РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                          Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 221

гр.Пловдив, 22  .  01 . 2014г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на четиринадесети януари през две хиляди и четиринадесета година, в състав :

 

                                                        Председател : Недялко Бекиров

                                                                                      Членове : Александър Митрев

                                                                                                                  Здравка Диева

 

при секретаря Д.Караиванова и с участието на прокурора Борис Михов, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 3661/2013г., взе предвид следното:

Касационно производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

А.И.К.,*** обжалва Решение № 2861/26.10.2013г., постановено по н.ах.д.№ 4118 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд. Със съдебния акт е потвърден електронен фиш серия К № 0499396 на ОД МВР - Пловдив за наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.21 ал.1 ЗДв.П – на А. И.К., на основание чл.189 ал.4 вр. с чл.182 ал.1 т.4 ЗДв.П., установено с автоматизирано техническо средство.

Касаторът счита, че ПРС не е отчел допуснатите при издаване на електронния фиш съществени нарушения на материалния и процесуалния закон.

Поддържа липса на категорични доказателства той да е субекта на административното нарушение, поради недоказаност, че лично К. е извършител. Оспорва се авторство на деянието с твърдение, че адм.нак.орган не положил усилия да установи лицето, извършило нарушението и се основал единствено на факта, че К. е собственик на автомобила, а лично той нямал задължения да доказва относими факти към състава на нарушението.

Електронният фиш не съдържал данни за орган – издател и поради това не може да породи правните си последици. Поддържа, че техническите средства могат да събират данни за извършени административни нарушения, но преценката за действително извършено нарушение и налагането на административно наказание следва да бъдат направени от нарочно овластен за това орган.

Електронният фиш не съдържал и дата на издаване, който реквизит макар непосочен в чл.189 ал.4 ЗДв.П е от значение за изчисляване на срокове /давностни и преклузивни/.

Цитираните законодателни пропуски според жалбоподателя до отстраняването по законодателен ред следва да бъдат преодолявани по реда на чл.46 ал.2 ЗНА – посредством прилагане на относимите разпоредби на ЗАНН.

Поискано е решението на РС – Пловдив да се отмени с отмяна на електронния фиш.

Ответникът ОД МВР – Пловдив не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Михов    предлага касационната жалба да бъде отхвърлена.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 ал. 1 от АПК, от страна с интерес да обжалва неблагоприятно съдебно решение и е процесуално допустима.

1. Според РС - Пловдив фактите по случая са установени без съмнение – К. управлявал собствения си лек автомобил на 08.03.2013г. в 10.55ч. в гр.Пловдив , бул.Кукленско шосе срещу № 41, като скоростта му била 85 км./ч. при ограничена за движение в населено място 50 км./ч., което било заснето с мобилна система за видеоконтрол, монтирана в служебен автомобил.

Отчетена е доказателствената сила на приложените по делото писмени доказателства – фото снимки към ел.фиш, удостоверение за одобрен тип средство за измерване.

ПРС е приел, че електронния фиш е издаден против лицето А.К., еднозначно посочен като адресат. По делото не е имало данни за подадена декларация по повод издадения ел.фиш по реда на чл.189 ал.5 ЗДв.П, нито възражение по см. на чл.189 ал.6 с.з.

ПРС приел, че електронния фиш съответства по реквизити на изискването на чл.189 ал.4 ЗДв.П, която разпоредба не изисква да бъде посочена дата на издаване на ел.фиш.

Според специалните правила за издаване на електронен фиш, не е налице изискване за подписване на ел.фиш от конкретно оправомощено длъжностно лице, а е достатъчно само да бъде посочена структурата на МВР, която го издава.

Изложени са съображения за отразена в ел.фиш “по-благоприятната” скорост за жалбоподателя вр. с установената скорост на движение на МПС – 85 км./ч. при ограничение от 50 км./ч. и отразената в ел.фиш по-ниска стойност от тази в снимковия материал поради прилагане механизма на максимално допустимата грешка при измерването на скорост в полеви условия + / - 3 км./ч. при измерване на скорост от 20 до 100 км./ч. Тоест, приета за доказана е скоростта, с която се е движило МПС.

Според районният съд изискването на закона по см. на чл.189 ал.4 ЗДв.П е фиша да бъде издаден в отсъствие на контролен орган и нарушител, а не установяването на нарушението да стане при такова обстоятелство, поради което приел, че заснетото с мобилна камера обосновало издаване на електронния фиш.

Касационната жалба е основателна по различни от изложените съображения.

2. Съгласно чл.189 ал.4 ЗДв.П : При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.  Електронният фиш съдържа данни за : териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, cметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

            Дефиницията за електронен фиш се съдържа в §1 ДР ЗАНН : По смисъла на този закон "електронен фиш" е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

Електронният фиш следва да бъде преценяван по дефиницията на ЗАНН, която не противоречи на предвиденото съдържание на ел.фиш по см. на чл.189 ал.4 ЗДв.П. Електронното изявление по см. на ЗАНН и без препратка към ЗЕДЕП /чл.4/ макар изявление, е създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения - от автоматизирани технически средства или системи /АТС/, без да са диференцирани стационарни или мобилни и без единият вид да е изрично изключен. При тази постановка следва прилагане на специалният - установен със ЗДв.П ред и общият по ЗАНН, в двете различни хипотези.

2.1. Съдържанието на електронният фиш и предвидените последици от издаването му сочат на акт, неблагоприятно въздействащ на адресата – регистриран от АТС въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения, поради което с приравними последици на НП. Затова е и предвиден ред за оспорване на ел.фиш, гарантиращ правата на автора на нарушението, за опровергаване съдържанието на фиша посредством доказателства, събирани в адм.нак.производство по процесуалните способи на ЗАНН.

Разликата между АУАН и ел.фиш, както и между ел. фиш и НП /реквизити; административна фаза по чл.52 ал.4 ЗАНН при ел.фиш не е предвидена и т.н./, насочва към различни характер и цел на процедурата по издаване на ел.фиш, макар ефекта да е идентичен с този, произтичащ от НП. Специфичният характер на акта – ел.фиш се потвърждава от разпоредбите в чл.189 ЗДв.П /вкл. анулиране на фиша при проявяване на предпоставките за това/.

Съгласно чл.189 ал.11 ЗДв.П  - влезлият в сила ел.фиш се смята за влязло в сила НП, което не означава конкретно предвидените последици да бъдат пренасяни в изискване за идентично съдържание на двата акта. За ел.фиш не е предвидено съдържанието по чл.57 ЗАНН, което обективно произтича от различно установените производства.

Тук се отбелязва, че с разпоредбата на чл. 189 ал. 5 от ЗДв.П законодателят е въвел законова презумпция, че при неподаването на писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш от собственика, същият се смята за извършител на констатираното с електронния фиш нарушение. Предвид презумпцията, за наказващия орган не съществува задължение да издирва лицето, управлявало засечения с техническо средство лек автомобил. В конкретния случай няма данни да е подадена такава писмена декларация в законоустановения срок, поради което касационното възражение в тази насока не е основателно.

2.2. По отношение дата на съставянето на електронния фиш - законодателят с нормата на чл. 189 ал. 4 от ЗДв.П е определил изчерпателно реквизитите, които следва да съдържа електронния фиш и сред тях не фигурира дата на издаването му. Посочената норма е специална спрямо нормите в ЗАНН, касаещи реквизитите на наказателното постановление /в този см. к.адм.д.№ 1056/2013г., XXIV к.с-в, АС – Пловдив/.

2.3. Относно липса на данни в ел.фиш за орган – издател : По аргумент от разпоредбата на чл.189 ал.4 ЗДв.П, в електронния фиш се посочва териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението и това съответства на описаната по-горе специална процедура и целта на закона, визирана в новите алинеи на чл.189 ЗДв.П относно електронния фиш. След като електронния фиш по дефиниция не носи подпис на издателя си, въпросът за компетентността на определено лице не подлежи на разглеждане – според законът в ел.фиш следва да бъде отразена териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението.

3. В конкретния случай ел.фиш съдържа дата и място на заснемане с разрешената скорост от 50 км./ч, установената – 85 км./ч., респект. превишение  с 35 км./ч.; рег.номер на МПС също е отразен в ел.фиш.

Нарушението с идентификационен за системата номер е установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1 – M 546, с приложено удостоверение за одобрен тип средство за измерване. Доколкото при издаване на електронния фиш, както бе посочено – не се прилага производството по ЗАНН, и двете производства са изрично разграничени, не следва да се счита, че съществуват законодателни пропуски, преодолими с прилагане на общия ред, установен в ЗАНН.

Изводите на ПРС са правилни с изключение за възможността електронен фиш да бъде издаден при използване на мобилна система за видеоконтрол монтирана в служебен автомобил.

Извършеното нарушение е установено и заснето с техническо средство в присъствието на контролни органи, които е необходимо да включат системата в работен режим.

В тази хипотеза приложими са разпоредбите на Глава Трета, раздел ІІ от ЗАНН, като в съответствие с нормата на чл. 40 от ЗАНН, следва да бъде съставен АУАН в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението.

 След съставянето на АУАН и разглеждане на административно -наказателната преписка по реда на Глава Трета, раздел ІV от ЗАНН, следва да бъде наложено административно наказание „глоба”, с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление. Тоест, използването на мобилна система предполага участието на контролен орган, което от своя страна е предпоставка за прилагане на общия ред за установяване на административното нарушение посредством издаването на АУАН.

Следва самостоятелен извод за издаден в нарушение на процесуалните предпоставки електронен фиш, в каквото насока е съдебната практика на АС – Пловдив.

Мотивиран така и на основание чл. 222 ал. 1 АПК, АС – Пловдив, XXIII състав

 

Р Е Ш И :

 

Отменя Решение № 2861/26.10.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 4118 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.

Вместо това постанови : Отменя електронен фиш серия К № 0499396 на ОД МВР - Пловдив за наложена глоба в размер на 200 лв. за нарушение по чл.21 ал.1 ЗДв.П – на А. И.К., на основание чл.189 ал.4 вр. с чл.182 ал.1 т.4 ЗДв.П., установено с автоматизирано техническо средство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

Председател : /п/

 

        Членове :  1./п/

 

2.      /п/

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

 

ЗД