РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Административен съд  Пловдив

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№ 228

 

гр.Пловдив,  22  . 01 .2014г.

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – Пловдив, XXIII състав, в открито заседание на четиринадесети януари през две хиляди и четиринадесета година, в състав :

 

                                                                           Председател : Недялко Бекиров

                                                                                 Членове : Александър Митрев

                                                                                               Здравка Диева

 

при секретаря Д.Караиванова и с участието на Прокурора Борис Михов, като разгледа докладваното от съдия Диева касационно административно дело № 3864/ 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното :

Производство по реда на глава XII от Административнопроцесуалния кодекс, чл.63 ал.1 от ЗАНН.

ЕТ ВЕНИ – Н.П., представляван от Н.Г.П. с пълномощник адв.С. обжалва Решение № 3052/18.11.2013г., постановено по н.ах.д.№ 4888/2013г. на Пловдивски районен съд. Със съдебният акт е потвърдено НП № К - 0027277/21.02.2013г. на Директора в РД гр.Пловдив за наложена на ЕТ Вени – Н.П., гр.Пловдив имуществена санкция в размер на 600 лв., за нарушение на чл.47 ал.2 от Закона за туризма /отм./.

Касаторът счита решението за незаконосъобразно, постановено в нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила.

Твърди се, че изводите на съда се основават преобладаващо на свидетелските показания на актосъставителя и е налице непълнота на доказателствата. По аргумент от съдържанието на чл.47 ал.1 ЗТ се поддържа, че от описаната в констативния акт фактическа обстановка не могат да се извлекат данни за осъществено нарушение на разпоредбата, а актосъставителя при разпит заявил, че е поискала, но не й били предоставени хартиени и картонени менюта – тоест, в тази хипотеза не би могло да бъде констатирано, че в менютата не са изписани грамажи на предоставяните ястия и напитки. Търговският обект представлява заведение за хранене “една звезда” – на самообслужване и предлаганите храни и напитки се изписвали като обедно меню, поставено на входа на заведението, а липсата на грамаж в същото не сочело на административно нарушение по см. на чл.47 ал.1 ЗТ отм.

Твърди се необсъждане на посочените в жалбата против НП факти и липса на разграничение между информационна табела – черна дъска и лист-меню и карт – меню. Липсата на конкретно описана фактология в АУАН според касатора нарушава правото на защита.

Изтъкнати са факти за здравословното състояние и възрастта на физическото лице – едноличен търговец, подкрепени с писмени доказателства, които изключват възможност П. самостоятелно да участва в адм.нак.производство, като за целите на търговската дейност е упълномощила конкретно лице, което не е търсено от контролните органи. Данните  обосновавали нарушение на адм.производствените правила.

Алтернативно е поискано случаят да бъде квалифициран на маловажен – не са регистрирани други нарушения, няма оплаквания от клиенти, грамажът бил изписан на дъската за обедно меню на входа на заведението. Тези факти се поддръжа да разкриват по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от този вид. Търговецът е пенсионер в напреднала възраст /83 г./, освидетелствана с първа група инвалидност и необходимост от медикаментозно лечение. Обстоятелствата е следвало да бъдат съобразени при налагане на административното наказание.

Ответникът – Директорът на Регионална дирекция за областите Пловдив, Смолян, Пазарджик, Хасково, Кърджали и Стара Загора към Комисия за защита на потребителите, гр.Пловдив не е процесуално представен по делото.

Окръжна прокуратура – Пловдив, представлявана от Прокурор Михов    предлага решението на Пловдивски районен съд да бъде оставено в сила при липса на касационни основания за отмяна.

Жалбата е допустима. Подадена в срока по чл.211 ал.1 АПК, от страна с право и интерес от оспорване на неблагоприятно съдебно решение на РС-Пловдив.

            След преценка на изложеното в жалбата касационно основание за нарушение на материалния закон и процесуалните правила, съставът приема за установено следното от фактическа и правна страна :

1. Правото на защита на наказаното лице не е ограничено. В жалбата против НП не са поставени доказателствени искания. В единственото съдебно заседание също не за заявени искания по доказателствата. Обсъждането на фактите от страна на съда с изводи, обосновани от установяванията на контролните органи не е нарушение на съдопроизводствените правила, а в конкретния случай – други доказателства за опровергаване на фактическите констатации не са представени, за да бъдат обсъждани.

Непълнотата на доказателствата не е сред касационните основания.

Преписката съдържа данни за редовно връчен АУАН в хипотеза на отказ. Актосъставителят е потвърдил представено пълномощно с представителна власт за лицето Г.П., което не е приложено към преписката. Това е било необходимо за целите на връчване на съобщения в хода на адм.нак.производство.

За да потвърди НП, районният съд след опис на фактите приел, че нарушението е безспорно извършено – срещу продажните цени на съответните артикули в заведението липсват грамажите на всички ястия и алкохолни напитки, което представлява нарушение на чл.47 ал.2 ЗТ отм,, която норма е запазена в действащият ЗТ в същия вид.

ПРС не е приел доводите за маловажност на случая, доколкото заведението работело изцяло в ущърб на клиентите.

