Р Е Ш Е Н И Е

 

№. 155

 

гр. Пловдив, 16 януари 2014 год.

 

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в открито заседание на четиринадесети януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

ЧЛЕНОВЕ:                                                                          АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ,

ЗДРАВКА ДИЕВА,

при секретаря Д.Караиванова и с участието на прокурора Борис Михов, като разгледа докладваното от председателя Н. Бекиров административно, касационно дело №3687 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.182, ал.1, т.5 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

Д. П. В.,***, обжалва Решение №2798 от 29.10.2013г. по Н.А.Х. дело №4111 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., Х-ти наказателен състав, с което е потвърден електронен фиш (ЕФ) за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, серия К №0498554, издаден от Областна дирекция “МВР” (ОД”МВР”), гр. Пловдив, /сектор “Пътна полиция”/, с който на В. е наложена глоба в размер от 300,00 лева.

Претендира се отмяна на решението поради неправилност, като постановено в нарушение на материалния закон, както и поради необоснованост и постановяване на решение по същество, с което да се отмени процесния ЕФ.

Ответникът в производството- ОД”МВР”- Пловдив /сектор “ПП”/, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Борис Михов, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със сочените касационни основания, констатира следното:

Касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което се явява допустима. А разгледана по същество е основателна.

Съдът приема за установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и приетите по делото доказателства, че на 07.03.2013г., в 11:56ч., в гр. Пловдив, на бул. “Асеновградско шосе” №1, се движи автомобил “Мерцедес Спринтер 313 ЦДИ”, с Рег.№****, със скорост от 95 км/ч. при разрешена скорост за движение от 50 км./ч. в населеното място. Движението и скоростта на автомобила са установени и заснети с автоматизирано техническо средство, представляващо мобилна радарна система с №TFR1-M 566, като за целта е изготвен клип №1848. След извършена проверка се установява, че автомобилът с Рег.№**** е регистриран като собственост на Д.В.. Установеното се квалифицира като административно нарушение по смисъла на чл.21, ал.1 от ЗДвП, поради което и на основание чл.189, ал.4, във връзка с чл.182, ал.1, т.5 от ЗДвП се издава процесният ЕФ.

Според разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава ЕФ за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи (МВР), на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство (МПС), собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, cметката или мястото на доброволното й заплащане.

В настоящия случай, процесният ЕФ се явява издаден в съответствие с установените от закона изисквания за форма, тъй като същият съдържа всички задължителни реквизити.

Също така, в качеството си на собственик на автомобила с Рег.№****, касаторът В. е наказателноотговорно лице по смисъла на чл.188, ал.1 от закона, като по делото липсват доказателства да е оборена презумпцията по чл.189, ал.5 от ЗДвП, че именно той е управлявал автомобила в нарушение на правилата, установени от ЗДвП, предвид липсата на подадена декларация с посочване на друго лице за управляващо автомобила.

Доколкото обаче, нарушението, заради което на В. е наложена глоба в размер от 300,00 лева, е установено с помощта на техническо средство, представляващо мобилна радарна система, или в присъствието на контролен орган, то автоматичното прилагане на производството за издаване на ЕФ в тази хипотеза се явява направено в нарушение на установените от закона процесуални правила. Установяването на нарушение по смисъла на ЗДвП чрез заснемането му с техническо средство, но в присъствието на контролен орган, предпоставя съставянето на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), въз основа на който акт евентуално да бъде издадено впоследствие и НП.

В настоящия случай, вместо да се състави АУАН, въз основа на установеното с помощта на мобилната радарна система, ответникът пристъпва към издаването на ЕФ, което обстоятелство представлява съществено нарушение на процесуалните правила и обуславя незаконосъобразността на издадения ЕФ.

От своя страна, като потвърждава ЕФ, районният съд постановява решение при неправилно прилагане на закона. Следователно, решението на районния съд е неправилно, поради което следва да бъде отменено, а вместо него да бъде постановено друго такова, по същество.

Ето защо и на основание чл.222, ал.1 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №2798 от 29.10.2013г. по Н.А.Х. дело №4111 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., Х-ти наказателен състав, вместо което постановява:

ОТМЕНЯ Електронен фиш, серия К №0498554, издаден от ОД”МВР”- Пловдив, с който на Д. П. В. е наложена глоба в размер от 300,00 лева.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/…………….

 

ЧЛЕНОВЕ:   1…/п/……………

 

2…/п/……………

 

 

НБ