Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 124

 

гр. Пловдив, 15 януари 2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд- Пловдив, ХVІІІ състав, в закрито заседание на петнадесети януари, две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: ЙОРДАН РУСЕВ

 

като разгледа административно дело № 3914 по описа на съда за 2013г., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.290 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.294 от с.к.   

Постъпила е жалба от Г.В.Т. в качеството на председател на Общински съвет – Родопи/л.4/, с която се атакува Постановление за налагане на глоба в размер на 50лв./л.108/ за това, че не се изпълнява нареждане на ЧСИ В.А., рег. № *** на КЧСИ с район на действие – Окръжен съд-Пловдив обективирано в Покана за доброволно изпълнение изх. № 7773/22.08.2013г.

Претендира се отмяна на горното постановление като незаконосъобразно.

Ответникът -ЧСИ В. А., рег. № ** на КЧСИ с район на действие – Окръжен съд-Пловдив в писмени мотиви/л.21/ намира жалбата за неоснователна, а извършените действия да бъдат потвърдени като правилни и законосъобразни.

 Със съобщение от 09.10.2013г. ЧСИ е оставил жалбата без разглеждане до отстраняване на нередовностите в нея. По тези действия следва де се има предвид това, че частният съдебен изпълнител е само органът по изпълнението, чрез който жалбата се подава, но адресат на същата е АС – Пловдив. Частният съдия изпълнител е ответник по тази жалба и като такъв не е в компетентността му да я администрира. Той не може да я оставя без движение, нито да дава указания на жалбоподателя, именно защото е ответник по жалбата, с която се иска проверка на законосъобразността на негов акт. Нещо повече, съдията-изпълнител носи отговорност и следва да понесе санкция от съда в случай, че не препрати своевременно жалбата, ведно с преписката, на сезирания съд.

Съгласно правилото на чл. 268, т. 2 АПК изпълнителни основания са влезлите в сила или подлежащи на предварително изпълнение решения, определения и разпореждания на административните съдилища. По своята същност и правна природа изпълнителните основания са документи, които удостоверяват изпълняеми права и въз основа на които по силата на закона се издава изпълнителен лист.

В конкретния случай е налице влязло в сила съдебно решение № 1515/6.10.2011г. на Административен съд - Пловдив, което подлежи на изпълнение по реда на Дял V АПК и в чиито диспозитив е отменено Решение № 781 на Общински съвет-Родопи, прието с Протокол № 39/21.10.2010г. и преписката е изпратена на административния орган за решаване на въпроса по същество при спазване на задължителни указания, дадени от съда.  

В съответния указан срок, от Общински съвет “Родопи”, представляван от  Председателя, е постъпило заявление с  датен печат от 13.01.2014г., в което се прилагат документи и се твърди, че от страна на административния орган са предприети действия по изпълнение на съдебното решение. 

Същите се изразяват в следното:

- на 30.12.2011г. под вх. № 92-ОбС-27 в Община Родопи е постъпило предложение от Началника на Общинска служба по земеделие и гори, съдържащо информация относно размера, вида, характера и местонахождението на земите от общинския поземлен фонд за обезщетяване на правоимащите собственици;

- това предложение е разгледано от Комисията по законност на няколко заседания и с Решение № 138, прието с Протокол № 13/28.06.2012г. Общински съвет “Родопи” е определил земеделските земи на общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците по реда на § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 62 от 2010г.) и § 46 от ПЗР към Постановление № 139 от 13.05.2011 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, приет с Постановление №  74 на МС от 1991г. (обн. ДВ бр. 39 от 2011г), съгласно приложените списъци с имоти по землища, представляващи неотменна част от решението;

- това решение е атакувано от Б., като въз основа на подадената жалба е образувано АХД № 2261/2012г. на Административен съд – Пловдив, V състав.

- решение № 138, прието с Протокол № 13/28.06.2012г. на Общински съвет “Родопи” е било върнато от Областен управител на област Пловдив, поради което и с последващо свое Решение № 225, прието с Протокол № 14 от 19.07.2012 г., Общински съвет “Родопи” е отменил Решение № 138/2012 г.

Също така се сочи, че с оглед приемане на Решение № 138/28.06.2012 г., новоконституираният Общински съвет на Община “Родопи” е констатирал, че във връзка с обезщетяване на правоимащите собственици има вече влязло в законна сила предходно Решение № 485, взето с Протокол № 36 от 28.12.2005г., което не е отменено и допълнително е затруднило работата на общинските съветници по вземане на законосъобразно решение по този въпрос.

- решение № 303,прието с Протокол № 22 от 07.12.2012г. на ОбС-родопи. Това решение е било обжалвано от Б. и е образувано в АдС-Пловдив АХД № 962/2013г., XI състав.

- решение № ДС-11-2/23.08.2013г. на Областен управител-Пловдив.

