РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 227

 

гр.Пловдив, 22  .  01 . 2014г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на четиринадесети януари две хиляди и четиринадесета година, в състав :

 

                                                                                Председател : Недялко Бекиров      

                                                                                    Членове: Александър Митрев                               

                                                                                                       Здравка Диева

 

при секретаря Д.Караиванова и с участието на прокурор Борис Михов, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 3832/2013г., взе предвид следното :

Касационно производство по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс във вр. с чл.63 ал.1 от ЗАНН.

ТД на НАП – Пловдив с процесуален представител юрк.М. обжалва Решение № 3022 / 15.11.2013г., постановено по н.ах.д.№ 5401 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд. Със съдебният акт е отменено НП № 64017 -F064550/21.11.2012г., на Директорът на Дирекция “Обслужване” при ТД на НАП-Пловдив, за наложена на Берже Тракия ЕООД, гр.Пловдив - имуществена санкция в размер на 500 лв. за нарушение на чл.125 ал.2 и ал.5 ЗДДС.

Касаторът счита решението за явно несправедливо, тъй като освобождаването на търговското дружество от наложената административна санкция по реда на чл.28 ЗАНН не съответства на обществената опасност на извършеното деяние.

С позоваване на въведеното изискване регистрираните по ЗДДС лица в страната, които осъществяват ВОД, доставки на услуги в ЕС по чл.21 ал.2 ЗДДС и доставки като посредници в тристранни операции – да подават ежемесечна информация за осъществените доставки в унифицирана за всички държави-членки VIES – декларация и целта на това задължение – извършване на засечка  от администрациите на другите държави-членки относно коректно начисляване на ДДС от получателите, за които е изискуем ДДС в трите случая, касаторът твърди, че макар в конкретния случай да не е налице укриване на данъчни задължения или невнасяне на данък, дружеството като не е подало навреме изискуемата се от закона VIES – декларация, е затруднило коректното и своевременно информиране на съответната държава-членка /Германия/ и по този начин е станало причина за несъответствия в подадените от получателя Бел Флейвърс Фрагранс декларации за отчитане на ДДС, доколкото последното ще е декларирало покупки на стоки, които не са декларирани от българския му доставчик.

При тези доводи счита за неприемливо, че от деянието не са настъпили вредни последици, а и по дефиниция нарушението не е резултатно.

Действията по отстраняване на допуснатата неточност са документирани след възлагане и приключване на проверката за установяване на факти и обстоятелства, в хода на която е било констатирано нарушението. Уведомлението до ТД на НАП – Пловдив е подадено на 18.04.2013г., а проверката приключила на 09.04.2013г. С аргумент от чл.56 НК, приложим на основание чл.11 ЗАНН се поддържа, че не са смекчаващи и отегчаващи обстоятелства тези, които са взети предвид от закона при определяне на съответното престъпление / наказание – санкцията е индивидуализирана в минималния размер от 500 лв.

Поискано е решението да се отмени и с произнасяне по същество НП да бъде потвърдено.

Ответникът Берже Тракия ЕООД, представлявано от В.Иринчева – пълномощник на управителя на дружеството и адв.М.Л. оспорват жалбата. Поддържа се писменият отговор по същата. Считат решението на ПРС за законосъобразно с прилагане на Т.Р. № 1 от 12.12.2007г. и преценката във вр. с чл.93 т.9 ДР НК.

Оспорва се позоваването от касатора на разпоредбата – чл.56 НК, тъй като липсва аналогия в уредбата на административните нарушения. Поддържат се правилно установени факти от ПРС и произтеклите от тях изводи – отразената от Берже Тракия ЕООД вътреобщностна доставка – износ за Германия е отразена в неправилна клетка в СД за м.02.2013г. като освободена такава, поради което не е подадена VIES - декларация за този данъчен период; на дружеството било изпратено съобщение да подаде коригираща декларация, но след това било преценено че допуснатото нарушение не може да бъде изправено по този начин, а единствено чрез коригирани данни, но в следващ данъчен период – м.март.2013г. Липсата на укрита доставка /ВОД/ и липсата на настъпили за бюджета вреди, както и липсата на вреди в информационната система на НАП или ЕС сочат на ниска степен на обществена опасност на деянието. В тази насока е и липсата на друго налагано на дружеството административно наказание – нарушението е първо.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Михов     предлага решението да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е допустима, като подадена в срока по чл.211 ал.1 АПК, от страна с право и интерес от оспорване на неблагоприятно съдебно решение. По същество е неоснователна.

1. За да отмени наказателното постановление, районният съд приел за установено извършеното административно нарушение, изразяващо се в следното: като регистрирано по ЗДДС лице и при извършена ВОД за периода м.02.2013г. по чл.53 ал.1 ЗДДС в рамките на ЕС, за което е издадена фактура № 109/20.02.2013г. с получател Бел Флейвърс Фрагранс,  /ДЗЛ регистрирано за целите на ДДС в Германия/, Берже Тракия ЕООД не е подало в ТД на НАП – Пловдив в законоустановения срок от 01.03.2013г. до 14.03.2013г. вкл., VIES - VIES - декларация за данъчен период м.02.2013г. Фактурата е включена във VIES - декларацията подадена на 15.04.2013г. за данъчен период м.03.2013г.

