Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 215

гр. Пловдив, 21.Януари. 2014 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на 14 януари, през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                     

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ:  МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                                                             ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора  БОРИС МИХОВ, като разгледа докладваното от Председателя к.н.а.х дело № 3711 по описа за 2013год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по касационна жалба на ЕТ„С.-95-З.Ч.“, ЕИК ***** срещу Решение от 24.10.2013 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІV  н.с, постановено по НАХД № 432 по описа на същия съд за 2013г., с което е потвърдено НП № К  - 19976 от 28.12.2012г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора за налагане на имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл.127,ал.2 от Закона за защита на потребителите.

Твърди се,че решението е неправилно. Позовава се на маловажност на случая, която неправилно не била възприета от районния съд.

Ответникът по касационната жалба Директора на РД за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Главна дирекция “Контрол на пазара” при КЗП, редовно призован не се явява и не дава становище по жалбата.

Контролиращата страна Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна.

 

След като се запозна с обжалваното съдебно решение, обсъди наведеното касационно основание и доводите на страните, Административен съд Пловдив, след съвещание, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

По допустимостта на касационната жалба:

Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

По същество:

Разгледана по същество същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

С процесното наказателно постановление, издадено от Т.Д.Д., Директор на РД, на ЕТ„С.-95-З.Ч.“ е наложено наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 лева за нарушение на чл.127,ал2 от ЗЗП. При извършена проверка от органите на КЗП РД - Пловдив на 16.11.2012 г. в обект –кафе-аперитив „Елит“, находящ се в гр.*****, с констативен протокол № К-0120977/16.11.2012г., съставен от ст.инспектор Е.Я.Р., е установено, че в търговския обект не се поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации.

Затова е прието,че е нарушен чл.127,ал.2 от ЗЗП.

Видно от приложената административна преписка  е, че са спазени изискванията на чл.37 и чл.47 от ЗАНН.- Представени са заповеди,удостоверяващи материалната компетентност на актосъставителя и на административно наказващия орган.

Видно е още, че АУАН е съставен при спазване изискванията на чл.40 от ЗАНН,подписан е от нарушителя, който в тридневен срок е депозирал и писмени възражения пред административно наказващия орган.

Наказателното постановление е връчено с обратна разписка на нарушителя.

 В жалбата си срещу наказателното постановление пред районния съд нарушителят не е оспорил факта на извършване на констатираното административно нарушение,но е претендирал да се приеме,че случаят е маловажен.

В хода на първоинстанционното производство са събрани писмени и гласни доказателствени средства.

Въз основа на събраните доказателствени средства, районният съд е приел,че процесното административно нарушение е извършено и е осъществен състава на чл.127,ал.2 от ЗЗП,като не е налице маловажност на случая.

Изложените подробни и задълбочени мотиви се споделят от  касационната инстанция напълно. Фактите по делото са обсъдени по отделно и в тяхната съвкупност. Съобразени са в пълнота събраните писмени доказателства. Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени обосновани изводи относно приложението както на материалния, така и на процесуалния закони. Отчетен е характера на административното нарушение и невъзможността да се приложи нормата на чл.28 от ЗАНН с оглед вида на засегнатите обществени отношения. Отчетено е обстоятелството и,че наложеното наказание е в минималния размер с оглед на смекчаващите отговорността обстоятелства.

Така постановеното решение е правилно и законосъобразно, като към изложените в него мотиви настоящата инстанция препраща на основание чл.272 от ГПК, във връзка с чл.144,вр. с чл.228 от АПК.

По изложените съображения и на основание чл. 221, ал.2, предложение второ от АПК и чл. 223 от АПК, Административен съд – Пловдив, ХХІV състав

 

Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 24.10.2013 г. на Районен съд гр. Асеновград, ІV  н.с, постановено по НАХД № 432 по описа на същия съд за 2013г., с което е потвърдено НП № К  - 19976 от 28.12.2012г. на Директора на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора за налагане на имуществена санкция в размер на 500лв. за нарушение на чл.127,ал.2 от Закона за защита на потребителите.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                  ЧЛЕНОВЕ : 1.

                                                                                                               

                                                                                                    2.