РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                          Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 225

гр.Пловдив, 22  .  01 . 2014г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на четиринадесети януари през две хиляди и четиринадесета година, в състав :

 

                                                        Председател : Недялко Бекиров

                                                                                      Членове : Александър Митрев

                                                                                                                Здравка Диева

 

при секретаря Д.Караиванова и с участието на прокурора Борис Михов, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 3686/2013г., взе предвид следното:

Касационно производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

ОД МВР – Пловдив чрез процесуален представител гл.юрк. М.-П. обжалва Решение № 2887/06.11.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 4552 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд. Със съдебния акт е отменен електронен фиш серия К № 0617994 на ОД МВР - Пловдив за наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение по чл.21 ал.1 ЗДв.П – на Б.В.В., на основание чл.189 ал.4 вр. с чл.182 ал.1 т.3 ЗДв.П., установено с автоматизирано техническо средство.

Поддържа се съответствие на електронния фиш със ЗДв.П и спазване процедурата по установяване на нарушението и налагането му на административно-наказателно отговорен субект.

Оспорен е извода на съда за съществено процесуално нарушение, произтичащо от липса на конкретен издател на електронния фиш. Като аргумент е изтъкната разпоредбата на чл.189 ал.4 ЗДв.П, определяща задължителните реквизити на електронния фиш, образец на който е утвърден със заповед № Iз-305/04.02.2011г. на Министъра на вътрешните работи. Формално образецът съдържа всички изискуеми от закона  реквизити и нормата изключва прилагане на общите правила за издаване на АУАН и НП. Поддържа се, че ел.фиш по дефиниция не носи подпис на издателя си, поради което въпросът за компетентността на определено лице не подлежи на разглеждане – в ел.фиш следва да бъде отразена териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението.

Поискано е решението на РС – Пловдив да се отмени с потвърждаване на електронния фиш.

Ответникът Б.В. счита касационната жалба за неоснователна и моли решението на ПРС да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Михов     предлага жалбата да бъде уважена с отмяна на решението.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 ал. 1 от АПК, от страна с интерес да обжалва неблагоприятно съдебно решение и е процесуално допустима.

1. ПРС е приел, че електронния фиш е издаден против лицето Б.В., еднозначно посочен като адресат. По делото не е имало данни за подадена декларация по повод издадения ел.фиш по реда на чл.189 ал.5 ЗДв.П, нито възражение по см. на чл.189 ал.6 с.з.

Според РС - Пловдив формално е спазено изискването относно съдържанието на ел.фиш – в него да се отрази изрично собственика, на който е регистрирано МПС.

ПРС приел, че електронния фиш съответства по реквизити на изискването на чл.189 ал.4 ЗДв.П, която разпоредба не изисква да бъде посочена дата на издаване на ел.фиш, а мястото на нарушението е коректно посочено с точен административен адрес.

РС-Пловдив приел за самостоятелно основание за отмяна на ел.фиш -липсата на данни за издател.

Изложени са съображения за отразена в ел.фиш “по-благоприятната” скорост за жалбоподателя вр. с установената скорост на движение на МПС – 77 км./ч. при ограничение от 50 км./ч. и отразената в ел.фиш по-ниска стойност от тази в снимковия материал поради прилагане механизма на максимално допустимата грешка при измерването на скорост в полеви условия + / - 3 км./ч. при измерване на скорост от 20 до 100 км./ч. Приета за доказана е скоростта, с която се е движило МПС.

Решението е законосъобразно с корекция относно  извода за нарушение – липса на издател на електронния фиш, което не променя резултата.

2. Съгласно чл.189 ал.4 ЗДв.П : При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.  Електронният фиш съдържа данни за : териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, cметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

            Дефиницията за електронен фиш се съдържа в §1 ДР ЗАНН : По смисъла на този закон "електронен фиш" е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

Електронният фиш следва да бъде преценяван по дефиницията на ЗАНН, която не противоречи на предвиденото съдържание на ел.фиш по см. на чл.189 ал.4 ЗДв.П. Електронното изявление по см. на ЗАНН и без препратка към ЗЕДЕП /чл.4/ макар изявление, е създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения - от автоматизирани технически средства или системи /АТС/, без да са диференцирани стационарни или мобилни и без единият вид да е изрично изключен. При тази постановка следва прилагане на специалният - установен със ЗДв.П ред и общият по ЗАНН в двете различни хипотези.

