Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 204

 

гр. Пловдив, 20 януари 2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

ПЛОВДИВСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХХІІІ-ти състав, в открито заседание на четиринадесети януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                                      НЕДЯЛКО БЕКИРОВ,

ЧЛЕНОВЕ:                                                                          АЛЕКСАНДЪР МИТРЕВ,

ЗДРАВКА ДИЕВА,

при секретаря Д.Караиванова и с участието на прокурора Борис Михов, като разгледа докладваното от председателя Н. Бекиров административно, касационно дело №3834 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.218б и чл.424, ал.5 от Наказателния кодекс (НК).

Л.Д.Х.,***, обжалва Решение №2701 от 22.10.2013г. по Н.А.Х дело №3445 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) с №744 от 26.07.2012г., издадено от началник на І- во Районно управление “Полиция” (І-во РУ”П”) при Областна дирекция “МВР” (ОД”МВР”), гр. Пловдив, с което на Х. е наложена глоба в размер от 100,00 лева. Претендира се отмяна на решението поради незаконосъобразност и постановяване на решение по същество, с което да се отмени изцяло процесното НП.

Ответникът в производството- І-во РУ”П” при ОД”МВР”- Пловдив, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

Окръжна прокуратура- Пловдив, чрез прокурор Борис Михов, изразява становище за неоснователност на жалбата.

Касационният съд, като извърши преглед на обжалваното съдебно решение, във връзка със соченото касационно основание, констатира следното:

Касационната жалба е подадена в предвидения законен срок и от страна по първоинстанционното производство, за която решението е неблагоприятно, поради което същата е допустима. А разгледана по същество е неоснователна.

Съдът намира за установено по делото, въз основа на фактическите констатации на първоинстанционния съд и приетите по делото доказателства, че по отношение на жалбоподателя е образувано досъдебно производство /дознание/ №890 по описа на І-во РУ”П” при ОД”МВР”- Пловдив заради извършено престъпление по чл.207, ал.1 от НК. В рамките на досъдебното производство е установено, че през месец декември на 2011г. Х. намерил чужда движима вещ, представляваща мобилен телефон марка “Нокиа”, модел “1100” с ИМЕИ 355695000824191, без батерия и без СИМ-карта, на стойност от 120,00 лева, собственост на М.П.Ф. и в продължение на една седмица не е съобщил за вещта на собственика и, на властта или на този, който я е изгубил. С Постановление от 03.07.2012г. на Д.Г.- прокурор в Районна прокуратура (РП), гр. Пловдив, дознанието е прекратено, а материалите по същото са изпратени на началника на І-во РУ”П” при ОД”МВР”- Пловдив, с оглед приложение на чл.218б от НК, за налагане на административно наказание по реда на чл.424, ал.5 от НК. По делото не са ангажирани доказателства за оспорване на посоченото постановление на прокурор при РП- Пловдив, след което е издадено процесното НП.

Районният съд правилно възприема фактическата обстановка по делото и на тази база прилага закона правилно, като потвърждава оспореното пред него НП. Подробно изложените съображения от районния съд, мотивирали решението му, се споделят от настоящата инстанция, поради което не е нужно тяхното повторно излагане.

Според чл.207, ал.1 от НК, с глоба от сто до триста лева се наказва лице, което намери чужда движима вещ и в продължение на една седмица не съобщи за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил. Според чл.218б, ал.1 от НК, за деяния по чл.194, ал.3, чл.195, ал.4, чл.204, буква “а”, чл.206, ал.1 и 5 и чл.207 и за вещно укривателство във връзка с тях, когато стойността на предмета е до размера на две минимални работни заплати за страната, установени към датата на извършване на деянието, наказанието е глоба от сто до триста лева, налагана по административен ред, ако предметът на престъплението е възстановен или заместен. А според чл.424, ал.5, предл.2 от НК, когато нарушението е констатирано от органите на Министерството на вътрешните работи (МВР), наказателното постановление се издава от министъра на вътрешните работи или от упълномощено от него лице.

В случая, както правилно посочва районният съд, обстоятелството за инкриминирано от страна на Х. престъпление по смисъла на чл.207, ал.1 от НК се явява несъмнено установено, предвид проведеното пълно, всестранно и обективно разследване по образуваното за целта досъдебно производство с №890 по описа на І-во РУ”П” при ОД”МВР”- Пловдив за 2011г.

Посоченото е достатъчно, за да обоснове правилността и законосъобразността на издаденото НП, което от своя страна предпоставя правилността на оспореното в настоящето производство първоинстанционно съдебно решение.

Разбира се, по делото не са ангажирани доказателства за надлежно направено  упълномощаване на началника на І-во РУ”П” при ОД”МВР”- Пловдив да издава наказателни постановления от вида на процесното от министъра на МВР, в какъвто смисъл е посочената по-горе норма на чл.424, ал.5, предл.2 от НК, но тъй като между страните няма формиран спор досежно това обстоятелство, ще следва да се приеме, че процесното НП е издадено от компетентен за целта орган.

Предвид изложените съображения, настоящата инстанция не констатира наличие на касационно основание, поради което жалбата се явява неоснователна и като такава не следва да бъде уважена, а решението на районния съд, като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила.

Ето защо и на основание чл.221, ал.2 от АПК, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №2701 от 22.10.2013г. по Н.А.Х дело №3445 по описа на Районен съд- Пловдив за 2013г., ХХІ-ви наказателен състав, с което е потвърдено наказателно постановление с №744 от 26.07.2012г. на началника на І- во Районно управление “Полиция” при Областна дирекция “МВР”, гр. Пловдив, с което на Л.Д.Х. е наложена глоба в размер от 100,00 лева.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/…………….

 

ЧЛЕНОВЕ:     1…/п/……………

 

2…/п/……………

 

 

                        Вялно с оригинала

 

Секретар:

 

 

НБ