РЕШЕНИЕ № 138

гр. Пловдив, 16.01.2014 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Административен съд - Пловдив,  ІІ-ри състав, в закрито заседание на шестнадесети януари, две хиляди и четиринадесета година  в състав:      

         

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЧО ДИЧЕВ

 

като разгледа административно дело № 3722  по описа на съда за 2013 г.,  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

   Производството е по реда на чл.294 и сл. от АПК. Образувано е  по жалба на Й.П.П. ***  против бездействие на Кмета на Община Асеновград в качеството му на орган по изпълнението по смисъла на чл.271, ал.1, т.1 от АПК. Твърди се, че с молба от 28.10.2013 г. жалбодателката поискала от кмета да приведе незабавно в изпълнение постановената от него Заповед № А-745/ 19.04.2013 г. за изземване на земеделски имот, но включително към момента на подаване на жалбата това не било сторено. Моли се съда да обяви за незаконосъобразно бездействието на  Кмета на Община Асеновград, като наложи на същия глоба по чл.290, ал.1 от АПК и възложи изпълнителните действия на ЧСИ.

  Жалбата е подадена от лице с правен интерес и при безсрочност на оспорването, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна. Налице е  изпълнителен титул - Заповед № А-745/ 19.04.2013 г. на Кмета на Община Асеновград, за която е отказано спиране на изпълнението в хода на обжалването й, с окончателен съдебен акт, и която подлежи на незабавно изпълнение, тъй като попада в хипотезата на чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ, изр.последно. Налице е и процесуалната предпоставка за правото на жалба  - поискано е извършване на изпълнение. Установява се също, че са изтекли повече от 7 дни от подаването на искането за изпълнение. Административният орган не оспорва, че липсва изпълнение, а в мотивите си по чл.297, ал.3 от АПК сочи, че на един от наследниците не било връчено уведомление по чл.34, ал.6 от ЗСПЗЗ,  а само при липса на изрично писмено съгласие за получаване на депозираната сума заповедта подлежала на незабавно изпълнение.  Последното е несъстоятелно, при положение че  останалите наследници не са дали такова съгласие, а жалбодателката дори е изразила изрично писмено несъгласие да получи депозираната сума. Тъй като имотът е съсобствен достатъчно е недаването на съгласие, съответно несъгласието от дори само един  от наследниците, за да бъде изпълнена хипотезата на чл.34, ал.6, изр.последно от ЗСПЗЗ, т.е. заповедта подлежи на незабавно изпълнение по смисъла на цитираната разпоредба, а бездействието на кмета е незаконосъобразно. Поради това жалбата е основателна, поради което следва да бъде наложена глоба на Кмета на Община Асеновград, а изпълнителните действия до приключване на изпълнението следва да бъдат възложени на държавния съдебен изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението – гр.Асеновград, а ако жалбодателят иска тези действия да бъдат извършени от ЧСИ, а не от ДСИ,  липсват пречки да поиска делото да бъде прехвърлено на избран от него ЧСИ.

 Мотивиран от горното и на основание чл.298, ал.3 от АПК,  съдът

 

Р Е Ш  И :

 

НАЛАГА ГЛОБА в размер на 50 лв. на Кмета на Община Асеновград.

ВЪЗЛАГА изпълнителните действия до приключване на изпълнението на държавен съдебен изпълнител, в чийто съдебен район е местоизпълнението на задължението – гр.Асеновград.

Копие от решението да се изпрати на РС – Асеновград.

Решението е окончателно.

 

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: