РЕШЕНИЕ

 

115

 

гр. Пловдив,  14.Януари. 2015 год.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, І отделение, ХХV състав в закрито заседание на 14.01.2015г. в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

                                                                                                   

като разгледа докладваното от Председателя, адм. дело № 3696 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

            Производство по чл.175 от АПК.

            По повод на постъпила молба от процесуалния представител на ответника по горното дело с вх.№ 624/13.01.2015г., съдът констатира,че в постановеното на 17.12.2014г. съдебно решение е допусната явна фактическа грешка, изразяваща се в пълно несъответствие между мотивите на съдебния акт и формирания диспозитив в частта на определените за страните дължими разноски. Прието е от съда,че на данъчна администрация се дължат разноски по производството за осъществената юрисконсултска защита в размер на 494лв .,като подробно е мотивиран определеният размер,а в диспозитива е посочена погрешно сума от 385лв. За жалбоподателя в мотивите на съда е прието,че се следват разноски в размер на 702лв.,а са присъдени 3495лв.

            С оглед на това съдът намира,че следва да се допусне поправка на съдебното решение.

Водим от гореизложеното и на основание чл.175 от АПК, Съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА в постановеното по адм.д.№ 3696/2013г. съдебно решение с № 2898/17.12.2014г.,като

 в частта,в която се ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, да заплати на С.С.П. ЕГН **********,***, със съдебен адрес ******, чрез адвокат С., ВМЕСТО сумата от 3495лв. разноски, ДА СЕ ЧЕТЕ СУМАТА ОТ 702ЛВ./седемстотин и два лева/,

а в ЧАСТТА,в която се ОСЪЖДА С.С.П. ЕГН **********,***, със съдебен адрес ******,чрез адвокат С., да заплати на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр. Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите, ВМЕСТО сумата от 385 лева разноски ДА СЕ ЧЕТЕ сумата от 494 /четиристотин деветдесет и четири/лева.

 

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/