По делото са приложени  в заверени копия: Предложение изх. № 959/30.12.2011 г. от Катя Петковска - Началник на Общинска служба по земеделие “Родопи” – Пловдив, относно предоставяне на земеделска земя, собственост на Община “Родопи” - Пловдив за обезщетяване на собствениците по реда на § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 62 от 2010 г.) и § 46 от ПЗР към Постановление № 139 от 13.05.2011 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, приет с Постановление №  74 на МС от 1991г. (обн. ДВ бр. 39 от 2011г.) /без приложенията/; Решение № 138, взето с Протокол № 13 от 28.06.2012г. на Общински съвет “Родопи” – област Пловдив; писмо вх. № 06-ОбС-11/10.07.2012г. на Областен управител на област Пловдив, с което на основание чл. 32, ал. 2 от ЗА, във връзка с чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА е върнато за ново обсъждане в ОС “Родопи” Решение № 138, взето с Протокол № 13 от 28.06.2012 г.; Решение № 225, прието с Протокол № 14/19.07.2012г. на Общински съвет “Родопи” – област Пловдив, с което е отменено Решение № 138, прието с Протокол № 13 от 28.06.2012г. на ОС “Родопи”; Решение № 303, прието с Протокол № 22 от 07.12.2012г. на ОС “Родопи”; решение № ДС-11-2/23.08.2013г. на Областен управител-Пловдив; Решение № 485, прието с Протокол № 36 от 28.12.2005г. на Общински съвет “Родопи”, относно предоставяне на земеделски земи, собственост на Община “Родопи” – област Пловдив, за обезщетяване на собствениците по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗСПЗЗ.

При така изложената хронология, трябва да се отбележи, че съобразно разпоредбата на чл. 290, ал. 1 АПК, при виновно неизпълнение органът по изпълнението налага на длъжностните лица, изпълняващи функциите на държавен орган глоба. 

Настоящият съдебен състав е на становище, че видно от събраните по делото писмени доказателства, от страна на Г.Т. в качеството му на председател на Общински съвет “Родопи” са предприети необходимите действия за изпълнение на дадените от Съда указания в Решение № 1515 от 06.10.2011 г., постановено по административно дело № 2351 по описа на Административен съд Пловдив за 2010 г. Налице е постъпило предложение от Началника на Общинска служба по земеделие и гори, съдържащо информация относно размера, вида, характера и местонахождението на земите от общинския поземлен фонд за обезщетяване на правоимащите собственици, което е разгледано от Комисията по законност на няколко заседания, последвало от Решение № 138, прието с Протокол № 13/28.06.2012г. на Общински съвет “Родопи”, в което са определени земеделските земи на общинския поземлен фонд за обезщетяване на собствениците по реда на § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 62 от 2010г.) и § 46 от ПЗР към Постановление № 139 от 13.05.2011 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, приет с Постановление №  74 на МС от 1991г. (обн. ДВ бр. 39 от 2011г), съгласно приложените списъци с имоти по землища, представляващи неотменна част от това решение. Това решение, каза се, е атакувано от Б., сиреч, било му е известно, че Общински съвет “Родопи” не е бездействал, което решение обаче впоследствие е било отменено с последващо Решение № 225, прието с Протокол № 14 от 19.07.2012г. Общински съвет “Родопи”. последвало е решение № 303, прието с протокол № 22 от 07.12.2012г., с което е отхвърлено Предложение вх. № 92-ОбС-27/30.12.2011г. от К.Петковска-Началник на ОСЗ-Родопи, с което се предлагат имоти за на собствениците по реда на § 27 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ (обн. ДВ бр. 62 от 2010г.) и § 46 от ПЗР към Постановление № 139 от 13.05.2011 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, приет с Постановление №  74 на МС от 1991г. (обн. ДВ бр. 39 от 2011г) с мотив, че имотите не са подходящи за обезщетяване, понеже да терени, които са пътища, канали, залесени територии и т.н. Със същото решение е преписката е върната на ОСЗ-Родопи да изработи и внесе нови списъци за обезщетяване на правоимащи собственици. И това решение е било обжалвано от Юри Стефанов Б., по повод на което в Административен съд-Пловдив е образувано АХД № 962/213г. Към настоящия момент съдопроизводствените действия продължават.  

С оглед изложеното до тук от фактическа и правна страна Съдът намира, че в случая не е налице неизпълнение на задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт от страна на Г.Т. в качеството му на Общински съвет “Родопи”.    

Ето защо съдът

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Постановление за налагане на глоба в размер на 50лв. за това, че не се изпълнява нареждане на ЧСИ В.А., рег. № *** на КЧСИ с район на действие – Окръжен съд-Пловдив, обективирано в Покана за доброволно изпълнение изх. № 7773/22.08.2013г.

Решението е окончателно.

 

                                                               

                                                              АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/