 2. При осъществяване на служебен контрол върху решението на ПРС, съгласно чл.218 ал.2 АПК, съставът установи : Правомощията по осъществяването на административно наказателната отговорност по Закона за туризма е разпределена – председателя на Комисията за защита на потребителите или оправомощени от него длъжностни лица, Кмета на Общината или оправомощени от него длъжностни лица са определени за административнонаказващи органи. Посочените органи определят длъжностни лица за съставяне на АУАН. Актът от 14.12.2012г. e съставен от В.Георгиева на длъжност ст. инспектор към РД-Пловдив, действала в качеството си на длъжностно лице, компетентно да състави акта за установяване на административно нарушение по силата на Заповед № 1142 ЛС/30.09.2011г. Заповедта е приложена в преписката, поради което редовно установените факти са подлежали на преценка.

В обстоятелствената част на НП, Директорът в РД е посочил, че е упражнил правомощия на административно наказващ орган въз основа на Заповед № 1356 от 20.11.2012г. на Председателя на Комисията за защита на потребителите. Същата е приложена в преписката, поради което административнонаказателната компетентност - абсолютна процесуална предпоставка за налагане на административни наказания и издаване на НП, е установена. 

Истинността на установените с АУАН факти подлежи на опровергаване на общо основание, а в случая спорна е придадената правна квалификация на изпълнително деяние, осъществяващо административно нарушение по чл.47 ал.2 ЗТ отм.

Съдържанието на НП и АУАН обосновава извод за възприет от адм.нак.орган способ за съставен ценоразпис, а констатациите за нарушение касаят липсата на грамажи на предлаганите готвени ястия, скара и др., както и на алкохолните напитки /позоваването на решение на АС-Пловдив не е съответно на фактите по разглеждания случай/. Задължението не е преодолимо с отразяване на менюто върху дъска при липса на представени лист-меню и карт-меню. В последноподочената хипотеза действително не е оправдана констатация за липсващи грамажи, но конкретиката на фактите е различна.

Нарушение е било извършено, но адм.нак.орган е следвало да изпълни задълженията си, произтичащи от чл.53 ал.1 ЗАНН - в тази хипотеза наказващият орган при първо нарушение е следвало да предупреди писмено нарушителя, че при повторно нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Нормата е проявление на заложените в ЗАНН цели – чл.12, тъй като налагане на административно наказание не е самоцел на закона.

Преписката не съдържа данни за други нарушения на Закона за туризма, поради което административно-наказващия орган е могъл да предупреди писмено нарушителя и при последваща проверка да наложи санкция с необходим ефект. Отбелязва се, че доколкото има потвърдени от актосъставителя данни за пълномощно за осъществяване на търговската дейност, здравословното състояние на физическото лице – едноличен търговец  само по себе си не е обстоятелство за квалифициране на случая като маловажен.

Преценката на административно наказващия орган за "маловажност" по чл. 28 ЗАНН се прави по законосъобразност и подлежи на съдебен контрол - ТР № 1 от 12.12.2007 г. на тълк. н. д. № 1/2005 г., НК. Разпоредбите на ЗАНН /чл.6, 12, 27, 28/ налагат извод, че за всеки конкретен случай е необходимо да се подхожда индивидуално.

За "маловажни случаи" на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание, като предупреди нарушителя, устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание. При тълкуване на посочената норма следва да се съобразяват същността и целите на административнонаказателното производство, уредено в ЗАНН, като се има предвид и субсидиарното приложение на НК и НПК”. Съгласно чл.93 т.9 ДР НК "маловажен случай" е този, при който извършеното престъпление с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид.

В случая не е изключена възможност за прилагане на чл.28 ЗАНН – нормата не е разграничила административните нарушения на формални и резултатни, поради което всеки случай подлежи на конкретна преценка, каквато ПРС е извършил, но при неотчетен изолиран характер на нарушението.

Липсата на данни за други извършени административни нарушения на ЗЗП и ЗТ обосновават извод за инцидентен характер на установеното нарушение. Нарушението е формално и признаците на състава му не включват настъпването на определен вредоносен резултат. За осъществяване на нарушението е достатъчно от обективна страна наказаното лице да не е изпълнило задължението по чл.47 ал.2 ЗТ отм.

Изложеното за характера на нарушението обаче не изключва възможност при определени факти и обстоятелства да бъде извършена преценка дали са налице основанията по чл. 28 ЗАНН, каквито се констатират в случая.

Мотивиран така, Административен съд-Пловдив, XXIII състав

 

Р  Е  Ш  И  :

 

Отменя Решение № 3052/18.11.2013г., постановено по н.ах.д.№ 4888/2013г. на Пловдивски районен съд.

Вместо това постанови : Отменя НП № К - 0027277/21.02.2013г. на Директора в РД гр.Пловдив за наложена на ЕТ Вени – Н.П., гр.Пловдив имуществена санкция в размер на 600 лв., за нарушение на чл.47 ал.2 от Закона за туризма /отм./.  

Решението е окончателно.

Председател :/п/

 

        Членове : 1./п/

 

                                                                                                                           2./п/

 

 

Вярно с оригинала

 

Секретар:

 

ЗД