Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 258/27.01.2014 г.

 

гр. Пловдив

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд-Пловдив, ХХІІІ състав, в открито заседание на четиринадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    НЕДЯЛКО БЕКИРОВ

ЧЛЕНОВЕ:              1. АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ

2. ЗДРАВКА ДИЕВА

 

при секретаря Д.Караиванова и при участието на прокурора Михов, като разгледа КНАХД № 3676 по описа на съда за 2013 г., докладвано от СЪДИЯТА МИТРЕВ, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

Образувано е по касационната жалба на ДИТ - Пловдив против Решение № 2768 от 25.10.2013 г., постановено по НАХД № 3103/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, с което е отменено НП №16-1602538/29.01.2013г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив.

С посоченото наказателно постановление на ЕТ „ТЕКИН ИНДЖЕ”, на основание чл. 414, ал.3 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. за нарушение по чл. 63 ал.2 от КТ.

В жалбата се навеждат касационни основания за постановяването на атакуваното решение при неправилно приложение на материалния закон. Иска се отмяна на решението и постановяването на друго, с което да се потвърди обжалваното наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба не взема становище по същество.

Представителят на Окръжна прокуратура – Пловдив изразява становище за основателност на касационната жалба. Предлага решението на Районния съд да бъде отменено.

Настоящият съдебен състав приема, че  разглежданата касационна жалба се явява подадена в срока по чл. 211, ал. 1 от АПК, следователно е допустима.

Разгледана по същество, тя е основателна.

С оглед разпоредбата на чл. 220 от АПК, прилагането на материалния закон следва да бъде преценено въз основа на следните факти, установени от районния съд.

На 01.10.2012 г. е извършена проверка от от служители на Дирекция “ИТ”-Пловдив в стопанисван от ЕТ „ТЕКИН ИНДЖЕ”  обект, намиращ се в сградата на Медицински колеж в гр. Пловдив.  Проверяващите са установили, че там като мияч работи лицето М.Ф., но същата е допусната на работа преди да й бъде връчено копие от уведомлението по чл.62, ал.3 от КТ, заверено в ТД на НАП. За нарушението е съставен акт, последван от атакуваното НП.

За да отмени НП, ПРС е установил, че както в АУАН, така и в НП при описание на нарушението е посочено, че лицето М.Ф. е била допусната до работа без да и е предоставено преди постъпването копие от уведомлението по чл.63, ал.3 от КТ. Посочената разпоредба не е свързана с уведомлението, което следва да бъде предоставено на работника пред постъпването му на работа. Приел е също така, че се касае за допусната техническа грешка при посочване на законовата разпоредба, но доколкото в акта и в постановлението не е описано уведомлението, не става ясно заверено копие от какво уведомление е следвало да бъде предоставено на работника преди постъпването й на работа. Въззивният съд достигнал до извода, че в хода на административнонаказателното производство са били допуснати съществени процесуални нарушения, ограничили правото на защита на жалбоподателя поради невъзможността същият да разбере в какво точно се изразява нарушението, за извършването на което е била ангажирана неговата отговорност, поради което отменил обжалваното постановление, като незаконосъобразно.

Контролираното решение се явява неправилно.

Настоящата инстанция не споделя горецитирания извод на Районен съд – Пловдив, че допуснатата техническа грешка при посочване на законовата разпоредба на чл. 63, ал. 3 от КТ, вместо на чл. 62, ал. 3 от КТ е довела до съществено процесуално нарушение, ограничило правото на защита на жалбоподателя.  От цялостното описание на фактическата обстановка в АУАН и НП става пределно ясно кое е деянието, довело до ангажиране на административнонаказателната отговорност на едноличния търговец, като този извод не се разколебава от безспорно допуснатата техническа грешка при изписването на законовата разпоредба на чл. 63, ал. 3 от КТ, вместо на чл. 62, ал. 3 от КТ. При издаването на АУАН и НП са спазени изискванията на чл. 42, т. 4 и т.5 от ЗАНН  и на чл. 57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН. Нарушението е безспорно установено, тъй като към момента на проверката е установено, че има сключен трудов договор, но работодателят не е предоставил на работника, преди постъпването му на работа, копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, съгласно изискванията на чл. 63 ал.2 от КТ.

Не е налице маловажен случай, тъй като изрично нормата на чл. 415в ал.2 от КТ определя, че не са  маловажни нарушенията на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1 и 2 от КТ.

Касационният състав счита, че обстоятелствата по делото са изяснени с оглед събраните доказателства и налагат обоснован извод, че търговецът е извършил вмененото му нарушение. При провеждане на съдебното следствие не са внесени каквито и да било съмнения в правилността и законосъобразността на действията на контролните органи, както и в констатираните от тях факти. Видно от гореизложеното е, че при издаването на обжалваното наказателно постановление не са допуснати нарушения на процесуалните правила, а като е приел обратното ПРС е издал незаконосъобразно решение, което следва да бъде отменено.

 

Воден от горното, на основание чл. 221, ал. 2, предл. второ от АПК, във връзка с чл. 63, ал.1, изр. 2 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е   Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ Решение № 2768 от 25.10.2013 г., постановено по НАХД № 3103/2013 г. по описа на Районен съд – Пловдив, вместо което постановява:

 

ПОТВЪРЖДАВА НП №16-1602538/29.01.2013г. на Директор Дирекция “Инспекция по труда” – Пловдив.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:  1./п/

 

 

 

2./п/

 

 

                                                                                                                                                                                                                               Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

АМ