Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 185

 

гр. Пловдив, 17.Януари. 2014 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ПЛОВДИВ, ХІХ състав, в открито заседание на 14 януари, през две хиляди и четириннадесета година в състав:                      

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ЗЛАТАНОВА

                                                     ЧЛЕНОВЕ: МАРИАНА МИХАЙЛОВА

                                                                         ТАТЯНА ПЕТРОВА

 

при секретаря М.Ч. и участието на прокурора  БОРИС МИХОВ, като разгледа докладваното от Председателя к.н.а.х дело № 3859 по описа за 2013год., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на Глава Дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 63, ал.1,изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания.

Образувано е по касационна жалба на Б.Р.С. срещу Решение № 2920 от 07.11.2013г. на Районен съд гр. Пловдив, Х н.с, постановено по НАХД № 4827 по описа на същия съд за 2013 г., с което е потвърден електронен фиш за налагане на глоба серия К № 0617383 издаден от ОД на МВР Пловдив, с който на касатора, на основание чл.189,ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.4 ,вр. с чл.21,ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лв.

Жалбоподателката твърди, че обжалваното съдебно решение е неправилно, поради нарушение на материалния закон и е необосновано-касационни основания по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно процесуалния кодекс (НПК) вр. с чл.63,ал.1 от ЗАНН. Моли съда да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение,като неправилно и необосновано и да отмени електронния фиш.

Ответникът по касационната жалба ОД на МВР гр.Пловдив,сектор ПП, редовно призован не изпраща представител и не дава становище по жалбата.

Контролиращата страна Окръжна прокуратура гр. Пловдив дава заключение, че жалбата е неоснователна.

След като се запозна с обжалваното съдебно решение, обсъди наведеното касационно основание и доводите на страните, Административен съд Пловдив, Двадесет и четвърти касационен състав, след съвещание, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

По допустимостта на касационната жалба:

Касационната жалба е подадена в предвидения за това преклузивен процесуален срок по чл.211,ал.1 от АПК  във вр.с. чл.63,ал.1,изр. Второ от ЗАНН, от надлежна страна и при наличието на правен интерес. Ето защо съдът намира жалбата за ДОПУСТИМА.

По основателността на касационната жалба:

Първоинстанционният съд е бил сезиран с жалба, предявена от Б.Р.С. срещу електронен фиш серия К № 0617383 издаден от ОД на МВР Пловдив, с който на основание чл.189,ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.4 ,вр. с чл.21,ал.1 от ЗДвП й е наложена глоба в размер на 200 лв.

Съгласно приложения по делото ел. фиш, на 10.03.2013 г. в 16,59 часа в гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ до № 3 с МПС Мерцедес ЦЛК 200, рег. № РВ 2787 РК, собственост на Б.Р.С., е извършено нарушение на разрешената за движение скорост, установено и заснето с автоматизирано техническо средство № ТFR1- М № 566, като при разрешена скорост от 50 км.ч. е установено, че МПС се е движило с 85 км.ч.

Деянието е квалифицирано като нарушение на чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, като ел. фиш е бил издаден на основание чл. 189, ал. 4 вр. чл. 182, ал. 1, т.4 от ЗДвП.

В жалбата са изложени възражения за това, че заснемането е направено от мобилна система за пътен контрол без да е ясно как отразената координатна географска система е приложена към конкретното местоположение в гр.Пловдив. Възразява се и,че видно от фотоклипа МПС-то е управлявано от мъж, че е налице разминаване между посочената във фотоклипа скорост и тази в електронния фиш. Възразява се срещу годността на автоматизираното техническо средство. Сочи се,че заснемането е станало в присъствието на полицейски служители,с което е нарушено условието електронен фиш да се издава само при отсъствие на контролен орган.

Установява се по делото, че контролния уред, с който е  установено нарушението е бил монтиран на патрулна кола на органите на МВР, а не е било  такъв, от стационарен тип. Представено е удостоверение за одобрен тип средство за измерване от „Български институт по метрология“, ГД „МИУ“ София, въз основа на които е установено, че техническото средство, с което е заснето нарушението е годно.

Приложен е и снимков материал от заснет клип с техническо устройство, според който отчетената скорост на движение на МПС-то е 88км.ч.

За да потвърди така издадения електронен фиш районният съд е приел, че  възраженията на жалбоподателката са неоснователни.

Касационната инстанция намира обжалваното решение за  неправилно.

Електронният фиш е издаден при  липса на предпостав­ки­те по чл.189 ал.4 от ЗДвП и на това основание подлежи на отмяна. В случая, административно-наказателната отговорност поначало е неправилно ангажирана посредством издаването на електронен фиш,тъй като заснемането на нарушението е направено с техническо средство, представляващо мобилна система за видеоконтрол. Използването на мобилна система предполага участието на контролен орган, което от своя страна е предпоставка за прилагане на общия ред за установяване на административното нарушение посредством издаването на АУАН. Според разпоредбата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, при нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Тоест, издаването на електронен фиш е мислимо само при отсъствие на контролен орган и, съответно, при заснемане на нарушението посредством стационарен тип система за видеоконтрол. Този извод следва именно от това, че се касае за  специфични по своя характер нарушения, при които отговорността на лицето, което ги е извършило се ангажира по специален ред. Това е било и едно от възраженията на жалбоподателя във въззивното производство.

Нарушена е и разпоредбата на чл.42,т.3 от ЗАНН, тъй като не става ясно как отразената във фотоклип № 1852 координатна географска система е приложена към конкретното местоположение в гр.Пловдив. Така, в електронния фиш по никакъв начин  мястото на извършване на нарушението  не е съотнесено към коодинатите по снимковия материал. От тук, остава неясно дали е налице изобщо нарушение, доколкото не може да се направи извод за това измерената скорост дали е в участък с ограничение на скоростта или не.

Ето защо и с оглед на гореизложеното, съдът намира,че наведените касационни основания са налице, а обжалваното решение е неправилно и следва да се отмени.

Водим от горното, Съдът

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ Решение № 2920 от 07.11.2013г. на Районен съд гр. Пловдив, Х н.с, постановено по НАХД № 4827 по описа на същия съд за 2013 г. и вместо това ПОСТАНОВЯВА:

 

ОТМЕНЯ ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ за налагане на глоба серия К № 0617383 издаден от ОД на МВР Пловдив, с който на Б.Р.С., на основание чл.189,ал.4 във вр. с чл. 182, ал.1, т.4 ,вр. с чл.21,ал.1 от ЗДвП е наложена глоба в размер на 200 лв.

 

           Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

    

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

 

 

ЧЛЕНОВЕ :