Р Е Ш Е Н И Е

 

266

 

гр. Пловдив, 27.Януари. 2014 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на 14 януари, през две хиляди и четириннадесета година в състав:                      

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

                                                       ЧЛЕНОВЕ:МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                                                           ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора  БОРИС МИХОВ, като разгледа докладваното от Председателя к.н.а.х дело № 3751 по описа за 2013год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на Областен отдел „Контролна дейност-ДАИ“,гр.Пловдив към ИА „Автомобилна администрация“,  представляван от началника инж. И.В., против Решение № 2856/04.11.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 4239/2013г. по описа на същия съд, отменящо Наказателно постановление /НП/ № 36-0000634/10.07.2013г. на началник сектор „КАНД“ в ОО“КД-ДАИ“,гр.Пловдив,с което на Т.Х.Ц. от гр.Пловдив, ЕГН **********, за нарушение на чл. 93, ал. 4 от Закона за автомобилните превози /ЗАвП/, е наложено наказание “глоба” в размер на 2000 лева.

Поддържат се касационни основания за неправилност и незаконосъобразност на атакувания съдебен акт. Иска се решението на ПРС да бъде отменено, а процесното НП - потвърдено.

Ответникът по касационната жалба – Т.Х.Ц.,чрез процесуалния си представител адвокат К., моли обжалваното решение да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Контролиращата страна-Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.

Пловдивският административен съд в настоящия касационен състав, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с наведените от касатора оплаквания, и с оглед обхвата на служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, намери следното:

Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и от лице имащо правен интерес - страна в първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество същата се явява НЕОСНОВАТЕЛНА.

С процесното наказателно постановление на Т.Х.Ц. е наложено наказание “глоба” в размер на 2000 лева, за нарушение на чл.93,ал.4 от ЗАвП.

На 10.06.2013г., около 8.00ч. в гр.Пловдив, на територията на МБАЛ „Св.Георги“,бл.II-Хирургически блок, като водач на таксиметров автомобил „Шкода Фабия“,рег.№ ****, след спиране и разпореждане на контролния орган за представяне на документи за проверка, нарушителят отказал да ги представи и напуснал мястото на проверката.

За така констатираното нарушение е съставен АУАН №170600, въз основа на който е издадено и процесното наказателно постановление.

За да отмени атакуваното НП, първоинстанционният съд е приел, че не са  налице достатъчно доказателства за извършване на посоченото в НП нарушение. Изводите на районния съд се основават на събраните в хода на съдебното производство писмени и гласни доказателствени средства. Приема за установено,че водачът на таксиметровия автомобил, след разпореждане да се върне в редицата на спрели таксиметрови автомобили, не се е върнал,т.е не е изпълни разпореждането да се върне в редицата, но не е установено да е отказал проверка.

С оглед така констатираното, районният съд е приел, че не се доказва вмененото нарушение.

Като е стигнал до тези правни изводи, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт. В решението са изложени подробни и задълбочени мотиви относно незаконосъобразността на оспорения административен акт. Фактическите констатации и правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. От събраните в хода на съдебното производство доказателства се установява по пълен и непротиворечив начин,че обективно осъществилите се факти се разминават с описанието в АУАН, а от тук и в издаденото въз основа на него наказателно постановление, което от своя страна е довело и до обвиняването на нарушителя в  нарушение, различно от извършеното.

Ето защо обжалваното пред касационната инстанция решение на районния съд е валидно, допустимо и правилно. При постановяването му не се констатират нарушения нито на материалния, нито на процесуалния закон. То ще следва да бъде оставено в сила.  

 Мотивиран от изложеното, Пловдивският административен съд, ХІХ касационен състав,

Р   Е   Ш   И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2856/04.11.2013г. на Пловдивския районен съд, постановено по НАХД № 4239/2013г.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и/или протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

             ЧЛЕНОВЕ : 1.

       2.