РЕШЕНИЕ

 

248

 

Град Пловдив, 24 януари 2014 година

         

          АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ, ІІ отделение, Х състав, в открито заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и четиринадесета година, в състав:         

 

Административен съдия: ЯНКО АНГЕЛОВ

 

При участието на съдебен секретар ПОЛИНА ЦВЕТКОВА и в присъствието на прокурора ГАЛИНА АНДРЕЕВА като разгледа докладваното от съдия ЯНКО АНГЕЛОВ, административно дело № 3814 по описа на съда за 2013 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Делото е образувано по повод Заповед № АК-04-10/10.12.2013 г. на Областен управител на област с административен център Пловдив, с която е оспорено Решение № 419, взето с Протокол № 20 от 13.11.2013 г. на Общински съвет Пловдив, като незаконосъобразно прието в противоречие с разпоредбата на чл.41, ал.2 от ЗОС.

В съдебно заседание – юрк.К. като пълномощник на Областен управител поддържа оспорването, претендира  разноски. 

Ответникът по оспорването – Общински съвет Пловдив, чрез процесуални представители – юрк. К. и юрк.С., изразяват становище за неоснователност на оспорването, претендират разноски.

  Прокуратурата на Република България, чрез Прокурора от Окръжна прокуратура Пловдив Г. А. не дава заключение по оспорването.

 Административен съд Пловдив, Х състав, намира оспорването за неоснователно, по следните съображения:

 С оспореното решение № 419 на Общински съвет Пловдив /л.13 и сл./, взето с протокол №20 на 13.11.2013 г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 36, ал. 1, т. 2, чл.51, ал.1, т.3, ал.2, ал.4 от НРПУРОИ /Наредбата на Общински съвет Пловдив, приета в изпълнение на бланкетната разпоредба на чл.8, ал.2 от ЗОС, достъпна за справка на www. plovdiv.bg/ е дадено съгласие да се прекрати съсобственост между Община Пловдив и С. С. Ц. и Г. П. Ц., в недвижим имот с идентификатор 56784.518.1638, с местонахождение на имота – град П., ул.***, чрез продажба на ¼ идеална част собствена на Община Пловдив.

С решението е определена сумата от 16250 лв. /без ДДС/, като цена на продажбата на недвижимия имот – предмет на разпореждането, въз основа на пазарна оценка, изготвена от Д. Д. – независим оценител към “ДД-Експерт”ЕООД, по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС /л.44 в кориците на делото/.

Областният управител е оспорил законосъобразността на процесния акт на Общински съвет Пловдив, с който е прието решение за прекратяване на съсобственост върху имот между общината и физически лица като е приел, че са нарушени разпоредбите на  чл.41, ал.2  от ЗОС.

В тази връзка е изложил съображения, че общинският съвет като проявява грижата на добър стопанин не следва да се влияе от пазарната ситуация, а ведно с това е посочил, че от една страна има долна граница на цената /тази на данъчната оценка на имота/ при разпоредителните сделки.

Областният управител оспорвайки решението на ОбС Пловдив се е мотивирал с твърдението /то и наведено като закононарушение/, че в продажната цена на имота,  следва да се включат стойностите за сградите, предмет на разпореждане и построени в имота, съобразно удостоверението за данъчна оценка с изх.№ ********** от 15.07.2013 г. /л.60/.

Според Удостоверението за данъчна оценка с изх.№ ********** от 15.07.2013 г. издадено от дирекция “МДТ”, оценката на ¼ идеална част от недвижим имот /земя и сгради/, собственост на Община Пловдив е 4343,20лв./четири хиляди триста четиридесет и три лева и двадесет ст./

Стойностното сравнение несъмнено е в полза на пазарната оценка.

Предвидени са различни начини за прекратяване на съществуващата съсобственост (делба, продажба на частта на общината, замяна и откупуване частта на физическите или юридическите лица) като право на общинския съвет със своето решение е да прецени конкретно най-изгодния начин за общината при спазване на ЗС и ГПК и в тези случаи ОбС упражнява правомощията си дадени му от ЗМСМА.  

Според сочената за нарушена разпоредба на Чл. 41, ал. 2 от ЗОС, “Разпоредителните сделки с имоти или с вещни права върху имоти - общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, определени по реда на чл. 22, ал. 3, освен ако в закон е предвидено друго. ........

 Не се установи да е налице нормативно изискване при определяне на пазарната цена по предстояща разпоредителна сделка, принципала на общинската собственост, да е длъжен да включи и цената определена съобразно данъчната оценка на имота.

 Общинският съвет е ограничен единствено при взимане на решение за продажба /в конкретния случай/, да съблюдава тази сделка да бъде разрешена  по пазарни цени,  не по-ниски от данъчните им оценки.

Общинският съвет дори не е нормативно обвързан да приеме изготвената от независим оценител пазарна оценка.

Изложени са съображения /л.42/ от Д. Д. – независим оценител към “ДД-Експерт” ЕООД, че сградите в имота нямат пазарна стойност и тяхното оценяване само би могло да понижи дадената пазарна оценка.

Това експертно мнение не подлежи на съдебен контрол, а с него имплицитно се е съгласил и ОбС Пловдив приемайки изготвената пазарна оценка за цена, на която следва да се продаде имота.

При този изход на делото, следва да бъде осъдена Областна администрация Пловдив да заплати на Общински съвет - Пловдив  разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

  Мотивиран от изложеното, съдът

 

 Р Е Ш И :

 

 ОТХВЪРЛЯ оспорването на Областния управител на област с административен център Пловдив, обективирано в  Заповед № АК-04-10/10.12.2013 г. против Решение № 419, взето с Протокол № 20 от 13.11.2013 г. на Общински съвет – Пловдив.

 ОСЪЖДА Областна администрация Пловдив да заплати на Общински съвет  Пловдив разноските по делото  в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния Административен съд, в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

 

 

                                      Административен съдия: