РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ

 

 

 

 

  Р Е Ш Е Н И Е

 

 

    № 281

 

 

гр. Пловдив, 29.01. 2014 год.

 

 

  В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в  публичното съдебно  заседание на четиринадесети януари през две хиляди и четиринадесета година в състав :

                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

         ЧЛЕНОВЕ : МИЛЕНА ДИЧЕВА

                             МАРИАНА МИХАЙЛОВА

 

                              

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора БОРИС МИХОВ, като разгледа докладваното от член съдията МАРИАНА МИХАЙЛОВА к.н.а.х дело №  3783 по описа за 2013 год., за да се произнесе взе предвид следното:

 

І. За характера на производството, жалбата и становищата на страните :

 

1. Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административно процесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал. 1, изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания.

2. Образувано е по касационна жалба предявена от Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ - гр.Пловдив против Решение №  58 от 01.11.2013г. на Районен съд гр. Първомай, I н.с., постановено по н.а.х.д. №  87 по описа на съда за 2013г., с което е отменено Наказателно постановление /НП/ № 36 -0000146 от 20.02.2013г., издадено от А.В.П.  - Началник сектор „Контрол и АНД” в ОО „КД-ДАИ”, гр. Пловдив, определена от министъра на МТИТС за длъжностно лице по чл.92, ал.2 от Закона за автомобилните превози / ЗАвП/, с което на  Д.Г.И. на основание чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвт.П е наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лв. за административно нарушение по чл. 6, ал.1, изречение 1, предложение трето  от ЗАвт.П.

Релевираните касационни основания се субсумират в доводите, че атакувания съдебен акт е неправилен, като постановен в нарушение на материалния закон – касационно основание по чл.348, ал. 1, т.1 от НПК вр. чл. 63, ал. 1, изр. 2 от ЗАНН. Поддържа се, че от събраните по делото доказателства по несъмнен и категоричен начин се установява, че ответникът по касационната жалба е осъществил състава на визираното от АУАН и НП административно нарушение, като е дадена правилна правна квалификация на нарушението, и като е отменил наказателното постановление първоинстанционният съд е допуснал нарушение на закона.

Претендира се отмяна на обжалваното решение на  Първомайския районен съд и потвърждаване на отмененото с него наказателно постановление.

3. Ответникът по касационната жалба Д.Г.И.,  чрез процесуалния си представител адвокат М.З. застъпва становище за неоснователност на касационната жалба.

4. Участвалият по делото прокурор, представител на Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

 

ІІ. За допустимостта :

 

5. Касационната жалба е подадена в рамките на предвидения за това преклузивен процесуален срок и при наличието на правен интерес. При това положение същата се явява ДОПУСТИМА.

 

ІІІ. За фактите :

 

6. Първомайският районен съд е бил сезиран с жалба предявена от Д.Г.И. срещу Наказателно постановление № 36 - 0000146/20.02.2013г., издадено от А.В.П. на длъжност Началник сектор „Контрол и АНД” в ОО”КД-ДАИ” гр. Пловдив.

Обжалваното НП е издадено въз основа на АУАН № 158308 от 24.01.2013 г. съставен от Стоян Вичев Стоянов – гл.специалист – инспектор към ОО ”КД-ДАИ” гр. Пловдив.

Обективираните в акта констатации се свеждат до следното :

На 24.01.2013г. около  16:20 часа в гр.***, до ресторант „Хипноза“, като водач на лек автомобил „Дачия логан“ с рег.№ ****, собственост на ЕТ „Ж.Д.“ гр.***, оборудван като лек таксиметров автомобил – цвят жълт, шахматни ленти от двете страни на вратите, с поставена и покрита табела“такси“, с изписан на вратите превозвач ЕТ “В.– 63 - Ст. Ст.“, извършва превоз на пътници срещу заплащане видно от обяснение на М.В.П., извършва следното нарушение: 1. Водачът извършва превоза срещу заплащане с автомобил, който не е включен в списък към удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Така установеното деяние е квалифицирано в АУАН, като нарушение по чл.6, ал.1 от ЗАвт.П.

Процесното административно наказание е наложено при тази фактическа и правна обстановка, която е възприета в пълнота от административнонаказващия орган и възпроизведена в спорното НП, с което е ангажирана отговорността на водача на основание разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвт.П.

7.  С обжалваното решение първоинстанционния съд е отменил издаденото наказателно постановление. За да постанови посочения резултат, съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, накърняващи правото на защита на санкционираното лице и обуславящи незаконосъобразността на наказателното постановление, съставляващи основание за неговата отмяна, тъй като и актът за установяване на административно нарушение, и наказателното постановление са издадени срещу лице, което в случая не следва да носи отговорност за посоченото нарушение. Така първоинстанционния съд , като се е позовал на разпоредбите на чл.6, ал.1 от ЗАвт.П, §1, т.5 от ДР  ЗАвт.П., чл.2, ал.1 от Наредба № 33 от 03.11.1999 година за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, на чл.1, т.1 от Наредба № 34 от 06.12.1999 година за таксиметров превоз на пътници, е приел, че задължението за снабдяване с удостоверение за извършване на пътнически таксиметров превоз е за регистрираните като търговци лицензирани превозвачи, какъвто в случая водача Д. не е, а не за водачите, какъвто е бил жалбоподателят Д., ответник в настоящото производство.

 

ІV. За правото :

 

8. Решението е правилно.

Като е стигнал до изводи за незаконосъобразност на наказателното постановление поради  допуснати в хода на административнонаказателното производство съществени нарушуения на процесуалните правила районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт.

Фактите по делото са обсъдени по отделно и в тяхната съвкупност. Съобразени са в пълнота както писмените доказателства, така и събраните гласни доказателства по делото.

Въз основа на правилно установената фактическа обстановка, са направени обосновани изводи относно приложението както на материалния, така и на процесуалния закон.

9.   Както фактическите констатации, така правните изводи формирани от първостепенния съд се споделят напълно от настоящата инстанция. Това прави излишно тяхното повтаряне.

В съответствие със закона и доказателствата по делото са изводите на първоинстанционния съд относно допуснати съществени нарушения на процесуалните правила в хода на административнонаказателното производство.  Действително в случая следва да се констатира, че административнонаказателната отговорност за процесното нарушение, е реализирана спрямо лице, което не следва да носи отговорност за това нарушение. Отговорността  за  неизпълнение на изискванията на чл.6, ал.1 от ЗАвт.П. несъмнено следва да се носи от търговеца -  лицензиран превозвач, и то на основание разпоредбата на чл.96, ал.1, т.1 от ЗАвт.П., но не и от водача на основание разпоредбата на чл.93, ал.1, т.1 от ЗАвт.П., който в случая въобще не е субект на задължението по чл.6, ал.1, изречение първо, предложение трето от ЗАвт.П.

10. В случая доказателства, които да подлагат на съмнение възприетите от районния съд изводи не са ангажирани нито в хода на първоинстанционното, нито в настоящото съдебно производство.

11. Предвид гореизложеното, съдът прие касационната жалба за неоснователна, като не са налице сочените касационни основания за отмяна на първоинстанционното решение. При постановяването му не са допуснати нарушения нито на материалния, нито на процесуалния закон, поради което и същото като валидно, допустимо и правилно следва да бъде оставено в сила от настоящата инстанция.

Водим от горното,  Пловдивският административен съд, ХІХ – ти касационен състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 58 от 01.11.2013г. на Районен съд гр. Първомай, I н.с. постановено по н.а.х.д. № 87 по описа за 2013 г. на същия съд.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :                                       ЧЛЕНОВЕ : 1.

 

                                                                                          2.