2.1. Съдържанието на електронният фиш и предвидените последици от издаването му сочат на акт, неблагоприятно въздействащ на адресата – регистриран от АТС въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения, поради което с приравними последици на НП. Затова е и предвиден ред за оспорване на ел.фиш, гарантиращ правата на автора на нарушението, за опровергаване съдържанието на фиша посредством доказателства, събирани в адм.нак.производство по процесуалните способи на ЗАНН.

Разликата между АУАН и ел.фиш, както и между ел. фиш и НП /реквизити; административна фаза по чл.52 ал.4 ЗАНН при ел.фиш не е предвидена и т.н./, насочва към различни характер и цел на процедурата по издаване на ел.фиш, макар ефекта да е идентичен с този, произтичащ от НП. Специфичният характер на акта – ел.фиш се потвърждава от разпоредбите в чл.189 ЗДв.П /вкл. анулиране на фиша при проявяване на предпоставките за това/.

Съгласно чл.189 ал.11 ЗДв.П  - влезлият в сила ел.фиш се смята за влязло в сила НП, което не означава конкретно предвидените последици да бъдат пренасяни в изискване за идентично съдържание на двата акта. За ел.фиш не е предвидено съдържанието по чл.57 ЗАНН, което обективно произтича от различно установените производства.

Изводите на съда с изключение на този за липса на данни за орган – издател са правилни. Произтичат от конкретиката на фактите и са обосновани с приложимите норми от ЗДв.П.

2.2. По отношение дата на съставянето на електронния фиш - законодателя с нормата на чл. 189 ал. 4 от ЗДв.П е определил изчерпателно реквизитите, които следва да съдържа електронния фиш и сред тях не фигурира дата на издаването му. Посочената норма е специална спрямо нормите в ЗАНН, касаещи реквизитите на наказателното постановление /в този см. к.адм.д.№ 1056/2013г., XXIV к.с-в, АС – Пловдив/. В тази насока е изводът и на ПРС.

2.3. Относно липса на данни в ел.фиш за орган – издател : По аргумент от разпоредбата на чл.189 ал.4 ЗДв.П, в електронния фиш се посочва териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението и това съответства на описаната по-горе специална процедура и целта на закона, визирана в новите алинеи на чл.189 ЗДв.П относно електронния фиш. След като електронния фиш по дефиниция не носи подпис на издателя си, въпросът за компетентността на определено лице не подлежи на разглеждане – според законът в ел.фиш следва да бъде отразена териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението.

3. В конкретния случай ел.фиш съдържа дата и място на заснемане с разрешената скорост от 50 км./ч, установената – 77 км./ч., респект. превишение  с 27 км./ч.; рег.номер на МПС също е отразен в ел.фиш.

Нарушението с идентификационен за системата номер е установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1 – M 529, с приложено удостоверение за одобрен тип средство за измерване.

Извършеното нарушение е установено и заснето с техническо средство в присъствието на контролни органи, които е необходимо да включат системата в работен режим.

В тази хипотеза приложими са разпоредбите на Глава Трета, раздел ІІ от ЗАНН, като в съответствие с нормата на чл. 40 от ЗАНН, следва да бъде съставен АУАН в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението.

 След съставянето на АУАН и разглеждане на административно -наказателната преписка по реда на Глава Трета, раздел ІV от ЗАНН, следва да бъде наложено административно наказание „глоба”, с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление. Тоест, използването на мобилна система предполага участието на контролен орган, което от своя страна е предпоставка за прилагане на общия ред за установяване на административното нарушение посредством издаването на АУАН.

Следва самостоятелен извод за издаден в нарушение на процесуалните предпоставки електронен фиш, в каквото насока е съдебната практика на АС – Пловдив.

Мотивиран така и на основание чл. 221 ал. 2 АПК, АС – Пловдив, XXIII състав

 

Р Е Ш И :

 

Оставя в сила Решение № 2887/06.11.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 4552 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

Председател : /п/

 

        Членове :  1. /п/

 

2.          /п/

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

 ЗД