АУАН е съставен на 13.06.2013г. По делото са събрани доказателства за отразената ВОД в неправилна клетка в СД за м.02.2013г. и последвали указания за подаване на коригираща декларация, а след тях - за корекция в следващ данъчен период. До дата на съставяне на АУН търговското дружество не било санкционирано за нарушения на счетоводното и данъчното законодателство.

Самостоятелни и обосновани доводи са изложени за отхвърляне възражението за липса на компетентност на адм.нак.орган с позоваване на чл.179 ЗДДС и приета оправомощителна заповед от 06.01.2010г. вр. с чл.10 ал.2 ЗНАП и чл.193 ЗДДС.

- ПРС е приел за безспорен фактът на извършено административно нарушение при безсъмнено установена фактическа обстановка и липса на преодоляна истинността на констатациите на контролните органи.

- РС – Пловдив се е позовал на чл.53 ал.1 ЗАНН вр. с чл.28 с.з. и е установил неспазено разписаното изискване да бъде извършена проверка дали не са налице условията за прилагане на чл.28 ЗАНН. С аргумент от Т.Р. № 1/2007г., съдът е изтъкнал, че АУАН е съставен след подаване на VIES -декларацията /целяща корекция по указания на приходните органи/ за данъчен период м.03.2013г. Районният съд приел, че обществената опасност на нарушението е с ниска степен и няма данни за настъпили вредоносни последици, поради което наказващият орган следвало да съобрази, че случаят покрива маловажност по чл. на чл.28 ЗАНН. Поради нарушение на посочените процесуални правила – без съобразяване на посочените обстоятелства, районният съд е отменил НП като незаконосъобразно.

2. Решението е законосъобразно.

В конкретиката на безспорни факти /нарушението е за първи път/, адм.нак.орган е следвало да изпълни задълженията си, произтичащи от чл.53 ал.1 ЗАНН - в тази хипотеза наказващият орган при първо нарушение е следвало да предупреди писмено нарушителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено административно наказание с необходим ефект. Нормата е проявление на заложените в ЗАНН цели – чл.12, тъй като налагане на административно наказание не е самоцел на закона.

В НП е посочена разпоредбата на чл.53 ЗАНН във вр. с установената грешка при попълване на декларацията, което не е променило волята на наказващия орган.

Решението е постановено в съответствие с ТР № 1 от 12.12.2007 г. на тълк. н. д. № 1/2005 г., НК. Преценката на административно наказващия орган за "маловажност" по чл. 28 ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол. Разпоредбите на ЗАНН /чл.6, 12, 27, 28/ налагат извод, че за всеки конкретен случай е необходимо да се подхожда индивидуално.

За "маловажни случаи" на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. При тълкуване на посочената норма следва да се съобразяват същността и целите на административнонаказателното производство, уредено в ЗАНН, като се има предвид и субсидиарното приложение на НК и НПК”. Съгласно чл.93 т.9 ДР НК "маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.

В случая не е изключена възможност за прилагане на чл.28 ЗАНН – нормата не е разграничила административните нарушения на формални и резултатни, поради което всеки случай подлежи на конкретна преценка, каквато ПРС е извършил.

Както бе посочено, нарушението е първо и с корекция по указанията на приходните органи, фактурата за ВОД е включена във VIES -декларацията за следващ данъчен период.

Липсата на данни за други извършени административни нарушения на данъчното и сч.законодателство обосновават извод за инцидентен характер на установеното нарушение. Факт е, че АУАН е съставен след извършена корекция по предписан от приходните органи способ, а не преди това. Конкретна информация за настъпили вреди в масивите на страните – членки на ЕС не са поддържани, макар при формално нарушение.

Нарушението по чл. 125 във вр. с чл.179 ЗДДС е формално и признаците на състава му не включват настъпването на определен вредоносен резултат. За осъществяване на нарушението е достатъчно от обективна страна наказаното лице да не е изпълнило в срок задълженията по чл.125 ал.2 и ал.5 ЗДДС.

Изложеното за характера на нарушението обаче не изключва възможност при определени факти и обстоятелства да бъде извършена преценка дали са налице основанията по чл. 28 ЗАНН. Нарушителят добросъвестно е извършил необходими действия за отстраняване на техническата грешка и поведението му доказва изолираният характер на нарушението.

Законосъобразен е извода на ПРС за ниската степен на обществена опасност, която разкрива деянието и необходимост от предупреждение за постигане целите на ЗАНН.

Мотивиран така, Административен съд-Пловдив, XXIII състав,

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Оставя в сила Решение № 3022 / 15.11.2013г., постановено по н.ах.д.№ 5401 по описа за 2013г. на Пловдивски районен съд.

Решението е окончателно.

 

                                                                                                      Председател : /п/

 

                                                                                                             Членове :1. /п/

 

                                                                                                                    2. /п/

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:  

 

ЗД