РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                          Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 222

гр.Пловдив, 22  .  01 . 2014г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на четиринадесети януари през две хиляди и четиринадесета година, в състав :

 

                                                        Председател : Недялко Бекиров

                                                                                      Членове : Александър Митрев

                                                                                                                Здравка Диева

 

при секретаря Д.Караиванова и с участието на прокурора Борис Михов, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 3763/2013г., взе предвид следното:

Касационно производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

ОД МВР – Пловдив чрез процесуален представител гл.юрк. Г. обжалва Решение № 2673/21.10.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 4824 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд. Със съдебния акт е отменен електронен фиш серия К № 0533542 на ОД МВР - Пловдив за наложена глоба в размер на 100 лв. за нарушение по чл.21 ал.1 ЗДв.П – на ПРОШОП ЕООД с управител Я.Н.Т., на основание чл.189 ал.4 вр. с чл.182 ал.1 т.3 ЗДв.П., установено с автоматизирано техническо средство.

Поддържа се съответствие на електронния фиш със ЗДв.П и спазване процедурата по установяване на нарушението и налагането му на административно-наказателно отговорен субект.

Оспорен е извода на съда за допуснато нарушение, изразяващо се в установяване чрез заснемащо устройство, което не е било стационарно монтирано и е използвана система за видео наблюдение, при която има контролен орган. Касаторът се позовава на разпоредбата на чл.189 ал.4 ЗДв.П, в която изрично не е посочено, че техническото средство следва да е стационарно, което означава, че същото може да е мобилно такова, каквото е TFR1 – М 511. В тази насока се поддържа, че контролния орган – служителят на МВР по никакъв начин не може да въздейства на техническото средство, тъй като измерването и регистрирането на скоростта и записа на доказателствения видеоматериал се извършва напълно автоматично от системата радар – камера – компютър. Данните от радара, GPS-а и въведените ограничения в работния режим на системата са криптирани и вградени в доказателствения видеоматериал. Операторът на системата единствено позиционира или придвижва патрулния автомобил в определен участък от пътя, насочва системата – радар – камера към обектите или участъците за наблюдение, въвежда работните параметри на системата с ограниченията за скоростта, именно защото в различните участъци от пътя разрешената скорост е различна. След дейността по настройване на системите, работата им е аналогична на стационарните радарни видео системи. Всяко нарушение на ЗДв.П се записва и съхранява като отделен файл и са спазени всички правила на Наредбата за средствата за измерване, подлежащи на метрологичен контрол и измерващото средство е годно за използване по предназначение. Посоченото се счита за опровергаващо приложеното тълкуване на чл.189 ал.4 ЗДв.П – при издаване на електронния фиш.

На следващо място е оспорен извода на съда за съществено процесуално нарушение, произтичащо от липса на дата на издаване на електронния фиш и издател. Като аргумент е изтъкната разпоредбата на чл.189 ал.4 ЗДв.П, определяща задължителните реквизити на електронния фиш, образец на който е утвърден със заповед № Iз-305/04.02.2011г. на Министъра на вътрешните работи. Формално образецът съдържа всички изискуеми от закона  реквизити и нормата изключва прилагане на общите правила за издаване на АУАН и НП. Поддържа се, че ел.фиш по дефиниция не носи подпис на издателя си, поради което въпросът за компетентността на определено лице не подлежи на разглеждане – в ел.фиш следва да бъде отразена териториалната структура на МВР, на чиято територия е установено нарушението.

По отношение субекта на административно – наказателната отговорност се твърди, че законодателят е предвидил при липса на декларация по чл.189 ал.5 зДв.П фиша да бъде издаван на името на собственика на МПС, който когато е ЮЛ е управителя, на когото се налага глоба във вр. с чл.188 ал.2 ЗДв.П / този вид нарушение може да бъде извършено само от физическо лице/. Предвиденото наказание е глоба, а не имуществена санкция.

Поискано е решението на РС – Пловдив да се отмени с потвърждаване на електронния фиш.

Ответникът Я.Н.Т., управител на Прошоп ЕООД  /жалбоподател в производството пред първа инстанция като управител на търговското дружество/, с пълномощник адв.И. оспорва жалбата. Моли съдебното решение да бъде оставено в сила.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Михов     предлага жалбата да бъде уважена.

Касационната жалба е подадена в срока по чл. 211 ал. 1 от АПК, от страна с интерес да обжалва неблагоприятно съдебно решение и е процесуално допустима.

1. ПРС е приел, че електронния фиш е издаден против търговското дружество. По делото е прието писмено уведомление от ответника за това, че в сектор ПП не е подавана декларация по повод издадения ел.фиш по реда на чл.189 ал.5 ЗДв.П, нито възражение по см. на чл.189 ал.6 с.з. и ел. фиш не бил анулиран. Тази информация не е кредитирана от ПРС поради наличие на друго писмо от сектор ПП при ОД МВР-Пловдив до жалбоподателя, в което е коментирано подадено възражение от името на дружеството против ел.фиш. Прието от значение за случая е, че ел.фиш не е анулиран.

Според РС-Пловдив формално е спазено изискването относно съдържанието на ел.фиш – в него да се отрази изрично собственика, на който е регистрирано МПС, но не е посочен ползвателя на автомобила, който не би могъл да ЮЛ. Изводът е, че липсват данни за реалният извършител на нарушението. ПРС  е посочил, че адресат на административна санкция по ЗДв.П би могло да бъде единствено физическо лице, но не и юридическо, както е посочено в разглеждания случай. С аргумент от чл.188 ал.2 ЗДв.П според ПРС, адм.нак.орган не е изпълнил задължението  си да установи от кого е извършено нарушението, като е следвало да наложи наказание на управителят на дружеството /законният представител или лицето, посочено от собственика/.

ПРС приел, че електронния фиш съответства по реквизити на изискването на чл.189 ал.4 ЗДв.П, която разпоредба не изисква да бъде посочена дата на издаване на ел.фиш, а мястото на нарушението е коректно посочено с точен административен адрес.

РС-Пловдив приел за самостоятелно основание за отмяна на ел.фиш липсата на данни за издател.

Изложени са съображения за отразена в ел.фиш “по-благоприятната” скорост за жалбоподателя вр. с установената скорост на движение на МПС – 77 км./ч. при ограничение от 50 км./ч. и отразената в ел.фиш по-ниска стойност от тази в снимковия материал поради прилагане механизма на максимално допустимата грешка при измерването на скорост в полеви условия + / - 3 км./ч. при измерване на скорост от 20 до 100 км./ч.

Решението е законосъобразно с корекция относно  извода за нарушение – липса на издател на електронния фиш, което не променя резултата.

2. Съгласно чл.189 ал.4 ЗДв.П : При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение.  Електронният фиш съдържа данни за : териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, cметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.

            Дефиницията за електронен фиш се съдържа в §1 ДР ЗАНН : По смисъла на този закон "електронен фиш" е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.

Електронният фиш следва да бъде преценяван по дефиницията на ЗАНН, която не противоречи на предвиденото съдържание на ел.фиш по см. на чл.189 ал.4 ЗДв.П. Електронното изявление по см. на ЗАНН и без препратка към ЗЕДЕП /чл.4/ макар изявление, е създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения - от автоматизирани технически средства или системи /АТС/, без да са диференцирани стационарни или мобилни и без единият вид да е изрично изключен. При тази постановка следва прилагане на специалният - установен със ЗДв.П ред и общият по ЗАНН в двете различни хипотези.

2.1. Съдържанието на електронният фиш и предвидените последици от издаването му сочат на акт, неблагоприятно въздействащ на адресата – регистриран от АТС въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения, поради което с приравними последици на НП. Затова е и предвиден ред за оспорване на ел.фиш, гарантиращ правата на автора на нарушението, за опровергаване съдържанието на фиша посредством доказателства, събирани в адм.нак.производство по процесуалните способи на ЗАНН.

Следователно, авторът на нарушението следва да е ясно посочен и съдържанието по образец не изключва това задължение, изпълнимо посредством прецизно наименование – в разглеждания случай.

Разликата между АУАН и ел.фиш, както и между ел. фиш и НП /реквизити; административна фаза по чл.52 ал.4 ЗАНН при ел.фиш не е предвидена и т.н./, насочва към различни характер и цел на процедурата по издаване на ел.фиш, макар ефекта да е идентичен с този, произтичащ от НП. Специфичният характер на акта – ел.фиш се потвърждава от разпоредбите в чл.189 ЗДв.П /вкл. анулиране на фиша при проявяване на предпоставките за това/.

Съгласно чл.189 ал.11 ЗДв.П  - влезлият в сила ел.фиш се смята за влязло в сила НП, което не означава конкретно предвидените последици да бъдат пренасяни в изискване за идентично съдържание на двата акта. За ел.фиш не е предвидено съдържанието по чл.57 ЗАНН, което обективно произтича от различно установените производства.

Изводите на съда с изключение на този за липса на данни за орган – издател са правилни. Произтичат от конкретиката на фактите и са обосновани с приложимите норми от ЗДв.П.

2.2. По отношение дата на съставянето на електронния фиш - законодателя с нормата на чл. 189 ал. 4 от ЗДвП е определил изчерпателно реквизитите, които следва да съдържа електронния фиш и сред тях не фигурира дата на издаването му. Посочената норма е специална спрямо нормите в ЗАНН, касаещи реквизитите на наказателното постановление /в този см. к.адм.д.№ 1056/2013г., XXIV к.с-в, АС – Пловдив/. В тази насока е изводът и на ПРС, поради което касационното оплакване в тази насока не е съответно на мотивите от обжалвания съдебен акт.

3. В конкретния случай ел.фиш съдържа дата и място на заснемане с разрешената скорост от 50 км./ч, установената – 77 км./ч., респект. превишение  с 27 км./ч.; рег.номер на МПС също е отразен в ел.фиш.

Нарушението с идентификационен за системата номер е установено и заснето с автоматизирано техническо средство № TFR1 – M 511, с приложено удостоверение за одобрен тип средство за измерване.

3.1. С разпоредбата на чл. 189 ал. 5 от ЗДв.П законодателят е въвел законова презумпция, че при неподаване на писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението в 14-дневен срок от получаването на електронния фиш от собственика, същият се смята за извършител на констатираното с електронния фиш нарушение. Предвид презумпцията, за наказващия орган не съществува задължение да издирва лицето, управлявало засечен с техническо средство лек автомобил. В конкретния случай няма данни за подадена такава писмена декларация в законоустановения срок, но е подадено възражение без ел.фиш да е анулиран.

За собственик, на когото е регистрирано МПС в ел.фиш е посочено търговско дружество ПРОШОП ЕООД, с управител Я.Н.Т., ЕИК /без вписан ЕГН/.

Електронният фиш е изпратен на ПРОШОП ЕООД, без да е вписан управителя на дружеството. Жалбата до ПРС е подадена от Трифонов като управител на търговското дружество. Не се спори, че автомобилът е собственост на ПРОШОП ЕООД, представляван от Трифонов и юридическото лице е вписано за собственик на автомобила като част от реквизитите на ел. фиш, предвидени в чл.189 ал.4 ЗДв.П . Електронният фиш е издаден против ЮЛ.

Относно авторство на деянието и субект на санкцията ПРС е изложил обстойни мотиви, изцяло споделящи се от състава на АС – Пловдив.

В ЗДв.П е предвидено налагане на санкция – глоба като вид административно наказание, което съответства на целта на закона /отговорност за конкретен нарушител, осъществил фактически състав на нарушение, който би могъл да бъде само физическо лице, независимо дали в лично качество или като законен представител на търговско дружество, респект. при съвместяване на субекта и ЕТ/. Реквизитът – собственост на МПС в утвърденият образец на ел.фиш не изключва необходимостта еднозначно да бъде посочен в ел.фиш представляващия ЮЛ, за да бъде ясно, че глобата се налага на конкретното лице в посоченото качество, а не на ЮЛ с управител дадено физическо лице – както е в случая.

Допуснатата неяснота относно субекта на отговорност по ЗАНН /по арг. и от чл.57 ал.1 т.4 във вр. с чл.83 ЗАНН вр. с чл.188 ал.2 ЗДв.П/ е самостоятелно основание за отмяна, какъвто е резултатът от съдебното оспорване на електронния фиш.

3.2. Извършеното нарушение е установено и заснето с техническо средство в присъствието на контролни органи, които е необходимо да включат системата в работен режим.

В тази хипотеза приложими са разпоредбите на Глава Трета, раздел ІІ от ЗАНН, като в съответствие с нормата на чл. 40 от ЗАНН, следва да бъде съставен АУАН в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване или установяване на нарушението.

 След съставянето на АУАН и разглеждане на административно -наказателната преписка по реда на Глава Трета, раздел ІV от ЗАНН, следва да бъде наложено административно наказание „глоба”, с издадено от компетентен наказващ орган наказателно постановление. Тоест, използването на мобилна система предполага участието на контролен орган, което от своя страна е предпоставка за прилагане на общия ред за установяване на административното нарушение посредством издаването на АУАН.

Следва самостоятелен извод за издаден в нарушение на процесуалните предпоставки електронен фиш, в каквото насока е съдебната практика на АС – Пловдив.

Мотивиран така и на основание чл. 221 ал. 2 АПК, АС – Пловдив, XXIII състав

 

Р Е Ш И :

 

Оставя в сила Решение № 2673/21.10.2013 г., постановено по н.ах.д.№ 4824 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

Председател : /п/

 

        Членове :  1. /п/

 

2.      /п/

3.       

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

 

ЗД