Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 138

 

Град Пловдив, 23 януари 2015 година

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

Административен съд –  Пловдив, І отд., ІХ състав, в открито съдебно заседание на девети декевмри през две хиляди и четринадесетата година, в състав:

                                                                            Председател : Велизар Русинов

 

         при участието на секретаря Таня Костадинова, като разгледа докладваното от Съдията адм. д. № 3853 по описа на Административен съд –  Пловдив за 2013 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 от АПК . Образувано е по жалби на И.С.Г. и З.Р.Г. и двамата с адрес : *** чрез адв.И.В.С., против заповед № КД-14-16-1224 от 21.09.2012 г. на началника на СГКК Пловдив, с която е допуснато изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на град Асеновград, с която се нанасят нови обекти, а старите са заличени в частта ,с която е одобрено  изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Боярци,общ.Асеновград, относно изменението което засяга поземлен имот №06029.502.446 по КККР на с. Боянци, който е собственост на оспорващите И.С.Г. и З.Р.Г. и двамата с адрес : *** в частта с която  поземления имот собственост на оспорващите /ПИ №06029.502.446/ , е заличен и съответно, като собствени на оспорващите са ново нанесени /ПИ № 06029.502.188 и ПИ № 06029.502.189/.В жалбата се поддържа, че заповедта е незаконосъобразна. Счита се, че като не са били запознати със съдържанието на приложените към административната преписка документи и не са подписали акта за непълноти и грешки, със схемите на новите обекти, е налице допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, които нарушения водят до отмяна на административния акт. Оспорващите считат, че административното производство за изменение на КККР е подчинено на правилата на чл.53 и чл.54 от ЗКИР и представлява специална процедура, която от своя страна гарантира съгласието на участниците в него за допускане на изменението. Твърди се, че при липсата на съгласие, е налице спор за материално право, като непълнотите и грешките подлежат на на отстраняване едва след решаването на спора по съдебен ред. Молят да бъде отменена заповедта и да им бъдат присъдени направените по делото разноски. В съдебно заседание се представлява от адв. С. .

Ответникът – Началник на СГКК – Пловдив не взема становище по жалбата.

Ответниците-Б.Й.В., и  Н.А.Б. , чрез адв. Р. намират жалбата за неоснователна и молят да се остави в сила заповедта като правилна и законосъобразна. Молят за присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът Кмет на Община Асеновград не взема становище по жалбата.                                                                                       Ответникът Е.В.Б. не взема становище по жалбата.

Ответникът Й.В.Б. оспорва жалбата.

Съдът, след като обсъди събраните  по делото доказателства  и наведените от страните доводи, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

         Жалбата е подадена от надлежни страни, за които процесният административен акт е неблагоприятен, имащи правен интерес от оспорването. По делото не са представени доказателства относно това кога е връчена процесната заповед на жалбоподателите, поради което съдът намира, че жалбата е подадена в законоустановения срок, което я прави процесуално допустима. Разгледана по същество същата е основателна.

Предмет настоящото производство е заповед № КД-14-16-1224 от 21.09.2012 г. на началника на СГКК Пловдив, с която е одобрено изменение в кадастрална карта и регистри на с.Боянци, ЕКАТТЕ 06029, общ. Асеновград, одобрена със заповед № 300-5-42/ 09.06.2004 г. на ИД на АГКК, състоящо се в частта  за заличаване на обекти и нанасяне на нови обекти в КККР , с която  поземления имот собственост на оспорващите /ПИ №06029.502.446/ , е заличен и съответно, като собствени на оспорващите са ново нанесени /ПИ № 06029.502.188 и ПИ № 06029.502.189/.                      Така постановеният административен акт в оспорената му част съдът намира за незаконосъобразен. Видно от данните по административната преписка заинтересованата страна Б.Й.В.  е поискал изменение в КК и КР касателно имот, за който е било налице отреждане за улица, която обаче не е била процедирана. В производството е представено от ответниците Б. и Н.В.  Решение № 210 от 25.07.1997г. по гр.д. № 2133/1993 на РС Асеновград, което е влязло в законна сила. Същото се представя, като съдебен акт, с който е уреден материалноправен спор. Така представеното решение, е основанието /според заинтересованите страни Б. и Н.В./ за изменение на кадастралната карта. От така представеното решение е видно,че предявения от Г.А.Г./праводател на оспорващите/ иск по реда на чл. 32, ал. 1, т. 2 от ЗТСУ /отменен/, е отхвърлен. Горното решение на РС Асеновград не създава права на собственост за ответниците Б. и Н.В., тъй като с него  не е разрешен спор за материално право, относно спорния имот /в производството пред РС Асеновград/, което решение не ги прави собственици.Според разпоредбата на  чл. 58, ал. 5 от  Наредба № 3/28.04.2005г., необходимите документи за осъществяване на процедурата са Заявление от заинтересуваното лице до Началника на СГКК-Пловдив, към което трябва да са приложени описаните в чл. 58, от ал. 2 до ал. 5 документи, необходими съобразно исканото изменение. В чл. 59 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. е посочен начинът, по който се нанасят измененията в кадастралната карта и кадастралните регистри, и тъй като оспорващите не са  запознати с административната преписка, не са  знаели дали са спазени нормативните изисквания и дали са представени всички необходими документи.Нормата на  чл. 62 от Наредба № 3 от 28 април 2005 г. е предвижда какво трябва да съдържа скицата-проект за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралната карта и кадастралните регистри и как се установяват непълнотите и грешките. Отразено, че Актът за непълноти и грешки може да не се подписва от пряко заинтересуваните лица, само при изпълнение на влязло в сила съдебно решение и когато регулационните линии от приложен устройствен план се нанасят като имотни граници. Във всички останали случаи/какъвто е и процесния/, актът следва да е подписан от заинтересуваните лица. Видно от процесната заповед случая не попада в хипотезата на ал. 5 на чл. 62 от Наредбата и е било необходимо условие според закона акта за непълноти и грешки да бъде подписан и от оспорващите  . Задължително е било участието на оспорващите в производството, в качеството им на заинтересувани лица, като собственици и носители на други вещни права върху недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението,но същите не са участвали в това производство пред ответника. За целта административният орган  е следвало да открие всички заинтересувани лица и да ги конституира като страни в административното производство в съответствие с чл. 26 АПК. Оспорващите като собственици на поземления имот /ПИ №06029.502.446/ ,който е заличен и съответно, като собственици на ново нанесени /ПИ № 06029.502.188 и ПИ № 06029.502.189/ безспорно са заинтересувани лица /както и Община Асеновград/, като пряко и непосредствено се засягат техни права на собственост.Съществено условие за законосъобразност на индивидуалния административен акт, в настоящия случай Заповед № КД-14-16-1224 от 21.09.2012г., е заповедта да се предхожда от акт за непълноти и грешки, издаден при спазване условията на чл. 53, ал. 3 ЗКИР и чл. 62, ал. 2 и 3 от Наредба № 3 от 28 април 2005г. Актът за непълноти и грешки не подлежи на самостоятелен съдебен контрол, а съставлява междинен акт, съпътстващ процедурата по издаване на крайния административен акт - Заповедта. Неспазването на изискването да се състави акт за непълноти и грешки е достатъчно основание за отмяна на издадената заповед в този смисъл Решение № 1209 от 25 януари 2011 г. по адм. а. № 8442/2010 г., V/ отд. на ВАС. От доказателствата по делото не се установи,  Акт за непълноти и грешки да е съставен на място в имота, не са спазени процедурите по съставянето му и не са запознати с него всички пряко заинтересувани собственици, което е основание за отмяна на издадената заповед. Актът за установяване на непълноти и грешки следва не само да бъде съобщен, а да бъде изрично подписан, т.е. заинтересованите лица  да бъдат  запознати със съдържанието му и се счита връчен, защото само с подпис се удостоверява липсата на спор за граници, площ или собственост. При подписването му длъжностното лице следва да укаже на заинтересуваните лица, че с подписа си удостоверяват не само, че са запознати със съдържанието на акта, но и че са съгласни със скицата проект, неразделна част от акта. При липса на съгласие е налице спор за материално право, като непълнотите, съответно грешките, подлежат на отстраняване едва след решаването на спора по съдебен ред. Административният орган е длъжен да осъществява процесуално съдействие на страните за законосъобразно разрешаване на въпроса, който е предмет на производството, но това не е направено ,т.к. видно от доказателствата по делото оспорващите не са били  запознати от ответника с Акта за установяване на непълноти и грешки, като съответно и няма данни по делото оспорващите да са го подписвали. Съгласно чл. 26, ал. 1 АПК, в тежест на административния орган е да докаже, че е уведомил известните заинтересуваните лица, освен заявителя, за съставянето на акт за непълноти и грешки. Доказателства в тази насока не се събраха, поради което  е налице процесуално нарушение, което самостоятелно води до отмяната на Заповедта предмет на оспорване. Уведомяването е наложително с оглед необходимостта да се осигури възможността на тези лица да се запознаят с искането на заявителя и да вземат становище относно целеното изменение. Уведомлението следва да съдържа касаеща предстоящия оглед информация, а именно дата, час и място на имота, където ще се изготви актът за непълноти и грешки и предложи за подписване на заинтересуваните лица. След като оспорващите са вписани в заповедта като собственици, те не са неизвестни за административния орган лица, но въпреки това не са били уведомени за съставянето на акта.С оглед изложеното Заповед № КД-14-16-1224 от 21.09.2012г., на Началника на СГКК Пловдив,в частта с която е одобрено  изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Боярци,общ.Асеновград,което изменение засяга поземлен имот №06029.502.446 по КККР на с. Боянци, който е собственост на оспорващите противоречи на разпоредбата на чл. 53, ал. 3 и чл. 54 от ЗКИР и чл. 62, ал. 3 от Наредба № 3/2005г. тъй като се установява и това е безспорно между страните, че оспорващите  са заинтересовани лица, които не са подписали акта за установяване на непълноти и/или грешки № 1220/21.09.2012 г. Съдебното решение, прието като доказателство по делото не се ползва със сила на присъдено нещо спрямо всички, а и с него не е разрешен спор за материално право. Разпоредбата на чл. 62, ал. 5 от Наредба № 3/2005 г. е неприложима на основание чл. 15 от ЗНА, тъй като противоречи на акт от по-висока степен.Наред с горното от заключението на вещото лице се установи, че имотите не са идентични, което е и основанието, с което ВАС е върнал делото за ново разглеждане.Наред с горното е установено от  вещото лице /по прието и неоспорено от страните заключение / , че част от границите на имот № 393, кв. 3 по плана за 1958 /коментира се скицата приложена подело № 2133/1993 на РС Асеновград/ не са идентични на ПИ 06029.502.446 по КККР на с. Боянци /собствения на оспорващите  поземлен имот/.В този смисъл подробните възражения, изложени в жалбата относно липсата на подпис,респективно липсата на съгласие  от страна на оспорващите в акта за непълноти и грешки са основателни поради което следва, да се счита проведената административна процедура за нарушена, съответно издадената заповед незаконосъобразна на това основание.

