Р Е Ш Е Н И Е

 

247

 

гр. Пловдив, 24.Януари.2014 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на 14 януари, през две хиляди и четириннадесета година в състав: 

                    

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ :   МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ:  МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                                                          ТАТЯНА ПЕТРОВА

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора  БОРИС МИХОВ, като разгледа докладваното от Председателя к.н.а.х дело № 3754 по описа за 2013год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал.1, пр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по касационна жалба на В.А.Г. против Решение № 2491 от 07.10.2013г. постановено по НАХД № 4285 по описа за 2013г. на Пловдивския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление № 296 от 10.07.2013г. наНачалника на Митница Пловдив, с което на В.А.Г. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на  1000 /хиляда/ лева за нарушение по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС и е постановено отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението – общо 10бр. полиетиленови пликчета-общо 200 бр. къса цигари без бандерол.

Поддържаните касационни основания се субсумират в изводите, че атакуваният съдебен акт е неправилен и незаконосъобразен. Иска се решението на ПРС да бъде отменено, а процесното НП - отменено.

Ответникът по касационната жалба – Митница Пловдив, чрез процесуалния си представител юрисконсулт Бояджиева, оспорва жалбата и моли решението на ПРС да бъде оставено в сила.

Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив, дава заключение, че жалбата е неоснователна.

 Пловдивският административен съд в настоящия касационен състав, като провери законосъобразността на първоинстанционното решение, във връзка с наведените от касатора оплаквания, и с оглед обхвата на служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, намери следното :

         Касационната жалба е подадена в рамките на преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и от лице имащо правен интерес - страна в първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което е процесуално ДОПУСТИМА.

Разгледана по същество същата се явява ОСНОВАТЕЛНА.

С процесното наказателно постановление на В.А.Г. е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на  1000 /хиляда/ лева за нарушение по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС и е постановено отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението – 10бр. полиетиленови пликчета-общо 200 бр. къса цигари без бандерол. В рамките на проведена СПО на територията на УП“Т.Каблешков“ на 09.06.2013г., автопатрул при сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр.Пловдив, при преминаване в гр.Пловдив по ул.“Напредък“ до № 2 извършил проверка на лицето Г.,при която се установило,че същия държи у себе си акцизни стоки-цигари без бандерол. Отведен в Трето РУП-Пловдив, нарушителят,с приемо-предавателен протокол от същата дата предал откритите при проверката цигари-саморъчно направени. В писмените си обяснения Г. заявил,че същия ден е закупил цигарите от непознато лице с цел за лична употреба. На основание на горните констатации бил съставен АУАН № 507/2013/09.06.2013г. констатиращ състава на нарушение по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС.

Въз основа на АУАН е издадено и процесното наказателно постановление.

Тази фактическа обстановка е приета от районния съд за установена по безспорен и категоричен начин. По нея не се и спори между страните.

За да потвърди атакуваното наказателно постановление районният съд от правна страна е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,че установеното нарушение е квалифицирано правилно,  осъществен е състава на визираното в нормата на чл. 123, ал. 1 от ЗАДС административно нарушение и не са налице предпоставки за приложение на нормата на чл.28 от ЗАНН, тъй като деянието не е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на този вид нарушения и не е налице липса или незначителност на вредните последици,тъй като акцизната стока е с неустановен произход и състав. Изложени са аргументи и за неприложимост на чл.126б от ЗАДС,тъй като двойният размер на акциза на стоките надвишава 50лв.

Настоящата касационна инстанция не споделя мотивите на първоинстанционния съд и намира, че процесният случай попада в хипотезата на чл.28 от ЗАНН. По правило, маловажни и явно маловажни са тези нарушения,при които,макар и формално да е осъществен състава на административното нарушение, разкриват по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с типичния случай и се отличава по между си по наличието на очевидност, несъмненост на маловажността на извършеното нарушение. Известни указания за критериите за преценка на маловажността на случая дава разпоредбата на чл.93,т.9 от НК, приложима по силата на чл.11 от ЗАНН, като с оглед на това преценката следва да се основава на засегнатите от деянието обществени отношения в контекста на тяхната обществена ценност, последвалите общественоопасни последици, начина на извършване на деянието по време,место,обстановка,причините и условията,които са мотивирали извършителя,личността на последния.

Като се има предвид горното, съдът намира,че настоящият случай е именно маловажен. Намереното у нарушителя количество цигари е незначително, било е предназначено за лична употреба,предадено е доброволно, нарушението не е повторно, мотивите на дееца и самият деец явно не са общественоопасни, действията са продиктувани от ниския стандарт на живот,за което в хода на първоинстанционното производство са били събрани доказателства и за който нисък стандарт деецът не може да бъде държан отговорен. Мотивите на районния съд за неизвестния състав на намерените цигари и евентуалната им вреда при употреба, някак излизат извън обществените отношения, които са обект на закрила от разпоредбите на ЗАДС ,тъй като няма нищо общо с фискалния интерес на държавата. Последното би било от значение евентуално,ако констатираното  нарушение беше регламентирано в Закона за здравето.

По-ниската степен на обществена опасност, в сравнение с другите такива нарушения се мотивира с липсата на повторност, с малкото количество акцизни стоки, с предназначението за лична употреба, както и с това,че от административната преписка не се установява да са настъпили някакви вредни последици в резултат на установеното нарушение.

Остава неясен въпросът защо административно –наказващия орган не е изложил мотиви за това дали и защо констатираното нарушение не е маловажен случай. По смисъла на чл.28 от ЗАНН за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може: а) да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание". В Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 г., постановено по т. д. № 1/2005 г. на ОСНК при ВКС, което е задължително за прилагане както от правораздавателните органи, така и от административните органи категорично се приема, че изразът в разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН "може" не предполага действие при "оперативна самостоятелност", а означава възлагане на компетентност на съответния административен орган. Следователно при издаване на наказателното постановление той е длъжен да извърши и преценка дали са налице основанията на чл. 28 от ЗАНН и съответно да приложи правилно закона, като отграничи "маловажните" случаи на административно нарушение, от нарушенията, обхванати от чл. 6 от ЗАНН. Било е възможно и е следвало АНО вместо да наказва, да приложи чл. 28 от ЗАНН и само да предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Като не е сторил обаче това, административният орган е нарушил материалния закон, нарушил е и дадените задължителни указания в Тълкувателно решение № 1/12.12.2007 г., постановено по т. д. № 1/2005 г. на ОСНК при ВКС.

Противно на изложеното от районния съд, следва да се отбележи и,че наличието на привилегирован и по-леко наказуем състав на нарушение по чл.126б от ЗАДС  не изключва приложението на чл.28 от ЗАНН. Разпоредбата на чл.126б от ЗАДС е предпоставка за приложението на института на чл.39,ал.1 и ал.2 от ЗАНН,но не е пречка за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Ето защо и с оглед на всичко гореизложено, съдът намира, постановеното от първоинстанционния съд решение е неправилно и следва да се отмени в частта на наложеното административно наказание и вместо това следва да се постанови отмяна на  оспореното НП в същата част.

По отношение на постановеното отнемане на стоките,предмет на нарушението, в полза на държавата, с оглед на разпоредбата на чл.20,ал.2 от ЗАНН и поради това,че притежаването на безбандеролни стоки не е позволено, съдът намира,че наказателното постановление правилно е било потвърдено в тази част. Ето защо в тази част първоинстанционният акт ще се потвърди.

Водим от горното, и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, във връзка с чл. 63, ал. 1, пр. 2 от ЗАНН, Пловдивският административен съд

 

Р    Е    Ш    И    :

 

ОТМЕНЯ Решение № 2491 от 07.10.2013г. постановено по НАХД № 4285 по описа за 2013г. на Пловдивския районен съд,в ЧАСТТА, в която е потвърдено НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 от 10.07.2013г. на Началника на Митница Пловдив, с което на В.А.Г. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на  1000 /хиляда/ лева за нарушение по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296 от 10.07.2013г. на Началника на Митница Пловдив, с което на В.А.Г. ***, ЕГН ********** е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на  1000 /хиляда/ лева за нарушение по чл. 123, ал. 1 от ЗАДС .

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2491 от 07.10.2013г. постановено по НАХД № 4285 по описа за 2013г. на Пловдивския районен съд в останалата част, относно потвърденото отнемане в полза на държавата на предмета на нарушението – 10бр. полиетиленови пликчета-общо 200 бр. къса цигари без бандерол.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.

                  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                       2.