един ЕТАФП; в специална книга, заверена от съответните регионални отдели на Главна дирекция “Автомобилна администрация”, данъчно задълженото лице записва данните от въвеждането в експлоатация, съхранява периодичните отчети от ЕТАФП и копие от протоколите за демонтаж на фискалната памет. А според разпоредбата на чл.23, ал.6 от Наредба №35, книгата по чл.17 за всички ЕТАФП се съхранява от данъчно задълженото лице в срок 5 години от датата на приключването й за проверка от органите на данъчната администрация.

Според чл.24 от ЗАвП, таксиметровите превози на пътници се извършват от регистрирани превозвачи или от водачи, извършващи дейността от името на регистриран превозвач, но за своя cметка, с леки автомобили до седем места, включително мястото на водача, с електронен таксиметров апарат с фискална памет, по ред, определен в наредбата по чл.12а, ал.5, след издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници.

Според чл.10, ал.1 от Наредба №34 от 6.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници (Наредба №34), изпълнителният директор на ИА“АА” или упълномощени от него длъжностни лица извършват регистрация и издават удостоверение за регистрация на търговците, които извършват таксиметров превоз на пътници. Неразделна част от удостоверението за регистрация е списъкът на автомобилите, с които превозвачът ще осъществява дейността (чл.10, ал.3 от Наредба №34).

В случая, по преписката са представени “списък на автомобилите”, в който не е посочен лек автомобил “Дачия Логан”, с Рег.№***, както и “списък водачи”, в който не фигурира П.И.Д.. Представено е и свидетелство за регистрация на лек автомобил “Дачия Логан”, с рег.№***, според което лекият автомобил е собственост на “РЕС-М” ЕООД.

На следващо място, по преписката не е представено посоченото в АУАН и НП, Удостоверение за регистрация №10460 от 13.12.2011г., нито пък списъкът на автомобилите към това удостоверение, за да се извърши преценка, дали лекият автомобил “Дачия Логан”, с рег.№*** е вписан като автомобил, с който “Хера Транс 1” ЕООД ще осъществява таксиметров превоз на пътници. Посоченото обстоятелство е от съществено значение, доколкото субект на нарушението по чл.23, ал.6 от Наредба №35 е “данъчно задълженото лице”, а такова лице е или превозвачът /в случая “Хера Транс 1” ЕООД/, или по аргумент от нормата на чл.3, ал.2 от Наредба №34 това е водачът, извършващ таксиметров превоз за своя cметка от името на превозвача /какъвто евентуално е П.И.Д./.

Според чл.60, ал.2 от ЗАНН, в 7-дневен срок от получаване на жалбата наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва и доказателствата в подкрепа на обжалваното постановление или на обжалвания електронен фиш.

А според чл.84 от ЗАНН, доколкото в този закон /ЗАНН/ няма особени правила за производството пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Според чл.13, ал.1 от НПК, съдът, прокурорът и разследващите органи в пределите на своята компетентност са длъжни да вземат всички мерки, за да осигурят разкриването на обективната истина.

Предвид гореизложеното, настоящата инстанция намира, че фактическата обстановка по делото не е изяснена, предвид непредставянето на всички относими към предмета на спора писмени доказателства в рамките на съдебното производство пред районния съд.

Ето защо, настоящата инстанция намира, че е налице съществено нарушение на процесуалните правила, обуславящо отмяната на оспореното съдебно решение и връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на районния съд.

Предвид изложеното и на основание чл.222, ал.2, т.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №2739 от 23.10.2013г. по Н.А.Х дело №3584 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХІІ-ри наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление №36-0000451 от 08.05.2013г. на началник сектор “Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ”- Пловдив при ИА”АА”, с което на “Хера Транс 1” ЕООД е наложена имуществена санкция в размер от 200,00 лева, като вместо него постановява:

            ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд- Пловдив, при съобразяване с указанията, изложени в мотивите на настоящето решение.

            Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/…………….

 

ЧЛЕНОВЕ:     1…/п/……………

 

2…/п/……………

 

 

 

НБ