           Предвид посоченото и като извърши и пълна служебна проверка на процесната заповед в оспорената част на всички основания, посочени в чл.146 АПК, съдът намира, че същата е незаконосъобразна,а  подадената  жалба е основателна и следва да бъде уважена.

С оглед изхода на делото и направеното искане от процесуалния представител на оспорващите И.С.Г. и З.Р.Г. за присъждане на разноски, на основание чл.143, ал.3 АПК ще следва да бъде осъден СГКК-Пловдив да заплати на оспорващите сумата от 1267/хиляда двеста шестдесет и седем лева/ лв. разноски, представляващи:д.т., възнаграждения за  адвокат и депозит за СТЕ.

Затова и на основание чл.172, ал.2 АПК Административен съд Пловдив, І отделение, ІХ състав,

 

Р Е Ш И :

 

Отменя  Заповед № КД-14-16-1224 от 21.09.2012г., на Началника на СГКК Пловдив,в частта с която е одобрено  изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. Боярци,общ.Асеновград,което изменение засяга поземлен имот №06029.502.446 по КККР на с. Боянци, който е собственост на оспорващите И.С.Г. и  З.Р.Г. и двамата с адрес : *** ,с което изменение в /КККР/ на с. Боярци,общ.Асеновград поземления имот собственост на оспорващите /ПИ №06029.502.446/ , е заличен и съответно са  ново нанесени /ПИ № 06029.502.188 и ПИ № 06029.502.189/ собственост на оспорващите.

Осъжда Служба геодезия картография и кадастър /СГКК/ Пловдив да заплати  на И.С.Г. и З.Р.Г. и двамата с адрес : ***, съдебни разноски в размер на 1267/хиляда двеста шестдесет и седем лева/ , представляващи: д.т., възнаграждения за  адвокат и депозит за СТЕ.Препис от акта да бъде изпратен на страните.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването.

 

                                                       

 

                                        Съдия: