РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

 Р Е Ш Е Н И Е

 

 

№ 280

 

 

   гр. Пловдив, 29.01. 2014 год.

 

 

  В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в  публичното съдебно  заседание на четиринадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав :

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

         ЧЛЕНОВЕ : МИЛЕНА ДИЧЕВА

                             МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

                              

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора БОРИС МИХОВ, като разгледа докладваното от член съдията МАРИАНА МИХАЙЛОВА к.н.а.х дело №  3755 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

 

1. Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл.63, ал. 1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба предявена от Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ - гр.Пловдив против Решение № 2851 от 03.11.2013г. на Районен съд гр. Пловдив, Х н.с., постановено по н.а.х.д. №  2912 по описа на съда за 2013г., с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 36 - 0000493 от 14.05.2013г., издадено от А.В.П.  - Началник сектор „Контрол и АНД” в ОО „КД-ДАИ”, гр. Пловдив, определена от министъра на МТИТС за длъжностно лице по чл.92, ал.2 от Закона за автомобилните превози / ЗАвП/, с което на  С.К.П. *** на основание чл.93, ал.2 от Закона за автомобилните превози  /ЗАвт.П./ е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500 /петстотин/ лв. за административно нарушение по чл.31, ал.1, т.8 от Наредба № 34/1999г. на МТ.

Релевираните касационни основания се субсумират в доводите, че атакувания съдебен акт е неправилен, като постановен в нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.348, ал. 1, т.1 от НПК вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Поддържа се, че от събраните по делото доказателства по несъмнен и категоричен начин се установява, че ответникът по касационната жалба е осъществил състава на визираното от АУАН и НП административно нарушение, като е дадена правилна правна квалификация на нарушението, и като е отменил наказателното постановление първоинстанционният съд е допуснал нарушение на закона.

Претендира се отмяна на обжалваното решение на  Пловдивския районен съд и потвърждаване на отмененото с него наказателно постановление.

3. Ответникът по касационната жалба С.К.П. застъпва становище за неоснователност на касационната жалба.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

ІІ. За допустимостта :

 

5. Касационната жалба е подадена в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите :

 

6. Пловдивският районен съд е бил сезиран с жалба предявена от С.К.П. срещу Наказателно постановление № 36 - 0000493/14.05.2013г., издадено от А.В.П. на длъжност Началник сектор „Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ” гр. Пловдив.

Обжалваното НП е издадено въз основа на АУАН № 168673 от 25.04.2013 г. съставен от К.В.Ш. – старши инспектор към ОО ”КД-ДАИ” гр. Пловдив.

Обективираните в акта констатации се свеждат до следното :

На 25.04.2013 година около 08,00 ч., в гр. Пловдив, на бул.”Никола Вапцаров”, посока към Коматевски транспортен възел, в близост до кръстовището с бул.”Стефан Стамболов”, П. като водач на лек таксиметров автомобил ВАЗ с рег.№ *****, оборудван като такси с разкрита табела „такси”, без табела „не работи”, извършващ таксиметров превоз на пътници с описана в акта пътна книжка и пътен лист от 25.04.13 г., извършва следното нарушение – в момента на проверката водачът е без валидно удостоверение за психологическа годност – представя такова с изтекъл срок на валидност – 15.05.2012г.

Така установеното деяние е квалифицирано в АУАН, като нарушение по 31, ал.1, т.8 от Наредба № 34/1999г. на МТ.

Процесното административно наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която е възприета в пълнота от административнонаказващия орган и възпроизведена в спорното НП, с което е ангажирана отговорността на водача на основание разпоредбата на чл.93, ал.2 от ЗАвт.П.

7.  С обжалваното решение първоинстанционния съд е отменил издаденото наказателно постановление. За да постанови посочения резултат, съдът е приел, че нарушението е установено по несъмнен начин, но в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, накърняващи правото на защита на санкционираното лице и обуславящи незаконосъобразността на наказателното постановление, съставляващи основание за неговата отмяна, тъй като неправилно е била определена санкционната норма, въз основа на която е ангажирана отговорността на санкционираното лице.  В тази насока, първоинстанционния съд е приел, че наличното при проверката удостоверение за психологическа годност, което е било с изтекъл срок на валидност, по естеството си, следва да бъде приравнено на липса на редовно издаден документ, изискуем при извършване на обществен превоз на пътници, което обаче е основание за реализиране отговорността на водача на основание разпоредбата на чл.93, ал.1 от ЗАвП. В конкретния случай, според приетото от съда, на водача е наложено наказание на основание разпоредбата на чл.93, ал.2 от ЗАвП., която предвижда налагане на  глоба на водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари и не представи в момента на проверката издадения лиценз, заверено копие на лиценз на Общността, разрешението, документа за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон или от подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Така, първоинстанционния съд е приел, че разпоредбата на чл.93,ал.2 от ЗАвт.П., въз основа на която е ангажирана отговорността на водача, е приложима в случаите, в които водачът има изискуемия и валиден документ, но единствено не го носи в момента на извършвания от него превоз, а в конкретния случай е установена липса изобщо на валиден документ, което обаче е основание за ангажиране на отговорността по друг нормативен текст – чл.93, ал.1 от ЗАвП.

 

ІV. За правото :

 

8. Решението е правилно.

Като е стигнал до изводи за незаконосъобразност на наказателното постановление поради  допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени нарушуения на процесуалните правила, накърняващи съществено правото на защита на санкционираното лице, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт.

Фактите по делото са обсъдени по отделно и в тяхната съвкупност. Съобразени са в пълнота както писмените доказателства, така и събраните гласни доказателства по делото.

Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени обосновани изводи относно приложението както на материалния, така и на процесуалния закон.

9.   Както фактическите констатации, така правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното повтаряне.

В случая доказателства, които да подлагат на съмнение възприетите от районния съд изводи не са ангажирани нито в хода на първоинстанционното, нито в настоящото съдебно производство.

10. Предвид гореизложеното, съдът прие касационната жалба за неоснователна, като не са налице сочените касационни основания за отмяна на първоинстанционното решение. При постановяването му не са допуснати нарушения нито на материалния, нито на процесуалния закон, поради което и същото като валидно, допустимо и правилно следва да бъде оставено в сила от настоящата инстанция.

Водим от горното,  Пловдивският административен съд, ХІХ – ти касационен състав

 

           Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2851 от 02.11.2013г. на Районен съд гр. Пловдив, Х  н.с. постановено по н.а.х.д. № 2912 по описа за 2013 г. на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                          2.